Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.109/12.11.2009 Επικοινωνία Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) και Ενημέρωση του Μητρώου με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών.

(Επικοινωνία Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) και Ενημέρωση του Μητρώου με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12/11/2009
Αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΑΣΦ Φ35/105/108121     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡ. ΑΠΑΣΧ. & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                   
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
    
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σατωβριάνδου 18 10432  Αθήνα                                  
ΠΛΗΡΟΦ.: Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦ.: 210-5285578 
FAX. : 210 -5243372ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 109


ΘΕΜΑ :  «Επικοινωνία Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) και Ενημέρωση του Μητρώου με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών.»Σας γνωρίζουμε ότι από 05/10/2009, σύμφωνα με το υπΆ αριθμ. πρωτ. 19057/07-10-2009 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το οποίο σας επισυνάπτουμε και σύμφωνα με μηνύματα επί της οθόνης του Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., έγιναν οι εξής μηχανογραφικές τροποποιήσεις:

Α. Εισαγωγή Νέου Ασφαλισμένου και Α.Μ.Κ.Α.

Για την εισαγωγή Νέου Ασφαλισμένου στο Μητρώο (επιλογή 1.10) απαιτείται ο νέος ασφαλισμένος να έχει Α.Μ.Κ.Α. Το Μητρώο Ο.Α.Ε.Ε. θα είναι σε on line σύνδεση με το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. Ε.Μ.Α.Ε.Σ., ώστε κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. του ασφαλισμένου να εμφανίζονται τα ονομαστικά του στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημ/νία Γέννησης, Ένδειξη Πλασματικής Ημ/νίας Γέννησης, Φύλο, Α.Δ.Τ., Έτος Έκδοσης, Ένδειξη Ταυτότητας- Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Σημερινό Επώνυμο, Λατινικά Στοιχεία (για αλλοδαπούς), Χώρα Γέννησης, Νομός, Δήμος, Χώρα Υπηκοότητας). Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τα στοιχεία του ασφαλισμένου, ακόμα και στη φάση καταχώρησης.

Παρακαλούμε όπως μελετηθούν οι αναφορές του συνημμένου εγγράφου σχετικά με την εμφάνιση πιθανών μηνυμάτων κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. και όπως οι χρήστες ενεργούν αναλόγως.
 
Μεταβολές στο μητρώο
 
Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία των ασφαλισμένων στο Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. απαιτείται η καταχώρηση του Α.Μ.Κ.Α. Εξαίρεση αποτελεί η συμπλήρωση του πεδίου «Αιτ. Διακοπής» με κωδικό 1 (Διακοπή λόγω θανάτου).
Η συμπλήρωση του πεδίου «Α.Μ.Κ.Α.» στο μητρώο για μεταβολές, μετά από μηχανογραφικές επεξεργασίες, θα καταστεί υποχρεωτική από αρχές Νοεμβρίου 2009.


Β. Ενοποιήσεις των μητρώων σχετικά με τον Α.Μ.Κ.Α.

Κατά την ενοποίηση των μητρώων και σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου Α.Μ.Κ.Α. στον Διατηρούμενο Ε.Α.Μ. ισχύουν τα εξής:

1. Στην περίπτωση που ο Α.Μ.Κ.Α. είναι συμπληρωμένος στο αντίστοιχο πεδίο του Διατηρούμενου Ε.Α.Μ., διατηρούμε τον Α.Μ.Κ.Α. του συγκεκριμένου Ε.Α.Μ., είτε είναι ίδιος είτε διαφορετικός από αυτόν  του/ των  Ε.Α.Μ. που ακυρώνονται και διατηρούμε ως έχει και τον Α.Μ.Κ.Α. του Ακυρούμενου Ε.Α.Μ.

Στην περίπτωση που οι δύο Ε.Α.Μ. (Διατηρούμενος και Ακυρούμενος) έχουν καταχωρημένο στο πεδίο Α.Μ.Κ.Α. διαφορετικό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνεται έλεγχος του έτους γέννησης όπως διαπιστώνεται από το 5ο και 6ο ψηφίο του Α.Μ.Κ.Α. και εάν διαφέρει, απαιτείται η επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου, ώστε να γίνει περαιτέρω έλεγχος.

2. Στην περίπτωση που το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. του Διατηρούμενου Ε.Α.Μ. είναι κενό, ο Α.Μ.Κ.Α. αντιγράφεται κατά την ενοποίηση από το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. του/ των  Ακυρωμένου/ νων, όπου αυτός υπάρχει, στο αντίστοιχο πεδίο του Διατηρούμενου.

Στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει πάνω από ένας Ακυρωμένοι Ε.Α.Μ., στους οποίους έχουν καταχωρηθεί διαφορετικοί Αριθμοί Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, θα διατηρηθεί ο Α.Μ.Κ.Α., τα πρώτα στοιχεία του οποίου προσομοιάζουν στην πραγματική ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου, έως ότου η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αποφασίσει για τυχόν διαφορετικό ισχύοντα Α.Μ.Κ.Α.
 
Γ. Ενημέρωση Μητρώου από Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών

Σύμφωνα με μήνυμα επί της οθόνης του Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., την 01/11/2009 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του αρχείου Μελών του Μητρώου με περίπου 180.000 Α.Μ.Κ.Α. Εμμέσων Μελών, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Μητρώο.

Όπως επισημαίνεται στο εν λόγω μήνυμα, πιθανόν να έχουν καταχωρηθεί κάποια μέλη δύο φορές, μία με Α.Μ.Κ.Α. και μία χωρίς Α.Μ.Κ.Α. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ο έλεγχος των στοιχείων (πχ ημ/νία λήξης στα τέκνα, σωστός Α.Μ.Κ.Α.), ώστε να ενημερωθεί η εγγραφή που έχει τον ορθό Α.Μ.Κ.Α. με τα σωστά στοιχεία και να διαγραφεί η λανθασμένη ή χωρίς Α.Μ.Κ.Α. εγγραφή. Οι διαγραφές αυτές θα γίνουν αφού αποσταλούν καταστάσεις σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε. με τα απαραίτητα στοιχεία.

Εντός του τρέχοντος μηνός, αναμένεται η on- line σύνδεση του Μητρώου Μελών του Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.), ώστε κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. του Έμμεσου Μέλους να εμφανίζονται τα ονομαστικά του στοιχεία, τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται, όπως ακριβώς συμβαίνει κατά την εισαγωγή νέου ασφαλισμένου (παρ. Α  της παρούσας Εγκυκλίου).

Εφιστούμε την προσοχή των χρηστών του Π.Σ., έως ότου γίνει η on- line σύνδεση, ώστε να αποφεύγουν την καταχώρηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των Εμμέσων Μελών στο Μητρώο του Ο.Α.Ε.Ε., αν δεν επιδεικνύεται δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ορθότητα του και την αντιστοιχία του με τα στοιχεία του Έμμεσου Μέλους, στο οποίο απευθύνεται, όπως Βεβαίωση- Υπεύθυνη Δήλωση Α.Μ.Κ.Α. ή Κ.Κ.Α.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, παρά τις ενέργειες μας προς τη Γ.Γ.Κ.Α. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., δεν έχει γίνει καμία ενέργεια καταχώρησης των στοιχείων απογραφικών δελτίων των Εμμέσων Μελών, ώστε να τους αποδοθεί Α.Μ.Κ.Α., όπως προβλεπόταν. Επομένως, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε τους ασφαλισμένους να απευθύνονται στα γραφεία Α.Μ.Κ.Α. ή Κ.Ε.Π. με τον Α.Μ.Κ.Α. του άμεσου μέλους για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. στα Προστατευόμενα μέλη αυτού.

Δ. Ένταξη στο Π.Σ. για τους ασφαλισμένους Τ.Α.Ν.Π.Υ. και ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.
 
Η ημερομηνία ένταξης στο πεδίο «Ένταξη στο Π.Σ.» του μητρώο των ασφαλισμένων του Τ.Α.Ν.Π.Υ. και ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. είναι ενδεικτική, διότι προϋποθέτει διευθέτηση θεμάτων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Εσόδων.

Παρακαλούμε όπως οι οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου και του συνημμένου εγγράφου προστεθούν στις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος.

Ακριβές Αντίγραφο
            
Η ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                   
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                         


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο