Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2009 ]

Αριθμ. οικ. 125494/25.9.2009 Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181).

(Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181).)

(ΦΕΚ 8 Αρ. Φύλλου 2082)

28 Σεπτεμβρίου 2009

Αριθμ. οικ. 125494

Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄137).

2) Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α΄181).

3) Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄).

4) Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθμ. 116/2004 (ΦΕΚ Α΄81).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚΑ΄247).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚΑ΄90).

7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί και η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα
23/200 και ΚΑΕ 5195, αποφασίζουμε:


'Αρθρο 1

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται:

1. Η παροχή οικονομικών κινήτρων για την απόσυρση ελαφρών φορτηγών και την αντικατάσταση αυτών,
εφόσον το φορτηγό αυτοκίνητο έχει κυβισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα κυβικά του Πίνακα 5 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» και ωφέλιμο φορτίο μέχρι
1.500 Kg.

2. Οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση και αντικατάσταση βαρέων οχημάτων (φορτηγών) αφορούν τα
αυτοκίνητα τα οποία έχουν μικτό βάρος σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Πίνακα 6 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου.


'Αρθρο 2

Διαδικασία Απόσυρσης

Προκειμένου ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος να κάνει χρήση του κινήτρου για την απόσυρση των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας που κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις Β, Γ και Δ σύμφωνα με το 'Αρθρο 1 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181/2009) και να λάβει την προβλεπόμενη επιδότηση, θα πρέπει το αποσυρόμενο όχημα να έχει ταξινομηθεί
εντός της χώρας πριν από την 1.6.2009 και να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

1. Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά μέχρι 3.5 τόνους μικτό φορτίο, η διαδικασία της απόσυρσης - επεξεργασίας γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
Αναλυτικά η διαδικασία απόσυρσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

i) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, μέλος του δικτύου του εγκεκριμένου συστήματος
ΟΤΚΖ και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής  όπως προβλέπεται στο 'Αρθρο 8 του π.δ. 116/2004. Στην
περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει:
− να οδηγείται προς παράδοση αυτοδύναμα
− να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη
− να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος

ii) Το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ σύμφωνα με το 'Αρθρο 8 του π.δ. 116/2004 εκδίδει
πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο και χορηγείται από το σύστημα ή μέσω του σημείου συλλογής στον
ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, μέσα σε 8 ημέρες από τη χορήγηση της βεβαίωσης παραλαβής του ΟΤΚΖ.

iii) Μέσα στην ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται
μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης OTKZ σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να γίνει οριστική
διαγραφή του οχήματος.

iv) Η ως άνω υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη
του πιστοποιητικού καταστροφής και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή σε εκπρόσωπο του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, την μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής εις
διπλούν υπογεγραμμένη από την υπηρεσία αυτή.

v) Η μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής στην οποία αναγράφεται επιπλέον ότι η οριστική διαγραφή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή οικονομικού κινήτρου απόσυρσης στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 'Αρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

vi) Το προβλεπόμενο στο 'Αρθρο 8 του π.δ. 116/2004 πιστοποιητικό καταστροφής περιλαμβάνει επιπλέον πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται αν πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις για τα αποσυρόμενα οχήματα σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παρ.1. i. του παρόντος άρθρου και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πιστοποιητικού καταστροφής.

2. Για τα φορτηγά που είναι μεγαλύτερα από 3.5 τόνους μικτό φορτίο, η διαδικασία απόσυρσης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

i) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα
σε εγκατάσταση επεξεργασίας ΟΤΚΖ μέλος του δικτύου του εγκεκριμένου συστήματος ΟΤΚΖ, το οποίο έχει τη
δυνατότητα επεξεργασίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής. Στην
περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής
ενέχει κάποιο κόστος αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει:
− να οδηγείται προς παράδοση αυτοδύναμα
− να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη
− να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος

ii) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού, καταθέτει σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τη βεβαίωση παραλαβής, μαζί με κομμένο
αριθμό πλαισίου και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου να γίνει η διαγραφή του οχήματος. Η ως
άνω υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει την μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής εις
διπλούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη της βεβαίωσης παραλαβής το οποίο και παραδίδει στον
ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού.

iii) Η μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής στην οποία αναγράφεται επιπλέον ότι η οριστική διαγραφή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή οικονομικού κινήτρου απόσυρσης στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 'Αρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή για την αναγραφή της παραπάνω παρατήρησης, οι αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. υποχρεούνται να συμπληρώνουν την παραπάνω παρατήρηση χειρόγραφα επί της μηχανογραφημένης πράξης οριστικής διαγραφής.

iv) Στη βεβαίωση παραλαβής θα γίνεται σαφής αναφορά ότι πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις για τα αποσυρόμενα οχήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 i. του παρόντος άρθρου.

v) Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή της οριστικής διαγραφής των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων,
αντί της μηχανογραφημένης πράξης της οριστικής διαγραφής θα εκδίδεται μη μηχανογραφημένη πράξη και
θα τοποθετείται στον οικείο φάκελο του φορτηγού αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή οι κρατικές πινακίδες
κυκλοφορίας δεν κατατίθενται.


'Αρθρο 3

Εξαιρέσεις

Των οικονομικών κινήτρων των προβλεπομένων στο 'Αρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
εξαιρούνται:

i) Οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

ii) Οχήματα που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας/ σημεία συλλογής τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παρ. 1.i και 2.i του άρθρου 2 της παρούσας.

iii) Οχήματα για τα οποία oι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας, εκτός εάν άρουν την ακινησία από την αρμόδια υπηρεσία, καταβάλλουν τα οφειλόμενα τέλη και ανακτήσουν την άδεια και τις
πινακίδες κυκλοφορίας.


'Αρθρο 4

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος

1. Η παροχή οικονομικού κινήτρου με την αγορά καινουργούς ή μεταχειρισμένου EURO 4 ή EURO 5 οχήματος πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία απόσυρσης της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και οχήματα μέχρι 3.5 τόνους μικτό βάρος ή της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας για τα οχήματα που είναι μεγαλύτερα από 3.5 τόνους.

2. Η παροχή οικονομικού κινήτρου με την αγορά οχήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
πραγματοποιείται εφόσον το όχημα που αποσύρεται αντικαθίσταται με όχημα το οποίο περιλαμβάνεται στον
ίδιο πίνακα 4,5 ή 6 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ανεξαρτήτως κυβισμού ή βάρους).

3. Η αγορά του νέου οχήματος αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον στην
εν λόγω άδεια αναγράφεται η ένδειξη «από απόσυρση του. Ε.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.».


'Αρθρο 5


1. Η καταβολή των οικονομικών κινήτρων της απόσυρσης και αγοράς αυτοκινήτου διενεργείται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που λειτουργούν στους νομούς, νομαρχίες και νομαρχιακούς τομείς της κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου και εξοφλούνται από τις οικείες Δ.Ο.Υ. Οι πιστώσεις για την πληρωμή των εν λόγω κινήτρων μεταφέρονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στους νομούς, νομαρχίες και νομαρχιακούς τομείς και βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα 23/200 και κωδικό αριθμό εξόδων 5195 «Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

2. Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου της απόσυρσης απαιτούνται :
α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αναγράφονται, εκτός των άλλων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός λογαριασμού που τηρεί σε αυτό, καθώς και ότι η απόσυρση δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των διατάξεων του άρθρου 3 της αριθ. 125494/25.9.2009 Κ.Υ.Α.

β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.
γ. Ονομαστική κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις τετραπλούν, που περιλαμβάνει χωριστά για τον κάθε δικαιούχο τη διεύθυνση, το επάγγελμα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και το δικαιούμενο ποσό. Η κατάσταση συντάσσεται με ευθύνη της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
δ. Η βεβαίωση παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί την 2.11.2009 ή και σε προγενέστερη ημερομηνία και η πράξη οριστικής διαγραφής του αποσυρθέντος οχήματος.

3. Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος και εφόσον έχει καταβληθεί στο δικαιούχο το κίνητρο απόσυρσης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αναγράφονται, εκτός των άλλων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός λογαριασμού που τηρεί σε αυτό, ότι έχει λάβει το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης για το αποσυρθέν όχημα, καθώς και ότι δεν έλαβε δύο (2) ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών.
β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.
γ. Ονομαστική κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις τετραπλούν, που περιλαμβάνει χωριστά για τον κάθε δικαιούχο τη διεύθυνση, το επάγγελμα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και το δικαιούμενο ποσό. Η κατάσταση συντάσσεται με ευθύνη της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο.
δ. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου οχήματος, στην οποία αναγράφεται και η ένδειξη «από απόσυρση του αριθ. κυκλοφορίας …………………… Ε.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.»
ε. Φωτοτυπία του τιμολογίου αγοράς νέου οχήματος.
στ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., ότι το νέο όχημα ανήκει στην κατηγορία EURO 4 και άνω.

4. Οι ονομαστικές καταστάσεις των παραγράφων 2 και 3 της απόφασης αυτής αποστέλλονται στις αρμόδιες Υ.Δ.Ε. σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Στις καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά με στοιχεία α, γ, δ και α, γ, δ και ε, αντίστοιχα των παραγράφων αυτών.


'Αρθρο 6

Διάρκεια

Οι διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης έχουν ισχύ έως την 31.12.2012.

Η παροχή του κινήτρου απόσυρσης πραγματοποιείται εφόσον το αυτοκίνητο έχει αποσυρθεί από την ισχύ της
παρούσας και εντεύθεν.

To οικονομικό κίνητρο για την αγορά οχήματος, πραγματοποιείται από την ισχύ της παρούσας και καθ' όλη
τη διάρκεια της ως άνω χρονικής περιόδου.

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της απόσυρσης νοείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταστροφής ή στην βεβαίωση παραλαβής στην περίπτωση απόσυρσης βαρέων οχημάτων.


'Αρθρο 7

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας ΚΥΑ, τα ακόλουθα παραρτήματα:

Παράρτημα I: Πιστοποιητικό Καταστροφής

Παράρτημα II: Δήλωση κατάστασης οχήματος

Παράρτημα III: Βεβαίωση παραλαβής


'Αρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο