Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-1996 ]

ΠΟΛ.1131/10.4.1996 Παροχή οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ των σεισμοπαθών, τα χρέη των οποίων ρυθμίστηκαν σε δόσεις με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α)

(Παροχή οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ των σεισμοπαθών, τα χρέη των οποίων ρυθμίστηκαν σε δόσεις με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α) )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 10 Απριλίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. 1045352/2240/650/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΚΕΠΥΟ

ΠΟΛ.: 1131

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. των σεισμοπαθών, τα χρέη των οποίων ρυθμίστηκαν σε δόσεις με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α) ρυθμίζονται τα χρέη προς το Δημόσιο των σεισμοπλήκτων περιοχών των νομών Αχαϊας, Φωκίδας, Γρεβενών και Κοζάνης, τα οποία έπρεπε να καταβληθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ από 13 Μαϊου 1995 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995, με βάση δήλωση των υποχρέων, η προθεσμία υποβολής της οποίας παρατάθηκε με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995.
Τα ανωτέρω χρέη μπορούν να καταβληθούν σε έξι (6) ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα, δηλαδή μέχρι την 31 Μαϊου 1996, και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επομένων μηνών.

Η παράλειψη καταβολής δύο (2) συνεχών δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος καταβολής σε δόσεις και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού της οφειλής εφάπαξ επιβαρυνομένου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τη λήξη της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης. Ειδικότερα, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου, για το ΦΠΑ πρέπει να υποβληθούν ισάριθμες με τις φορολογικές περιόδους δηλώσεις η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει από 13 Μαϊου 1995 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1995.

Δηλαδή στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δηλώσεις ΦΠΑ αφορούν τις κατωτέρω φορολογικές περιόδους έτους 1995:

- Για βιβλία Γ' κατηγορίας φορολογικών περιόδων Απριλίου, Μαϊου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου πλην της φορολογικής περιόδου του Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι η υποχρέωση υποβολής αυτής γεννάται εντός του μηνός Ιανουαρίου 1996.

- Για βιβλία Β' κατηγορίας φορολογικών περιόδων Μαρτίου - Απριλίου, Μαϊου - Ιουνίου, Ιουλίου - Αυγούστου, Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου πλην της φορολογικής περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι η υποχρέωση υποβολής αυτής γεννάται εντός του μηνός Ιανουαρίου 1996.

- Για βιβλία Α' κατηγορίας φορολογικών περιόδων Απριλίου - Μαϊου - Ιουνίου, Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου πλην της φορολογικής περιόδου Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι η υποχρέωση υποβολής αυτής γεννάται εντός του μηνός Ιανουαρίου 1996.

Οι παραπάνω υπόχρεοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση και τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το έτος 1995 μέχρι την 10 Ιουνίου 1996, δηλαδή εντός 10 ημερών από την τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης κατάθεσης της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2386/96, και όπως ορίζεται στην ΑΥΟ 1139557/6242/2054/ΠΟΛ. 1315/13.12.1995.

Επίσης, στην ίδια προθεσμία θα υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 1995 και όσοι τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, όπως ορίζεται στην ΑΥΟ 1045351/2239/649/ΠΟΛ. 1129/10.4.1996.
Με τις εκκαθαριστικές δηλώσεις συνυποβάλλονται και οι αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις των φορολογικών περιόδων για τις οποίες οφείλεται ΦΠΑ και υπάγονται στη ρύθμιση καταβολής του σε δόσεις. Στην περίπτωση που οι παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων και την καταβολή του 1/6 της οφειλής πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1995, το συνολικό ποσό της οφειλής θα αναγραφεί στην οικεία ένδειξη κατά φορολογική περίοδο στη στήλη 5 του Πίνακα Δ' της εκκαθαριστικής δήλωσης ως ποσό που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε.

Ειδικότερα, οι ισάριθμες με τις φορολογικές περιόδους, περιοδικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 31.5.1996, θα συμπληρωθούν και στον Πίνακα Δ-δ (περιοδική δήλωση ΦΠΑ 050 έκδοση 1996) στον κωδικό 403 τα 5/6 του χρεωστικού υπολοίπου της φορολογικής περιόδου. Επίσης στους κωδικούς 511 και 513 θα αναγραφεί το 1/6 της οφειλής που είναι το υπόλοιπο του οφειλόμενου φόρου για άμεση καταβολή.
Τα υπόλοιπα 5/6 της οφειλής θα βεβαιωθούν και η σχετική ένδειξη θα γίνει στον κενό χώρο πάνω από τον κωδικό 511 της περιοδικής δήλωσης για το έτος 1995, η οποία θα αποτελέσει και τον τίτλο βεβαίωσης της οφειλής. Η ένδειξη για τη βεβαίωση των 5/6 της οφειλής θα γίνει στα δύο αντίγραφα της περιοδικής δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, αυτή υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαϊου 1995 και όχι πέρα της ημερομηνίας αυτής, παρότι παρέχεται η ευχέρεια με τις ΑΥΟ 1139557/6242/2054/ΠΟΛ. 1315/13.12.1995 και 1045351/2239/649/ΠΟΛ. 1129/10.4.1996
να υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση μέχρι 10 Ιουνίου 1996, το οφειλόμενο ποσό του φόρου θα γραφεί στη στήλη 7 του Πίνακα Δ' της εκκαθαριστικής δήλωσης, για κάθε φορολογική περίοδο, χωρίς να υπολογισθεί προσαύξηση στη στήλη 8 του ίδιου πίνακα. Το σύνολο του φόρου που οφείλεται (κωδ. 239-7) θα γραφεί στους κωδικούς 677 του πίνακα Ι και 708 και 712 του πίνακα ΙΑ'. Στον κωδικό 801 του παραπάνω πίνακα ΙΑ' θα γραφεί το 1/6 του συνόλου της οφειλής, το οποίο και θα καταβληθεί με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Τα υπόλοιπα 5/6 της οφειλής θα βεβαιωθούν και η σχετική ένδειξη θα γίνει στο λευκό χώρο κάτω από τον Κωδικό 801 της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1195, η οποία θα αποτελέσει και τον τίτλο βεβαίωσης της οφειλής. Η ένδειξη για τη βεβαίωση των 5/6 της οφειλής θα γίνει στα δύο αντίγραφα της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Επίσης για να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού των εκκαθαριστικών αυτών δηλώσεων στο πρώτο ψηφίο του αριθμού δήλωσης (κωδ. 005) θα αναγράφεται ο αριθμός "9".

Τέλος επισημαίνεται ότι, για τις οφειλές που αφορούν φορολογικές περιόδους, η προθεσμία καταβολής των οποίων έληγε πριν την 13.5.1995 και οι οποίες δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ρύθμισης και διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.2386/1996, ή και αν αποτελούν αντικείμενο της ανωτέρω ρύθμισης αλλά δεν απεδόθη το 1/6 της οφειλής μέχρι την 31.5.1996, θα εφαρμοσθούν οι οδηγίες που δίδονται με το φυλλάδιο Νο 19 "οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1995 (009/95)".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο