Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2009 ]

ΣτΕ 190/2009 Υπόκεινται σε τέλη κατά κανόνα τα έγγραφα περί συνάψεως των συμβάσεων και όχι απλώς οι συνομολογούμενες συμβάσεις. Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου για σύμβαση δανείου, η εγγραφή στα βιβλία, ως αναπληρούσα το σχετικό έγγραφο περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της σύμβασης του δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της σύμβασης αυτής, χωρίς να επιτρέπεται να συναχθεί ότι συνομολογήθηκε σύμβαση δανείου από εγγραφές στα βιβλία που αναφέρονται σε άλλες σχέσεις, έστω και αν λογίζονται ως δάνειο. Δεν απαιτείται όμως να αναφέρεται η σχετική εγγραφή ρητά σε σύμβαση δανείου. Δεν προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση η ύπαρξη δανειακής σύμβασης, αφού δεν παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία (αναιρεί την αριθμ. 609/2001 ΔΕφΛαρ).

(Υπόκεινται σε τέλη κατά κανόνα τα έγγραφα περί συνάψεως των συμβάσεων και όχι απλώς οι συνομολογούμενες συμβάσεις. Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου για σύμβαση δανείου, η εγγραφή στα βιβλία, ως αναπληρούσα το σχετικό έγγραφο περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της σύμβασης του δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της σύμβασης αυτής, χωρίς να επιτρέπεται να συναχθεί ότι συνομολογήθηκε σύμβαση δανείου από εγγραφές στα βιβλία που αναφέρονται σε άλλες σχέσεις, έστω και αν λογίζονται ως δάνειο. Δεν απαιτείται όμως να αναφέρεται η σχετική εγγραφή ρητά σε σύμβαση δανείου. Δεν προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση η ύπαρξη δανειακής σύμβασης, αφού δεν παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία (αναιρεί την αριθμ. 609/2001 ΔΕφΛαρ).)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αριθμός 190/2009

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Σεπτεμβρίου 2008 με την εξής σύνθεση: Φ. Στεργιόπουλος, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ν. Σκλίας, Α.-Γ. Βώρος, Σύμβουλοι, Σ. Βιτάλη, Α. Σδράκα, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Στεργιοπούλου, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 19 Νοεμβρίου 2002 αίτηση:

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "..................... - ............", που εδρεύει στην Αθήνα (......... αρ. ...), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Σάββα Ταταρόπουλο (Α.Μ. 3237), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, κατά του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Μαρία-Λουΐζα Μπακαλάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα εταιρεία επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ` αριθ. 609/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Α.-Γ. Βώρου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α 

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (529568 ειδικό έντυπο παραβόλου, Σειράς Α΄, του έτους 2002).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της απόφασης 609/2001 του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, με την οποία έγινε δεκτή έφεση του Ελληνικού Δημοσίου και εξαφανίσθηκε η απόφαση 1390/1997 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή προσφυγή της αναιρεσείουσας και ακυρώθηκε η υπ` αριθ. 1/1996 πράξη καταλογισμού τελών χαρτοσήμου του Προϊσταμένου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας. Ειδικότερα με την προσβαλλόμενη απόφαση το Διοικητικό Εφετείο, αφού εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοδικείου, εξεδίκασε την προσφυγή κατά της ανωτέρω πράξεως και την απέρριψε.

3. Επειδή, στην παρ. 1 εδ. α` του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ. (Π.Δ. της 28/28-7-31 (239 Α΄) ορίζεται ότι υπόκειται στο τέλος χαρτοσήμου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου Κώδικα (αναλογικά τέλη επί εμπορικών εγγράφων) "Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου, συναπτομένη είτε απ` ευθείας, είτε διά δημοσίου συναγωνισμού μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, αφορώσα αποκλειστικώς εις την ασκουμένην υπ` αυτών εμπορίαν και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανωνύμου εταιρείας ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφ` όσον καταρτίζονται εγγράφως και δη είτε διά δημοσίου είτε δι` ιδιωτικού καθ` οιονδήποτε τρόπον συντεταγμένου εγγράφου". Περαιτέρω, στο άρθρο 12 του ν.δ. 3717/1957 (131 Α΄) ορίζεται ότι "Η αληθής έννοια των διατάξεων της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας, καθ` όσον αφορά την υπαγωγήν των εν αυτή αναφερομένων συμβάσεων, πράξεων κλπ. εις τέλη χαρτοσήμου, είναι ότι ως έγγραφον αποδεικνύον την σύμβασιν, πράξιν κλπ. λογίζεται και πάσα σχετική εγγραφή εις τα βιβλία των επιτηδευματιών, ήτις και υποβάλλεται εις το οικείον διά την ούτω αποδεικνυομένην δικαιοπραξίαν τέλος χαρτοσήμου ...".

4. Επειδή, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 6172, 6170, 4287/1995, 2805/1994, 1802/1993, 725/1990), κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευόμενων εν όψει και της εκ του ανωτέρω Κώδικα βασικής αρχής ότι σε τέλη υπόκεινται κατά κανόνα τα έγγραφα περί συνάψεως των συμβάσεων και όχι απλώς οι συνομολογούμενες συμβάσεις (ΣτΕ 1966/1998 7μελ.,1368/1989, 2230/1988, 2746/1987), για την επιβολή ειδικότερα του υπό των ανωτέρω διατάξεων, τέλους χαρτοσήμου για σύμβαση δανείου, η εγγραφή στα βιβλία, ως αναπληρώνουσα το σχετικό έγγραφο περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της συμβάσεως του δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της συμβάσεως αυτής, χωρίς να επιτρέπεται να συναχθεί ότι συνομολογήθηκε σύμβαση δανείου από εγγραφές στα βιβλία που αναφέρονται σε άλλες σχέσεις (ΣτΕ 1666/1991, 314/1987), έστω και αν αυτές λογίζονται ως δάνειο (ΣτΕ 1367-8/1989: ανώμαλη παρακαταθήκη). Δεν απαιτείται όμως να αναφέρεται η σχετική εγγραφή, ρητά, σε σύμβαση δανείου (ΣτΕ 73/1990).

Εξάλλου, απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης δανείου είναι, κατά το άρθρο 806 του Α.Κ., η δόση ορισμένου ποσού χρημάτων, με τη συμφωνία απόδοσής του.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, τα στοιχεία της συμφωνίας αυτής πρέπει να προκύπτουν είτε από τη σχετική σύμβαση είτε από την εγγραφή στα βιβλία του επιτηδευματία, η οποία "λογίζεται ως έγγραφον αποδεικνύον την σύμβασιν" (ΣτΕ 6172, 4287/1995, 2073/1989).

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το διοικητικό εφετείο δέχθηκε τα εξής:

Σε βάρος της αναιρεσείουσας, που εδρεύει στη Λάρισα και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία οδοποιητικών μηχανημάτων, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, εκδόθηκε η 1/15.3.1996 πράξη καταλογισμού τελών χαρτοσήμου με την οποία επιβλήθηκε στην αναιρεσείουσα για μεν τη χρήση 1993, τέλος χαρτοσήμου 8.787.580 δρχ., πρόστιμο 13.181.857 δρχ. και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 1.757.580 δρχ., για δε τη χρήση 1994 τέλος χαρτοσήμου 3.500.000 δρχ., πρόστιμο 5.250.000 δρχ. και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 700.000 δρχ., διότι κατά τις απόψεις του ελέγχου της φορολογικής αρχής, στις 31.12.1993 η Τράπεζα ..... (υποκατάστημα Λάρισας) χορήγησε σε αυτήν δάνειο, το οποίο εισέπραξε απευθείας η εταιρεία ".....", ως τούτο προκύπτει, κατά τη φορολογική αρχή, από τις εγγραφές στο Γενικό Ημερολόγιο της αναιρεσείουσας, όπου χρεώνεται ο λογαριασμός (38) Ταμείο με 439.395.220 δρχ. σε πίστωση του λογαριασμού 52 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επίσης χρεώνεται ο λογαριασμός (33) χρεώστες διάφοροι .... με το ποσό των 439.395.220 δρχ. σε πίστωση του λογαριασμού (38) ταμείο.

Τα ποσά αυτά μεταφέρονται ως υπόλοιπα 31.12.1993 με τη χρήση που κλείνει στην επόμενη χρήση 1994 και εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών. Στις 4.1.1994 η εταιρεία ....... επιστρέφει στην Τράπεζα εργασίας τα χρήματα που είχε λάβει στις 31.12.1993, καταβάλλοντας για λογαριασμό της αναιρεσείουσας το ποσό των 439.395.220 δρχ., πλέον 1459471 δρχ. για τόκους δανείου, χρονικού διαστήματος από 31.12.1993 έως 4.1.1994, ως τούτο προέκυπτε από τις εγγραφές στο Γενικό Ημερολόγιο, όπου χρεώνεται ο λογαριασμός (38) Ταμείο με 440.854.691 δρχ. και πιστώνονται οι λογαριασμοί 33 χρεώστες ........... με όσα είχε χρεωθεί, δηλαδή 439.395.220 δρχ. και λογαριασμός 52 βραχυπρόθεσμα δάνεια Εργασίας με 440.854.691 δρχ. (439.395.220 + 1459471) σε πίστωση του λογαριασμού 38 Ταμείο. Επίσης κατά τον έλεγχο, η αναιρεσείουσα έλαβε από την ίδια ως άνω Τράπεζα στις 28.1.1994 βραχυπρόθεσμο δάνειο 175.000.000 δρχ. το οποίο εισέπραξε και πάλι απευθείας η .......... σύμφωνα με τις εγγραφές στο Γενικό Ημερολόγιο της αναιρεσείουσας, όπου χρεώνεται ο λογαριασμός (38) Ταμείο με 175.000.000 δρχ. και πιστώνεται ο λογαριασμός (52) βραχυπρόθεσμα δάνεια-..... . Κατόπιν χρεώνεται ο λογαριασμός (3311) χρεώστες διάφοροι - .......... με 175.000.000 δρχ. και πιστώνεται ο λογαριασμός (38) ταμείο.
Στις 24.6.1994 η ......... επιστρέφει στην Τράπεζα ..... το ποσό του δανείου για λογαριασμό της αναιρεσείουσας και με τους αναλογούντες τόκους.

Αντίστοιχα η αναιρεσείουσα παρουσιάζει στα βιβλία της στις 25.7.1994 χρέωση του λογαριασμού 52 βραχυπρόθεσμα δάνεια εργασίας με 195.505.990 δρχ. (175.000.000+21.505.990 τόκοι), σε πίστωση του λογαριασμού (3311) χρεώστες διάφοροι ....... με όσα είχε χρεωθεί δηλ 175.000.000 και λογαριασμός 3005 πελάτες προκαταβολή .......... με 21.505.990 δρχ. (τόκοι). Από τις
ανωτέρω εγγραφές προέκυπτε κατά τον έλεγχο ότι η αναιρεσείουσα στις 28.1.1994 μεταβίβασε στην ........ το ποσό των 175.000.000 δρχ., το οποίο της επεστράφη στις 24.6.1994. Η φορολογική αρχή έλαβε περαιτέρω υπόψη της ότι α) μεταξύ των δύο εταιρειών υπάρχει σχέση πελάτη-προμηθευτή, αφού από τα σχετικά βιβλία προκύπτουν δύο πωλήσεις προς την ..... κατά τις χρήσεις
1993 και 1994 (τιμολόγια πώλησης 1/20.10.1993 ύψους 283.204.468 δρχ. και 68/31.12.1994 ύψους 919.712.060 δρχ.), β) ότι από τις 31.12.1993 που δόθηκαν το πρώτον τα χρήματα, έως τις 24.6.1994, που επεστράφησαν, δεν πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών άλλη συναλλαγή και γ) ότι τα μηχανήματα που πώλησε η αναιρεσείουσα στην ........ με το τιμολόγιο
68/31.12.1994 τα είχε αποκτήσει η αναιρεσείουσα πριν τις 31.12.1994. Ενόψει των ανωτέρω η φορολογική αρχή θεώρησε ότι οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία της αναιρεσείουσας περιείχαν όλα τα στοιχεία δανειακής συμβάσεως, κι ας μην αναφερόταν τούτο ρητώς, ως εκ τούτου δε εξέδωσε σε βάρος της αναιρεσείουσας την ανωτέρω 1/15.3.1996 πράξη καταλογισμού τελών χαρτοσήμου. Προσφυγή της αναιρεσείουσας κατά της πράξης αυτής έγινε δεκτή με την πρωτόδικη απόφαση και η πράξη της φορολογικής αρχής ακυρώθηκε. Ειδικότερα η αναιρεσείουσα με την προσφυγή της αυτή είχε ισχυρισθεί (προς τούτο δε είχε επικαλεσθεί και τα μνημονευόμενα στα υπομνήματά της αποδεικτικά στοιχεία) ότι προκειμένου να πωλήσει στην εταιρεία ........ ορισμένα μηχανήματα, που η τελευταία της είχε παραγγείλει, απευθύνθηκε στο γερμανικό οίκο ......... , ο οποίος, όμως, για να εκτελέσει την σχετική παραγγελία, ζήτησε εγγύηση, μέσω της γερμανικής Τραπέζης ....... , η οποία με τη σειρά της ζήτησε την παροχή ισόποσης εγγυήσεως από την Τράπεζα ...... . Η τελευταία, όμως, Τράπεζα, προκειμένου να εκδώσει εγγυητική επιστολή υπέρ της αναιρεσείουσας, ζήτησε αντίστοιχα αξιόχρεο εγγυητή, που, ως τέτοιος, προτάθηκε από την αναιρεσείουσα η ..... . Η τελευταία αυτή εταιρεία, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς της, συμφώνησε μεν στην παροχή σχετικής εγγυήσεως για την αγορά των μηχανημάτων στο όνομα της αναιρεσείουσας, την οποία και ακολούθως έδωσε, πλην, προς διασφάλισή της, ζήτησε τη χορήγηση αντίστοιχης αντεγγυήσεως το αργότερο μέχρι την έκδοση των σχετικών τιμολογίων αγοράς των μηχανημάτων στο όνομά της. Ακολούθως η αναιρεσείουσα εξέδωσε στο δικό της
όνομα την από 4.11.1993 εγγυημένη συναλλαγματική εξωτερικού αξίας 4.403.995 DM, με ημερομηνία λήξεως την 30.9.1994, ενώ μετά τον εκτελωνισμό των μηχανημάτων (9 και 11.11.1993) και προκειμένου να εκτελέσει τη σύμβαση πωλήσεως προς την ...... , προς την οποία όμως είχε δεσμευθεί να παράσχει αντεγγύηση μέχρι την έκδοση των σχετικών τιμολογίων πωλήσεως στο όνομά της, συνήψε με την ίδια ως άνω Τράπεζα (........) σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό. Όπως περαιτέρω ισχυρίσθηκε η αναιρεσείουσα, όλες οι πιο πάνω εγγραφές στα βιβλία της έγιναν στα πλαίσια εκπληρώσεως της ανωτέρω υποχρέωσης αντεγγυήσεως, ότι η επιστροφή του αρχικού ποσού στις 4.1.1994 από την ..... έγινε στα πλαίσια της μεταξύ τους καλόπιστης συνεργασίας (και προκειμένου ειδικότερα η αναιρεσείουσα να αποφύγει την πληρωμή χρεωστικών τόκων από την Τράπεζα), ότι το ποσό που η φορολογική αρχή θεώρησε πλανημένα ως τόκους (1.459.471 δρχ.) ήταν πράγματι προκαταβολή έναντι του τιμήματος των μηχανημάτων, τα οποία δεν είχαν ακόμα εξοφληθεί, γεγονός που έλαβε χώρα κατά την ημερομηνία λήξεως του ανωτέρω γραμματίου (30.9.1994), οπότε το γραμμάτιο αυτό πληρώθηκε από την ίδια την αναιρεσείουσα με χρήματα που είχε αυθημερόν εισπράξει από την .............. , ενώ το ποσό αυτό εξοφλήσεως (674.317.526 δρχ.) ενεγράφη αμέσως στα βιβλία της αναιρεσείουσας ως προκαταβολή έναντι του συμφωνηθέντος μεταξύ τους τιμήματος, τελικώς δε ότι τα μηχανήματα επωλήθησαν στις 31.12.2004, οπότε η ίδια μετέφερε ταυτόχρονα με συμψηφιστική εγγραφή το ποσό των 714.271.105 δρχ. από το λογαριασμό προκαταβολών της .......... (30.05) στον κύριο λογαριασμό πελατών (30.00), «εκκαθαριζομένων έτσι οριστικώς των μεταξύ μας προαναφερομένων δοσοληψιών, απομένοντας σε βάρος της τελευταίας χρωστικού υπολοίπου από το κατά τα άνω συνολικό τίμημα των πωληθέντων σε αυτή μηχανημάτων δρχ. 205.440.955 δρχ » (βλ. δικόγραφο προσφυγής). Έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης έγινε δεκτή με την ήδη αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίσθηκε. Ειδικότερα, το δικάσαν εφετείο δέχθηκε ότι οι προαναφερθείσες εγγραφές στα βιβλία της αναιρεσείουσας, με τα ποσά των 439.395.220 και 175.000.000 δρχ., που εισέπραξε αυτή ως δάνειο από την Τράπεζα ...... και την ίδια ημερομηνία παραχώρησε στην εταιρεία ....... , με χρέωση του λογαριασμού «χρεώστες διάφοροι ...... », περιέχουν, πράγματι, στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η συνομολόγηση συμβάσεως δανείου μεταξύ των δύο πιο πάνω εταιρειών. Και τούτο, διότι, τα ποσά αυτά επεστράφησαν εντόκως μετά από ορισμένο χρόνο από την πελάτιδα της αναιρεσείουσας ..... στην Τράπεζα ..... για λογαριασμό της, αφού έγιναν και οι ανάλογες εγγραφές στα βιβλία της.

Εξάλλου, το δικάσαν εφετείο δέχθηκε ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι οι εγγραφές αυτές αναφέρονταν σε άλλη έννομη σχέση, όπως αυτήν της πωλήσεως μηχανημάτων από την αναιρεσείουσα στην ....... , συνεπεία της οποίας δόθηκαν ως προκαταβολή τιμήματος, αφού, σύμφωνα με τα κρατούντα στις συναλλαγές, προκαταβολή δίνει ο αγοραστής και όχι ο πωλητής (αναιρεσείουσα), η προκαταβολή δε αυτή δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται, ενώ, εξάλλου, στην προκείμενη περίπτωση, για τις μεταξύ των εταιρειών αυτών αγοραπωλησίες μηχανημάτων, έχουν εκδοθεί τιμολόγια αγοράς σε χρόνο διάφορο από τις ως άνω εγγραφές και διαφορετικού ποσού, εν πάση δε περιπτώσει, οσάκις εδόθη από την ....... προκαταβολή έναντι αγοράς, υπάρχει ρητή εγγραφή στα βιβλία της αναιρεσείουσας (Γενικό Ημερολόγιο, 31.12.1994 προκαταβολή ......... 714.271.105 δρχ. έναντι αγοράς μηχανημάτων).

Εξάλλου, κατά το δικάσαν εφετείο, οι πιο πάνω εγγραφές δεν αποδείχθηκε ότι αναφέρονταν, έστω, στην έννομη σχέση παροχής αντεγγυήσεως από την αναιρεσείουσαα προς την ...... , λόγω της παροχής από την τελευταία εγγυήσεως ποσού 6.000.000 γερμανικών μάρκων υπέρ της αναιρεσείουσας για την αγορά μηχανημάτων από τη Γερμανία, αφού, σύμφωνα με τις από 31.8.1993 και
30.9.1993 επιστολές των εν λόγω εταιρειών, η αντεγγύηση αυτή, η οποία, άλλωστε, δεν αναφερόταν ότι θα γινόταν εντόκως, έπρεπε, πάντως, να είχε δοθεί μέχρι της εισαγωγής και του εκτελωνισμού των σχετικών μηχανημάτων, γεγονός που συνέβη στις 9 και 11.11.1993 (ήτοι προ της 31.12.1993), επομένως δεν προέκυπτε υποχρέωση της αναιρεσείουσας για παροχή αντεγγύησης για μηχανήματα που αγοράσθηκαν στις 15.10.1993, εκτελωνίσθηκαν τις ανωτέρω ημερομηνίες και πωλήθηκαν τελικώς στις 31.12.1994. Εξάλλου το δικάσαν εφετείο απέρριψε και τον προβληθέντα από την αναιρεσείουσα ισχυρισμό ότι μόνη η εγγραφή των τόκων δεν αποδεικνύει την ύπαρξη δανειακής συμβάσεως, αφού όπως έκρινε «η έντοκη επιστροφή των ποσών αυτών αποτελεί στοιχείο δανειακής σύμβασης μεταξύ των δύο εταιρειών και όχι άλλης έννομης σχέσης».

6. Επειδή, η πιο πάνω απόφαση του δικάσαντος δικαστηρίου δεν αναφέρει από ποια συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει εν προκειμένω η ύπαρξη δανειακής συμβάσεως, αφού δεν παραθέτει τα στοιχεία από τα οποία η ίδια θεωρεί ότι υπάρχει σύμβαση δανείου. Η έλλειψη δε αυτή επιτείνεται ενόψει του ότι η αναιρεσείουσα, κατά τα αναφερόμενα στην αναιρεσιβαλλόμενη, είχε επικαλεσθεί τόσο πρωτοδίκως όσο και κατ` έφεση έγγραφα, τα οποία, όπως προέβαλε, απεδείκνυαν τον ισχυρισμό της ότι όλες οι πιο πάνω εγγραφές στα βιβλία της αφορούσαν μία σύνθετη συναλλαγή μεταξύ αυτής και της εταιρείας ..... για τη διασφάλιση εμπορικών πράξεων και συγκεκριμένα σειρά άλλων (πλην δανείου) εννόμων σχέσεων, όπως σύμβαση πωλήσεως των μηχανημάτων προς την εταιρεία ........ , παροχή εγγυήσεως για την αγορά αυτών επ` ονόματι της αναιρεσείουσας, σύμβαση παροχής πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό μεταξύ της
αναιρεσείουσας και της (τότε) Τράπεζας ........ προκειμένου η αναιρεσείουσα να παράσχει στην ......... αντεγγύηση μέχρι την έκδοση των σχετικών τιμολογίων πωλήσεως επ` ονόματι της τελευταίας, χωρίς το δικάσαν δικαστήριο να αποφανθεί επ` αυτών. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, αφού έχει τις πιο πάνω ελλείψεις, και πρέπει ν` αναιρεθεί κατά τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο αναιρέσεως.

7. Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για τον πιο πάνω λόγο, είναι περιττή η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως, η δ` υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Αναιρεί την υπ` αριθ. 609/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, κατά το σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου Και Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας εταιρείας, ανερχόμενη σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 2008 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 21 Ιανουαρίου 2009.

Ο Πρόεδρος του Β` Τμήματος Η Γραμματέας του Β` Τμήματος

Φ. Στεργιόπουλος Π. ΣτεργιοπούλουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο