Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2009 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1171/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39

(ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1171/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που υφίσταντο στις 15 Οκτωβρίου 2008.

(2) Στις 12 Μαρτίου 2009, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε τροποποιήσεις στη Διερμηνεία 9 Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, εφεξής «τροποποιήσεις στη Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 9 και στο Δ.Λ.Π. 39». Με τις τροποποιήσεις της διερμηνείας Ε.Δ.Δ.Χ.Π.Α. 9 και του Δ.Λ.Π. 39 αποσαφηνίζεται ο χειρισμός των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που είναι ενσωματωμένα σε άλλα συμβόλαια, σε περίπτωση επαναταξινόμησης υβριδικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων.

(3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι τροποποιήσεις της Διερμηνείας ΕΔΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου, να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) , η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων μελέτησε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι ισόρροπη και αντικειμενική.

(4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, η Διερμηνεία 9 Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

'Αρθρο 2

Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις της Διερμηνείας Ε.Δ.Δ.Χ.Π.Α. 9 και του Δ.Λ.Π. 39, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξη.ς του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008.


'Αρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΔΔΠΧΑ 9

Τροποποιήσεις στη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 9 Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων

ΔΛΠ 39

Τροποποίηση στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση

Τροποποιήσεις στη Διερμηνεία 9 της ΕΔΔΠΧΑ

Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων

Τροποποιείται η παράγραφος 7. Προστίθενται οι παράγραφοι 7A και 10.

ΟΜΟΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

7 Η οντότητα εκτιμά κατά πόσο ένα ενσωματωμένο παράγωγο θα πρέπει να διαχωριστεί από το κύριο συμβόλαιο και να αντιμετωπιστεί λογιστικά ως παράγωγο όταν η οντότητα καθίσταται για πρώτη φορά συμβαλλόμενο μέρος. Απαγορεύεται μεταγενέστερη επανεκτίμηση εκτός εάν υπάρχει είτε α) αλλαγή στους συμβατικούς όρους η οποία μεταβάλλει σημαντικά τις ταμειακές ροές που διαφορετικά θα απαιτούνταν βάσει του συμβολαίου, είτε β) επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία των επιμετρώμενων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σε άλλη κατηγορία, οπότε απαιτείται εκτίμηση. Η οντότητα προσδιορίζει κατά πόσο μία τροποποίηση των ταμειακών ροών είναι σημαντική εξετάζοντας τον βαθμό στον οποίο οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με το ενσωματωμένο παράγωγο, το κύριο συμβόλαιο ή και τα δύο, έχουν μεταβληθεί και κατά πόσο η μεταβολή είναι σημαντική σε σχέση με τις προηγουμένως αναμενόμενες ταμειακές ροές βάσει του συμβολαίου.

7A Η εκτίμηση του εάν ενσωματωμένο παράγωγο απαιτείται να διαχωριστεί από το κύριο συμβόλαιο και να θεωρηθεί ως παράγωγο σε επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία των επιμετρώμενων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 7, πραγματοποιείται βάσει των συνθηκών που ίσχυαν κατά τη μεταγενέστερη μεταξύ των κατωτέρω ημερομηνιών:

α) της ημερομηνίας κατά την οποία η οντότητα κατέστη για πρώτη φορά συμβαλλόμενο μέρος· και

β) της ημερομηνίας αλλαγής των όρων του συμβολαίου η οποία μετέβαλε σημαντικά τις ταμειακές ροές που διαφορετικά θα απαιτούνταν βάσει του συμβολαίου.

Για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 11γ) του Δ.Λ.Π. 39 [δηλαδή το υβριδικό (σύνθετο) συμβόλαιο αντιμετωπίζεται ως εάν δεν είχε επιμετρηθεί στην εύλογη αξία με αναγνώριση των μεταβολών της εύλογης αξίας στα αποτελέσματα]. Εάν η οντότητα δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την επιμέτρηση αυτή, το υβριδικό (σύνθετο) συμβόλαιο παραμένει ταξινομημένο εξ ολοκλήρου στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

10 Τα Ενσωματωμένα Παράγωγα (Τροποποιήσεις στην Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 9 και στο Δ.Λ.Π. 39) που εκδόθηκαν τον Μάρτιο 2009 τροποποίησαν την παράγραφο 7 και πρόσθεσαν την παράγραφο 7Α. Η οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν στις 30 Ιουνίου 2009 ή αργότερα.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση

Τροποποιείται η παράγραφος 12. Προστίθεται η παράγραφος 103Ι.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

12 Εάν η οντότητα απαιτείται βάσει του παρόντος προτύπου να διαχωρίσει ενσωματωμένο παράγωγο από το κύριο συμβόλαιο, αλλά αδυνατεί να επιμετρήσει το ενσωματωμένο παράγωγο χωριστά είτε κατά την απόκτηση είτε στο τέλος μεταγενέστερης περιόδου χρηματοοικονομικής αναφοράς, καταλογίζει ολόκληρο το υβριδικό (σύνθετο) συμβόλαιο στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ομοίως, εάν η οντότητα αδυνατεί να επιμετρήσει χωριστά το ενσωματωμένο παράγωγο το οποίο θα πρέπει να διαχωριστεί κατά την επαναταξινόμηση υβριδικού (σύνθετου) συμβολαίου από την κατηγορία των επιμετρώμενων στην εύλογη αξία, η επαναταξινόμηση αυτή απαγορεύεται. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το υβριδικό (σύνθετο) συμβόλαιο παραμένει στο σύνολό του ταξινομημένο στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

103Ι Η οντότητα εφαρμόζει την παράγραφο 12, όπως τροποποιήθηκε από τα Ενσωματωμένα Παράγωγα (Τροποποιήσεις στην Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 9 και στο Δ.Λ.Π. 39), που εκδόθηκαν τον Μάρτιο 2009, για ετήσιες περιόδους που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2009 ή μεταγενέστερα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο