Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2009 ]

1106411/5532/ΔΕ-Β'/9.11.2009 Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α.

(Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα,    9     Νοεμβρίου   2009
Aρ.Πρωτ:  1106411 /5532/ΔΕ-Β΄
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ  Β', Δ'
Ταχ. Δ/νση      :Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.       :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Μαμάκου
                           Ι.  Κιλουκιώτης
Τηλ. :210- 3375204
          210-3375068
FAX :210 3375416   
    

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων   Φ.Π.Α.

Στο πλαίσιο της συνεχούς  προσπάθειας για την εντατικοποίηση των προσωρινών και προληπτικών ελέγχων σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η Γ.Γ.Π.Σ.  θα αποστείλει σε κάθε Δ.Ο.Υ., με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) καταστάσεις (σε μορφή αρχείων excel) ενεργών επιχειρήσεων, υποκείμενων στον Φ.Π.Α., οι οποίες:

α)Τηρούν βιβλία  Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ. Β. Σ., υπέβαλλαν εκκαθαριστική δήλωση  Φ.Π.Α. χρήσης 2007 ή έχουν έναρξη εργασιών το έτος 2008 και δεν υπέβαλαν μηχανογραφικά περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τη φορολογική περίοδο του  2ου  τριμήνου 2009. Η αναζήτηση έγινε στις 16-9-2009.

β)Τηρούν  βιβλία  Γ΄  κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υπέβαλλαν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.  χρήσης 2007 ή έχουν έναρξη εργασιών το έτος 2008 και δεν υπέβαλαν μηχανογραφικά περιοδικές δηλώσεις  Φ.Π.Α.  για τους μήνες 5ο και 6ο  του έτους 2009 . Η αναζήτηση έγινε επίσης στις 16-9-2009.

Κατόπιν των ανωτέρω οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μεγιστοποιήσουν την επίδοση της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ως προς τον έλεγχο του Φ.Π.Α.

Ειδικότερα:
Στις περιπτώσεις  που από τις καταστάσεις που θα αποσταλούν  στις Δ.Ο.Υ. από τη Γ.Γ.Π.Σ. προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις προαναφερόμενες περιόδους και  επιβεβαιωθεί  αυτό  και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  θα καλείται ο υπόχρεος, τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., υποβάλλει τις σχετικές περιοδικές δηλώσεις και καταβάλλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. με τις νόμιμες προσαυξήσεις ή του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. Εάν υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, για τον υπολογισμό των σχετικών πρόσθετων φόρων και προστίμων  έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1041/22.2.2008).

Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις σχετικές περιοδικές δηλώσεις    Φ.Π.Α. μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει εντολή προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2859/2000 για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική   αρμoδιότητα των Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδ/νση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης), σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1085068/4794/ΔΕ-Β'/5.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1843–Β΄/12-09-07) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τις λοιπές υποθέσεις που εμπίπτουν στην καθ΄ ύλη αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) σύμφωνα με την παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο., ο Προϊστάμενος της  κατά περίπτωση αρμόδιας  Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνει  άμεσα  την αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) για τη μη προσέλευση και υποβολή των σχετικών δηλώσεων προκειμένου να επιληφθεί του προσωρινού ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό η τηλεφωνική πρόσκληση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, λόγω του μείζονος ενδιαφέροντός τους, θα πρέπει να επισπευσθεί  και να προηγηθεί των λοιπών επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.    

Επισημαίνεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για την αρμοδιότητα σε θέματα προσωρινών ελέγχων μεταξύ Ελεγκτικών Κέντρων και Δ.Ο.Υ., εκτός της περίπτωσης προσωρινού ελέγχου για τις παραπάνω διασταυρώσεις.

Προκειμένου να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για το πλήθος των παραπάνω επιχειρήσεων που κλήθηκαν και υπέβαλαν τις κατά τα ανωτέρω εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., το πλήθος των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος και τα συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρου από όλες τις περιπτώσεις, παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε για τα σχετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την  παρακάτω διαδικασία:

Στο  site  της Δ/νσης Ελέγχου  http://10.16.5.21   που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου, στις επιλογές «Θέματα Ελέγχου», υπάρχει φόρμα προς συμπλήρωση με τον τίτλο «Αποτελέσματα ελέγχου Φ.Π.Α., Νομικών-Φυσικών Προσώπων», η οποία συμπληρωμένη με τα σχετικά  αποτελέσματα  κάθε μήνα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη  Διεύθυνση Ελέγχου έως την 5η  ημέρα του επόμενου  μήνα.
    
          Ακριβές αντίγραφo                                                  Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
   H  ΠροΪσταμένη της Γραμματείας                                 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
         α/α   ΣΤ.ΚΑΛΟΠΗΤΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο