Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2009 ]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ . Ν. 3801/2009 – 'Aρθρo. 48 - για την καταβολή του Ειδικού Τέλους ποσοστού 0,02% Επί των διαφημίσεων

(ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ . Ν. 3801/2009 – 'Aρθρo. 48 - για την καταβολή του Ειδικού Τέλους ποσοστού 0,02% Επί των διαφημίσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αστροναυτών 19, Μαρούσι 151 25 Τηλ. 210 68 99 331-2 Fax. 210 68 95 711
e-mail: [email protected] website: www.see.gr
Ν. 3801/2009 – ¶ρθρ. 48
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Μετά από ανταλλαγή απόψεων με ΕΔΕΕ, ΣΔΕ και εκπροσώπους των Μέσων σχετικά με ερωτηματικά που έχουν προκύψει με την εφαρμογή όσων προβλέπονται για την καταβολή του Ειδικού Τέλους ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων κόστους Μέσων υπέρ της «Αστικής Εταιρίας Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» με διακριτικό τίτλο «Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)», διευκρινίζονται τα παρακάτω :

1. Ο υπολογισμός του Τέλους 0,02% θα πρέπει να γίνεται με βάση το τελικό καθαρό κόστος Μέσων, όπως αυτό τιμολογείται από αυτά και πριν την προσθήκη του αγγελιοσήμου, όπου το τελευταίο εφαρμόζεται. Διευκρινίζεται ότι το «τελικό κόστος Μέσων» προκύπτει μετά την αφαίρεση όλων το πιστωτικών Τιμολογίων που το μειώνουν, είτε λόγω διόρθωσης των τιμών ή λόγω διαφόρων εκπτώσεων, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω τζίρου. Είναι σαφές ότι δεν αποδίδεται Τέλος υπέρ ΣΕΕ στο κόστος παραγωγών, εργατικών κλπ. καθώς και στις κάθε είδους αγγελίες και δημοσιεύσεις που δεν αποτελούν διαφημιστικές ενέργειες.

2. Το Τέλος 0,02% υπόκειται σε ΦΠΑ.

3. Ως Πάροχος Διαφημιστικών Υπηρεσιών θεωρείται η Διαφημιστική Εταιρία που μεσολαβεί μεταξύ Μέσου και Διαφημιζόμενου.

4. Στις περιπτώσεις που μεσολαβούν περισσότερες από μια Διαφημιστικές Εταιρείες μεταξύ Μέσου και Διαφημιζόμενου, υπόχρεος για χρέωση, είσπραξη και απόδοση του Τέλους υπέρ ΣΕΕ είναι η Διαφημιστική Εταιρεία που τιμολογεί τον Διαφημιζόμενο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν μεσολαβεί Διαφημιστική Εταιρία και η πληρωμή της διαφήμισης πραγματοποιείται προς το Μέσο απΆ ευθείας από τον Διαφημιζόμενο, αυτός υποχρεούται να υπολογίσει και να καταθέσει το αναλογούν Τέλος στον τηρούμενο από το ΣΕΕ τραπεζικό λογαριασμό, κατΆ αναλογία των όσων ισχύουν για την καταβολή του αγγελιοσήμου.

5. Το τιμολόγιο της Διαφημιστικής Εταιρείας πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα για να περιλαμβάνει πεδίο με τον υπολογισμό του Τέλους 0,02%.

6. Απαλλάσσονται του Τέλους υπέρ ΣΕΕ οι Διαφημιζόμενοι που ανήκουν στο Δημόσιο. Στο Δημόσιο ανήκουν οι Φορείς και Οργανισμοί των οποίων η απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου τους μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

7. Στο Τέλος υπέρ ΣΕΕ υπόκεινται όλες οι διαφημίσεις που γίνονται στην Ελληνική Επικράτεια ανεξάρτητα από τον Διαφημιζόμενο. Διαφημίσεις νοούνται οι ενέργειες για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον γιΆ αυτές εκδίδεται τιμολόγιο και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κρίσης από τις Επιτροπές του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας. Έλληνας Διαφημιζόμενος που διαφημίζεται σε διεθνή ιστοσελίδα υπόκειται στο Τέλος υπέρ ΣΕΕ ανεξάρτητα από την έδρα του Μέσου. Διαφημιζόμενος με έδρα εκτός Ελλάδος που διαφημίζεται στην Ελλάδα είναι υπόχρεος σε Τέλος υπέρ ΣΕΕ. Έλληνας Διαφημιζόμενος για το κόστος της διαφήμισης του εκτός της ελληνικής επικράτειας δεν υπόκειται σε Τέλος υπέρ ΣΕΕ.
8. Η πρώτη κατάθεση θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2009 και αφορά το διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και με βάση τα ισχύοντα και αναφερόμενα στην πλειοψηφία των τιμοκαταλόγων των Διαφημιστικών Μέσων, προτείνεται οι καταβολές να πραγματοποιούνται μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες: 31 Ιανουαρίου, 30 Απριλίου, 31 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου, και να αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο αντίστοιχα.

9. Το ΣΕΕ έχει ήδη ανοίξει για το σκοπό αυτό λογαριασμό στην τράπεζα EUROBANK με τα εξής στοιχεία:
Αρ. λογ. 0026-0284-02-0200-430830
ΙΒΑΝ GR 06026-0284-00000-20-200-430830
τα οποία επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΣΕΕ (www.see.gr).

10. Σε κάθε κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη και η περίοδος που αφορά. Δεν προβλέπεται ειδικό έντυπο για την απόδοση του Τέλους υπέρ ΣΕΕ. Έχει συμφωνηθεί η κατάθεση να γίνεται
χωρίς καμία χρέωση τραπεζικής προμήθειας.

11. Οι υπόχρεοι της καταβολής του τέλους 0,02% έχουν την υποχρέωση να δέχονται μια φορά το χρόνο και σε προσυμφωνημένο με αυτούς χρόνο Ορκωτούς Λογιστές, προκειμένου να διαπιστώνονται τυχόν παραβάσεις από την οριζόμενη διαδικασία του Ν. 3801. Έκθεση που θα περιλαμβάνει μόνο τις τυχόν συγκεκριμένες παραβάσεις θα υποβάλλεται προς το ΣΕΕ για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες προς είσπραξη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο