Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-2009 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.80/15.12.2009 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους δικαιούχους επιδόματος παραπληγίας

(Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους δικαιούχους επιδόματος παραπληγίας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 15.12.2009
Αριθ.  Πρωτ. Σ67/ 51

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
& ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ                                       

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                         
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου
Στ.Κουσουλού
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191, 2107481154
2107489481
FAX: 2105230046, 2107485969
e-mail : [email protected]                       


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 80


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους δικαιούχους επιδόματος παραπληγίας.»

   
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227/τ.Α΄/10.12.2009) και της με αρ. 2/90703/0026/10.12.2009 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, για τη στήριξη των οικογενειών των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών με πολύ χαμηλό εισόδημα και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την καταβολή της στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης είναι όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης ( 10/12/2009 ) λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  εφόσον:

α. ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2008 και λόγω μη ύπαρξης νέων εισοδηματικών κριτηρίων συνεχίζουν μέχρι σήμερα να το λαμβάνουν.

β. δεν είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, αλλά δεν υπερέβησαν, κατά το οικονομικό έτος 2009, τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, που καθορίζονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της με αρ. Φ11321/5250/439/3-6-08 Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή το ποσό των 9.042,16 ευρώ για το ατομικό φορολογητέο και το ποσό των 14.070,73 ευρώ για το οικογενειακό φορολογητέο.

Σας επισημαίνουμε ότι εφόσον πληροίται η προαναφερόμενη β. προϋπόθεση, η εν λόγω οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί και σε όσους λαμβάνουν αναλογική σύνταξη με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 3029/2002 ( 65 ετών και 3500 ημέρες εργασίας ) και σε όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ως διαζευγμένοι με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.

Επίσης δικαιούχοι θα είναι και οι κάτοικοι εξωτερικού υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, δεδομένου ότι δεν εξαιρούνται από την διάταξη.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης είναι και όσοι λαμβάνουν μόνο παραπληγικό επίδομα,  εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1β.

Στους ως άνω δικαιούχους που μετά την καταβολή της πρώτης δόσης έπαψαν, για οποιοδήποτε λόγο, να είναι δικαιούχοι σύνταξης ή παραπληγικού επιδόματος (π.χ. θάνατος), δεν καταβάλλεται η δεύτερη δόση.

ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες  η πρώτη μέχρι 31/12/2009 και η δεύτερη μέχρι 30/6/2010 και το ύψος αυτής ανέρχεται σε 300 ευρώ ( από 150 ευρώ η κάθε δόση ) για τους δικαιούχους της παρ. 1α και σε 400 ευρώ (από 200 ευρώ η κάθε δόση ) για τους δικαιούχους των παρ.1β και 2.
Αν καταβάλλεται σύνταξη θανάτου σε περισσότερους δικαιούχους, το ποσό της ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

   
Η πρώτη δόση της οικονομικής ενίσχυσης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων στις 16/12/2009, μαζί με τη σύνταξη μηνός 1/2010 και Δ.Χ/09.  

Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται από περισσότερες πηγές την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αρμόδιος φορέας για την καταβολή της είναι εκείνος που καταβάλλει το μεγαλύτερο ποσό. Εάν τα δικαιούμενα ποσά είναι ίσα, αρμόδιος φορέας είναι εκείνος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Στους δικαιούχους σύνταξης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3808/2009, οι οποίοι εντάσσονται στα μητρώα των συνταξιούχων μας μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα καταβληθεί ολόκληρο κατά την καταβολή της πρώτης σύνταξης, αφού προηγηθεί έλεγχος των κατά περίπτωση εισοδηματικών κριτηρίων.

Δικαιούχοι της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ προβαίνουν στη διαδικασία απόκτησής του μέχρι 28/2/2010 και γνωστοποιούν αυτόν στο φορέα μέχρι 31/3/2010. Η γνωστοποίηση του ΑΦΜ αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης ή του συνόλου αυτής προκειμένου για συνταξιούχους των οποίων ο Α.Φ.Μ. δεν είναι ταυτοποιημένος.
   
Στους δικαιούχους, των οποίων οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 δεν έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/3/2010 ή μαζί με τη δεύτερη δόση.

   
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

   
Οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων θα πρέπει να προβούν σε χειρόγραφη καταβολή της πρώτης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης ,αφού γίνει σχετικός έλεγχος των προϋποθέσεων καταβολής της,  στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.Στους δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο λαμβάνουν το Ε.Κ.Α.Σ χειρόγραφα.

2.Στους συνταξιούχους λόγω θανάτου με πολλαπλότητα, στους οποίους θα επιμερίζεται το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούνται.

3.Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, των οποίων η συνταξιοδότηση έχει διακοπεί προσωρινά, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων συνέχισης καταβολής της παροχής.
Ευνόητο είναι πως σε κάθε περίπτωση πριν από τη χειρόγραφη καταβολή, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των τμημάτων Πληρωμών θα ελέγχουν επισταμένως τις καταστάσεις που έχουν σταλεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διπλή καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί το Ε.Κ.Α.Σ. χειρόγραφα, υπάρχει πιθανότητα να έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί των συνταξιούχων με οικονομική ενίσχυση ποσού 200 ευρώ.
                                  
   
Αν το υποκατάστημα χορηγήσει την έκτακτη παροχή χειρόγραφα, τότε δεν πρέπει να γίνει και αναγγελία μέσω του συστήματος πληρωμών.
   
Για τις περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκε το επίδομα, τα υποκαταστήματα, μετά από έλεγχο, δύνανται να το χορηγήσουν μέσω συστήματος πληρωμών, με αναγγελία πιστωτικής οφειλής κωδ. 69 στον πίνακα 8316 ( οφειλές-συμψηφισμοί), στο ποσό και στη δόση το ποσό που δικαιούται και στον αριθμό δόσης  το 01.

Παράδειγμα:

06. ΟΦΕΙΛΕΣ- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ (8316)

 

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔ (2)

ΠΟΣΟ (8)

ΔΟΣΗ(7)

ΑΡ. ΔΟΣ. (2)

1

Έκτακτη Παροχή

69

150,00

150,00

01

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Β΄ΔΟΣΗΣ

Η β΄δόση της οικονομικής ενίσχυσης θα καταβληθεί μέχρι 30/6/2010 αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος εάν σωστά έχει καταβληθεί η α΄δόση.

Σχετικές οδηγίες θα δοθούν με νεότερο Γεν. Έγγραφο.


  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                             

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                             
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                                                             
     
ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
           
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΟΥΜ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο