Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2009 ]

Ενημέρωση Ενημέρωση «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ A (Η1Ν1) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

(Ενημέρωση «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ A (Η1Ν1) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»)

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ! ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ A (Η1Ν1) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, μια από τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών (N. 1568/1985-«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», Π.Δ. 17/96 -«Μέτρα γα τη βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία    ») αποτελεί η λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται ώστε
να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι, που τυχόν παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία τους.

Ως εκ τούτου, αντίστοιχη είναι η υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης της διάδοσης της νέας γρίπης Α (Η1Ν1) στους χώρους εργασίας και να εφαρμόζουν TIC; διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν ιδίως την προστασία της υγείας των εργαζομένων [ενημέρωση των εργαζομένων, λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης των κινδύνων και διάθεση των απαραίτητων υλικών και μέσων γα το σκοπό αυτό, μέριμνα γα εμβολιασμό των εργαζομένων όταν απαιτείται, μέριμνα γα καλό αερισμό των χώρων εργασίας, κ.α. (N. 1568/85, ΠΔ 17/96, Π.Δ. 16/96 -«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας....», Π.Δ. 186/95 -«Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία ....»)].

Παράλληλα οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα TIC; οδηγίες που εκδίδονται κάθε φορά από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΚΕΕΛΠΝΟ (http://www.keelpno.gr, τηλ. 1135, 210 5212054, 210 5222339) και αφορούν μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νέα γρίπη.

Στη συνέχεια παρατίθενται σύντομες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα της νέας γρίπης, τον τρόπο μετάδοσης του ιού και τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Συμπτώματα της νέας γρίπης A (H1N1)

Τα συμπτώματα της νέας γρίπης Α (H1N1) στους ανθρώπους είναι παρόμοια με τα συμπτώματα της εποχικής γρίπης και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, καταρροή, μυαλγίες, πονοκέφαλο, ρίγη, αίσθημα κόπωσης και σε μερικές περιπτώσεις κοιλιακό άλγος, διάρροια ή εμετούς.

Μετάδοση του ιού της γρίπης A (H1N1)

Η μετάδοση του ιού της γρίπης Α (H1N1) γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση της εποχικής γρίπης. Μεταδίδεται κυρίως από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω σταγονιδίων από ασθενή που βήχει ή φταρνίζεται.
Μερκές φορές οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν κατόπιν επαφής με αντικείμενα ή επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από σταγονίδια ασθενή, αν στη συνέχεια ακουμπήσουν με τα χέρα τους τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη τους. Μελέτη έδειξε ότι ο ιός της γρίπης μπορεί να επιζήσει μέχρι και 8 ώρες σε επιφάνειες αντικειμένων του χώρου εργασίας.

Υποχρεώσεις εργοδοτών για την πρόληψη μετάδοσης του ιού της νέας γρίπης Α και την προστασία των εργαζομένων

•    Να παρέχουν στους εργαζόμενους κατάλληλη ενημέρωση και γραπτές οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης της νέας γρίπης Α. Για το σκοπό αυτό να διανέμουν στους εργαζόμενους τα ειδικά έντυπα του ΚΕΕΛΠΝΟ και να αναρτούν σε περίοπτη θέση στους χώρους εργασίας τις; αφίσες που εκδόθηκαν από αυτό.

•    Να μεριμνούν γα την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας με φυσική ή τεχνητή κυκλοφορία καθαρού αέρα.

•    Να παρέχουν τα απαραίτητα υλικά γα το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης όπου είναι διαθέσιμοι νιπτήρες, ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι οι αίθουσες αναμονής, οι διάδρομοι και οι χώροι ανάπαυσης.

•    Να μεριμνούν γα την τακτική απολύμανση των επιφανειών στο χώρο εργασίας με τις οποίες έρχονται συχνά ε επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό, όπως είναι τα γραφεία, οι πάγκοι πωλήσεων, τα πόμολα και οι επιφάνειες των λουτρών, με ένα ο κακό απολυμαντικό  σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

•    Να μεριμνούν γα τον εμβολιασμό των εργαζομένων, όποτε κρίνεται απαραίτητο να εμβολιασθούν, σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας (εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης να απασχολεί Ιατρό Εργασίας) ή τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες.
Υποχρεώσεις εργαζομένων για την προστασία τους και την πρόληψη μετάδοσης του ιού της νέας γρίπης Α

•    Να καλύπτουν τη μύτη και το  στόμα με ένα χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φταρνίζονται.

•    Να πλένουν συχνά τα χέρα τους με σαπούνι και νερό, εδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό.

•    Να αποφεύγουν να αγγίζουν τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός.

•    Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με ασθενείς ή, εάν αυτό δεν είναι εφκτό, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Εάν υπάρχει υποψία ότι ήρθαν σε στενή επαφή με πάσχοντα από τη νέα γρίπη Α (H1N1) να συμβουλεύονται το θεράποντα Ιατρό τους ή τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης και να το δηλώνουν στον προϊστάμενό τους.

•    Εργαζόμενοι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, άσθμα ή εμφύσημα, καθώς και γυναίκες ε κατά τα η εγκυμοσύνης, πρέπει να συμβουλεύονται το θεράποντα ιατρό τους ή τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης γα οδηγίες.


Γα περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εκτός από το ΚΕΕΛΠΝΟ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στη Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού του Σ.ΕΠ.Ε., (210 3748711 -12), ή στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας -ΣΕΠΕ (www.ypakp.gr).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο