Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2009 ]

2/81302/0026/10.11.2009 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 125494/28.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 2082 Β) για τον καθορισμό διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α)

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 125494/28.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 2082 Β) για τον καθορισμό διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 10 - 11 - 2009
Αριθ. πρωτ. : 2/81302/0026

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: Β'
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδ. : 101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χρ. Εκίζογλου
Τηλέφωνο : 210 69 87 727
FAX : 210 69 87 730
ΓΚ-ΤΡΟΠ.ΑΠΟΦ.10(2009)


ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 125494/28.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 2082 Β) για τον καθορισμό διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α).
2. Τις διατάξεις των Πράξων Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α) και «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης” (ΦΕΚ 219 Α)».
3. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α).
4. Τις διατάξεις του π.δ. υπΆ αριθ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α).
5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).

6. Τις διατάξεις της αριθ. οικ. 125494/25-9-2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 2082 Β).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.Αποφασίζουμε
Οι διατάξεις του άρθρου 5 της αριθ. οικ. 125494/25.9.2009 (ΦΕΚ 2082 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών αντικαθίστανται, ως εξής :

«¶ρθρο 5
1. Η καταβολή των οικονομικών κινήτρων της απόσυρσης και αγοράς αυτοκινήτου διενεργείται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που λειτουργούν στους νομούς, νομαρχίες και νομαρχιακούς τομείς της κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου και εξοφλούνται από τις οικείες Δ.Ο.Υ. Οι πιστώσεις για την πληρωμή των εν λόγω κινήτρων μεταφέρονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στους νομούς, νομαρχίες και νομαρχιακούς τομείς και βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα 23/200 και κωδικό αριθμό εξόδων 5195 «Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

2. Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου της απόσυρσης απαιτούνται :
α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αναγράφονται, εκτός των άλλων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός λογαριασμού που τηρεί σε αυτό, καθώς και ότι η απόσυρση δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των διατάξεων του άρθρου 3 της αριθ. 125494/25.9.2009 Κ.Υ.Α.

β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.
γ. Ονομαστική κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις τετραπλούν, που περιλαμβάνει χωριστά για τον κάθε δικαιούχο τη διεύθυνση, το επάγγελμα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και το δικαιούμενο ποσό. Η κατάσταση συντάσσεται με ευθύνη της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
δ. Η βεβαίωση παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί την 2.11.2009 ή και σε προγενέστερη ημερομηνία και η πράξη οριστικής διαγραφής του αποσυρθέντος οχήματος.

3. Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος και εφόσον έχει καταβληθεί στο δικαιούχο το κίνητρο απόσυρσης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αναγράφονται, εκτός των άλλων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός λογαριασμού που τηρεί σε αυτό, ότι έχει λάβει το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης για το αποσυρθέν όχημα, καθώς και ότι δεν έλαβε δύο (2) ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών.
β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.
γ. Ονομαστική κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις τετραπλούν, που περιλαμβάνει χωριστά για τον κάθε δικαιούχο τη διεύθυνση, το επάγγελμα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και το δικαιούμενο ποσό. Η κατάσταση συντάσσεται με ευθύνη της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο.
δ. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου οχήματος, στην οποία αναγράφεται και η ένδειξη «από απόσυρση του αριθ. κυκλοφορίας …………………… Ε.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.»
ε. Φωτοτυπία του τιμολογίου αγοράς νέου οχήματος.
στ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., ότι το νέο όχημα ανήκει στην κατηγορία EURO 4 και άνω.

4. Οι ονομαστικές καταστάσεις των παραγράφων 2 και 3 της απόφασης αυτής αποστέλλονται στις αρμόδιες Υ.Δ.Ε. σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Στις καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά με στοιχεία α, γ, δ και α, γ, δ και ε, αντίστοιχα των παραγράφων αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 125494/25.9.2009 κοινή απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο