Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2009 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 948/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

(ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 948/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2009

περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 9 και 12 του κανονισμού αυτού,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθορίζει ονοματολογία εμπορευμάτων, εφεξής «συνδυασμένη ονοματολογία», ώστε να πληρούνται ταυτοχρόνως οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, οι απαιτήσεις οι σχετικές με τα στατιστικά δεδομένα του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και οι απαιτήσεις άλλων κοινοτικών πολιτικών που διέπουν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.
(2) Για λόγους νομικής απλούστευσης είναι σκόπιμο να εκσυγχρονιστεί η συνδυασμένη ονοματολογία και να αναπροσαρμοστεί η δομή της.
(3) Είναι αναγκαία η τροποποίηση της συνδυασμένης ονοματολογίας ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές στις απαιτήσεις σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα και την εμπορική πολιτική, καθώς και μεταβολές που εξυπηρετούν διεθνείς δεσμεύσεις, τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις καθώς και την ανάγκη εναρμόνισης και διευκρίνισης κειμένων.
(4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να αντικατασταθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2010, από πλήρη έκδοση της συνδυασμένης ονοματολογίας, συνοδευόμενη από τους αυτόνομους και συμβατικούς δασμολογικούς συντελεστές που είναι απόρροια μέτρων τα οποία έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή.
(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Aρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Aρθρο2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010.EL 31.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο