Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 76/18.11.2009 Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ

(Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 18/11/2009
Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Γαβότση
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 249
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 76


ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ»

ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθμ. εγκύκλιο 20/09
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την υπ΄ αριθμ. 26637/4.9.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1888 τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 33891/606/7.5.2008 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Μητρότητας», με την οποία, οι διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3-4-2008) έχουν εφαρμογή και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ, οι οποίες έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από τον συσταθέντα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.3655/2008, «Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου.
Συν/να : 3 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αριθμ. 26637/1050

Τροποποίηση της υπ' αριθμ.
33891/606/7.5.2008 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 142 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004).

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 30874/23.6.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004.

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 33891/606/7.5.2008, ΦΕΚ 833/Β΄/9.5.2008, απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ της υπ' αριθμ. 33891/606/7.5.2008, (ΦΕΚ 833/Β΄/9.5.2008),απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας αντικαθίσταται ως εξής :

«β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή από τον συσταθέντα σε αυτό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008), Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.»

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο