Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-1996 ]

ΠΟΛ.1130/16.4.1996 Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ με βάση αθεώρητα εκ παραδρομής τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων

(Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ με βάση αθεώρητα εκ παραδρομής τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 16 Απριλίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. 1045316/2185/623/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ειδ. Φορ.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1130

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ με βάση αθεώρητα εκ παραδρομής τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Με την ΑΥΟ υπ' αρ. πρωτ. Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 προβλέπεται ότι, η επιστροφή του ΦΠΑ με τους κατ'αποκοπήν συντελεστές στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος γίνεται από τις ΔΟΥ με βάση τα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των υπηρεσιών.
Από τα ανωτέρω αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία και παραστατικά, που απαιτούνται για την επιστροφή του ΦΠΑ, θεωρημένα είναι τα φορολογικά στοιχεία τα οριζόμενα ρητά από τις κείμενες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/92, όπως ισχύει).
Ειδικά, για τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που εκδίδονται προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος ισχύουν τα εξής:


α) Από 1.7.94 μέχρι 30.6.95 δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 περίπτ. β' υποπ. γ' του Π.Δ.186/92, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 43 του Ν.2214/94, στην περίπτωση που είχε προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή (π.χ. δελτίο αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κ.λπ.).

β) Από 1.7.95 επιβλήθηκε η υποχρέωση θεώρησής τους, ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή, με την ΑΥΟ υπ'αρ. πρωτ. 1065732/529/0015/ΠΟΛ. 1148/30.5.95.
Παρά την επιβολή της υποχρέωσης αυτής πολλοί επιτηδευματίες εξέδωσαν και μετά την 1.7.95 εκ παραδρομής αθεώρητα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων. Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ.186/92 προβλέπεται ότι, για αθεώρητα στοιχεία που εκδόθηκαν κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων του ΚΒΣ, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η θεώρησή τους, δεν υφίσταται παράβαση του ΚΒΣ, και δεν επιβάλλεται πρόστιμο εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί αθεώρητα εκ παραδρομής, αλλά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και
β) ο υπόχρεος έχει καταθέσει στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ έγγραφη δήλωση για την παράλειψη αυτή πριν από τη διαπίστωσή της από οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του ΦΠΑ οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, καθόσον δεν είναι υπεύθυνοι για την έκδοση αθεώρητων τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους εμπόρους αγοραστές γίνεται δεκτό όπως οι ΔΟΥ προβούν στην επιστροφή του
ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και με αθεώρητα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία εκδόθηκαν μετά την 1.7.1995 και μόνο για το οικονομικό έτος 1996 (χρήση 1.1.95-31.12.95).

Για την πραγματοποίηση της επιστροφής του ΦΠΑ κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση η οποία έχει εκδόσει εκ παραδρομής το αθεώρητο στοιχείο θα χορηγεί στον αγρότη φωτοαντίγραφο της κατατεθείσας στη ΔΟΥ δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ.186/92 με την οποία γνωστοποίησε τα στοιχεία τα οποία εκ παραδρομής εξέδωσε αθεώρητα. Το φωτοαντίγραφο αυτό θα επισυνάπτει ο αγρότης στο αθεώρητο τιμολόγιο αγοράς, που έλαβε, προκειμένου να τύχει επιστροφής του ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές (άρθρο 33 του Ν.1642/86).
Τέλος αναφορικά με το θέμα της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση αθεώρητα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία έχουν εκδοθεί προ της 1.7.1995, ισχύουν οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην ΕΔΥΟ με αριθμ. πρωτ. 1060945/2862/821/Α0014/ΠΟΛ. 1139/22.5.95.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο