Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2003 ]

1070597/1509/ΔΕ-Α/28.7.2003 Εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1062187/1443/2.7.2003 και 1065798/1480/15.7.2003

(Εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1062187/1443/2.7.2003 και 1065798/1480/15.7.2003)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Εφαρμογή των υπ' αριθ. 1062187/1443/2.7.2003 και 1065798/1480/15.7.2003 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

1070597

1070597/1509/ΔΕ-Α'/28.7.2003

Σχετικά με την εφαρμογή των υπ' αριθ. 1062187/1443/2.7.2003 (ΦΕΚ 893/Β'/2.7.2003) και 1065798/1480/15.7.2003 (ΦΕΚ 998/Β'/18.7.2003) αποφάσεων, οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί, παρέχουμε
τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Μετά την επέκταση της εφαρμογής των αποφάσεων ΠΟΛ.1144/20.5.1998 και ΠΟΛ.1168/2.7.2001, όπως αυτές ισχύουν και στις ανέλεγκτες υποθέσεις που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 2002 (σχετική η ΑΥΟ 1062187/1443/2.7.2003), για τις οποίες, ως γνωστόν, τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων τηρήθηκαν πλέον υποχρεωτικά σε ευρώ για τη διενέργεια ειδικά των ελεγκτικών επαληθεύσεων περί συνάφειας, αλλά και γενικά για τη σύνταξη των προβλεπόμενων ειδικών σημειωμάτων ελέγχου όπου αλλού απαιτείται (π.χ. επαλήθευση για τυχόν μετατόπιση ΦΠΑ από υψηλότερους σε χαμηλότερους συντελεστές), τα ποσά της χρήσης 2002 θα μετατρέπονται από ευρώ σε δραχμές με βάση την ισχύουσα ισοτιμία και περαιτέρω θα γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί και συγκρίσεις ενιαία σε δραχμές. Ευνόητο είναι ότι, εφόσον από τις συγκρίσεις προκύπτουν διαφορές που αφορούν τη χρήση 2002, αυτές μετατρέπονται εκ νέου σε ευρώ και ακολουθεί η περαιτέρω διαδικασία.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων τα πάσης φύσεως οριζόμενα από τις αποφάσεις αυτές όρια σε δραχμές, για τη διενέργεια των κατά περίπτωση προβλεπόμενων από τις ίδιες αποφάσεις επαληθεύσεων, ισχύουν και για τη χρήση 2002, για την οποία τα βιβλία και στοιχεία τηρήθηκαν υποχρεωτικά σε ευρώ, καθώς και για τη χρήση 2001, επί προαιρετικής τήρησης σε ευρώ, μετατρεπόμενα σε ευρώ με βάση την ισχύουσα ισοτιμία.

2. Για υποθέσεις χρήσεων 1993 έως και 1998 που περαιώνονται από 24.7.2003 και μετά, κατ' εφαρμογή των ΑΥΟ ΠΟΛ.1085/5.6.2003 και 1065798/1480/15.7.2003, με βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, τα ποσά που προκύπτουν από την, οριζόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 της ανωτέρω υπ' αριθ. 1065798/1480/15.7.2003 απόφασης, επιβάρυνση κατά 10% εγγράφονται στον ειδικό κωδικό εσόδων 0644, όπως δηλαδή και τα ποσά της αντίστοιχης επιβάρυνσης κατά 30% που ισχύει επί υποθέσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων.
3. Αντί του ανωτέρω ποσοστού επιβάρυνσης κατά 30% επί υποθέσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων (σχετική η παρ. 2, εδάφιο πρώτο της ΑΥΟ 1065798/1480/2003), εφαρμόζεται ποσοστό επιβάρυνσης 10%, εφόσον πρόκειται για ανέλεγκτες υποθέσεις που εξαιρούνταν αρχικά από την απόφαση ΠΟΛ.1155/22.5.2002, κατά το άρθρο 1 αυτής, λόγω τήρησης ή υποχρέωσης τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ σε προηγούμενη χρήση ή λόγω ύψους μέσου όρου ακαθάριστων εσόδων και οι οποίες υπάγονται πλέον στην ανωτέρω απόφαση ΠΟΛ.1155/22.5.2002 κατά τα άρθρα 12 και 13 της απόφασης ΠΟΛ.1085/5.6.2003.

4. Επί υποθέσεων γενικά χρήσεων 1993 έως και 1998 που περαιώνονται από 24.7.2003 και μετά, με βάση τις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/22.5.2002 και ΠΟΛ.1085/5.6.2003, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 1065798/1480/15.7.2003 απόφασης, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις αποφάσεις ΠΟΛ.1144/20.5.1998 ή ΠΟΛ.1168/2.7.2001 ή κατά τις γενικές διατάξεις (σχετική η παρ. 3 της ΑΥΟ 1065798/1480/15.7.2003), έχουν ανάλογη εφαρμογή ως προς τις διαπιστώσεις του διαταχθέντος ελέγχου μέχρι τον χρόνο δημοσίευσης της παραπάνω υπ' αριθ. 1065798/1480/15.7.2003 απόφασης (18.7.2003) και τον τρόπο περαίωσης οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παρ. 7, σε συνδυασμό και με την παρ. 6, της υπ' αριθ. 1056270/1404/13.6.2003 εγκυκλίου, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1085/5.6.2003.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο