Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-1996 ]

ΠΟΛ.1129/10.4.1996 Συμπλήρωση της ΑΥΟ 1139557/6242/2054/ΠΟΛ.1315/13.12.1995, "Τύπος, περιεχόμενο,τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1995"

(Συμπλήρωση της ΑΥΟ 1139557/6242/2054/ΠΟΛ.1315/13.12.1995, "Τύπος, περιεχόμενο,τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1995")

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 10 Απριλίου 1996
Αρ.Πρωτ. 1045351/2239/649/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η - ΤΜΗΜΑ Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 32η - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1129

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΑΥΟ 1139557/6242/2054/ΠΟΛ. 1315/13.12.1995, "Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1995".

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α') όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31,

β) των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 31, και

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989.

3. Την απόφαση Υπ.Οικονομικών 1139557/6242/2054/ΠΟΛ. 1315/13.12.95.

4. Την ανάγκη συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασης βάσει του άρθρου 9 του Ν.2386/1996.

5. Τις διατάξεις της αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

- Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 της ΑΥΟ 1139557/6242/2054/ΠΟΛ. 1315/13.12.1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α', Β', Γ' κατηγορίας ή δεν τηρούν βιβλία Κ.Β.Σ., και υπάγονται στις ΔΟΥ των περιοχών που επλήγησαν από τους σεισμούς της 13ης Μαϊου και της 15ης Ιουνίου 1995, η εκκαθαριστική δήλωση
υποβάλλεται εντός 10 ημερών από την τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης κατάθεσης της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις".

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.1996, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο