Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2006 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 101/2006 Α) Εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις των περιπτ. δ' και ε' της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση «SKIN LASER - ΙΔΙΩΉΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που αφορούν το δέρμα και το υποδόριο ιστό με τη χρήση Laser και άλλων μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, καθώς επίσης και η θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας με χρήση προηγμένων ιατρικών μεθόδων και χειρουργικών επεμβάσεων; Β) Γενικότερα, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των απαλλακτικών διατάξεων των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) όλες οι ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του ανθρώπου και όχι στην εξακρίβωση κάποιας ασθένειας ή θεραπείας της; Πως οριοθετείται η έννοια, και κατά συνέπεια οι προϋποθέσεις εφαρμογής, των παραπάνω απαλλακτικών διατάξεων;

(Α) Εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις των περιπτ. δ' και ε' της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση «SKIN LASER - ΙΔΙΩΉΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που αφορούν το δέρμα και το υποδόριο ιστό με τη χρήση Laser και άλλων μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, καθώς επίσης και η θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας με χρήση προηγμένων ιατρικών μεθόδων και χειρουργικών επεμβάσεων; Β) Γενικότερα, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των απαλλακτικών διατάξεων των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) όλες οι ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του ανθρώπου και όχι στην εξακρίβωση κάποιας ασθένειας ή θεραπείας της; Πως οριοθετείται η έννοια, και κατά συνέπεια οι προϋποθέσεις εφαρμογής, των παραπάνω απαλλακτικών διατάξεων;)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 101/2006
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Τμήμα Β') Συνεδρίαση της 28-2-2006


Σύνθεση:
Πρόεδρος: Χρήστος Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Μέλη: Νικ.Κατσίμπας, Σπ.Δελαπόρτας, Κων.Καποτάς,
Πέτρος Τριανταφυλλίδης, Χρυσ.Αυγερινού, Νομικοί Σύμβουλοι. Εισηγητής: Γεώργιος Καρακώστας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.


Αριθμός πρωτ. Ερωτήματος: 1069298/4860/568/Β0014/22-12-2003 έγγραφο της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας (Δνση 14π ΦΠΑ - Τμήμα Β') του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Περίληψη Ερωτήματος:

Α) Εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις των περιπτ. δ' και ε' της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) οι ιατρικές
υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση «SKIN LASER - ΙΔΙΩΉΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που αφορούν το δέρμα και το υποδόριο ιστό με τη χρήση Laser και άλλων μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, καθώς επίσης και η θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας με χρήση προηγμένων ιατρικών μεθόδων και χειρουργικών επεμβάσεων;
Β) Γενικότερα, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των απαλλακτικών διατάξεων των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) όλες οι ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του ανθρώπου και όχι στην εξακρίβωση κάποιας ασθένειας ή θεραπείας της; Πως οριοθετείται η έννοια, και κατά συνέπεια οι προϋποθέσεις εφαρμογής, των παραπάνω απαλλακτικών διατάξεων;


Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Β' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ως εξής:

I.- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

1.- Από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από την εταιρεία «SKIN LASER - ΙΔΙΩΉΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτουν τα εξής πραγματικά περιστατικά: 1) Η εταιρεία αυτή έχει τηρήσει τις κατά νόμο διατυπώσεις συστάσεως της ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου υπό την μορφή, αρχικώς μεν, και συγκεκριμένα από 1/6/1999 μέχρι 16/10/ 2002, της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, εν συνεχεία δε ως ΑΕ με την επωνυμία ««SKIN LASER CLINICS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 2) Κατά το αρχικό καταστατικό, και υπό τη μορφή της ως Ε.Π.Ε.,  σκοπός  της  εταιρείας  ήταν  η  παροχή,  από  ιατρούς  που απασχολούσε/ ιατρικών υπηρεσιών που αφορούσαν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό με τη χρήση LASER και μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, ή και χωρίς αυτά, καθώς επίσης και η παροχή γενικών υπηρεσιών κοσμητικής ιατρικής. Κατά το τροποποιηθέν καταστατικό, και υπό τη νομική της μορφή ως ανώνυμης εταιρείας, σκοπός, είναι αποκλειστικά και μόνο η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και ειδικότερα η παροχή ιατρικών υπηρεσιών που αφορούν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό με τη χρήση laser και άλλων μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας ή και χωρίς αυτά». 3) Υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού την υπ'αριθμ.579/21-6-1999 δήλωση έναρξης εργασιών από 1/6/1999 και ακολούθως, μετά τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, την υπ'αριθμ. 974/24.10.2002 δήλωση μεταβολής εργασιών από 16/10/02. 4) Ως αναγνωρισμένο πολυϊατρείο η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε και λειτούργησε από την 31/3/2005, βάσει των υπ'αριθμ.πρωτ. 2412, 2413/31.3.2005 αποφάσεων του Νομάρχη Αθηνών.


II.- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.- Νόμος 2859/2000 (Εθνική Ρύθμιση)
Το άρθρο 22 του ν.2859/2000 «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης αξίας» (ΦΕΚ 248/AV 7.11.2000), που φέρει τον τίτλο «Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας» ορίζει τα εξής: «1.- Απαλλάσσονται από το φόρο:(...), δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα. Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι παρεχόμενες στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών, ε) Η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, γιατρούς, οδοντιάτρους, ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους και φυσικοθεραπευτές. (Η περ.ε' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγρ.3 του άρθρου 24 του Ν.2873/2000 και ισχύει από 7.11.2000). (...) 2.- Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Επίσης, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων δ7, η', θ', ια', ιβ', ιδ', ιε', ιστ' και ιζ' της παραγράφου 1».
Επειδή η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την 6ι Οδηγία πραγματοποιήθηκε αρχικώς με το Ν.1642/1986 και ήδη με τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000). Οι παρατιθέμενες ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2859/2000 μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο το κοινοτικό νομοθετικό καθεστώς που αφορά τις απαλλαγές των ιατρικών υπηρεσιών εν γένει από τον ΦΠΑ.


Β.- Έκτη οδηγία 77/888/ΕΟΚ (Κοινοτική ρύθμιση)

Το άρθρο 13, Α', παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής ορίζει τα εξής: «1. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των προβλεπόμενων κατωτέρω απαλλαγών και να  αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη  φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση: (...) β) τη νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές πράξεις, οι οποίες παρέχονται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπό κοινωνικές συνθήκες παρεμφερείς προς τις ισχύουσες για τους οργανισμούς αυτούς, από νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα ιατρικής περιθάλψεως και διαγνώσεως, καθώς από άλλα ιδρύματα της αυτής φύσεως, δεόντως αναγνωρισμένα, γ) τις παροχές ιατρικής περιθάλψεως, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ασκήσεως ιατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, (...)


III.- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1.- Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (εφεξής φ.π.α.) των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης εντάσσεται στην εξυπηρέτηση και την υλοποίηση των κοινών Ευρωπαϊκών αρχών της προστασίας της υγείας και της ζωής του ανθρώπου.

2.- Από τις παρατιθέμενες ανωτέρω διατάξεις της έκτης οδηγίας η διάταξη με το στοιχ. β7 απαλλάσσει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται εντός νοσοκομειακού ιδρύματος, ενώ η διάταξη με το στοιχ.γ' απαλλάσσει τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται εκτός νοσοκομείου, τόσο στην οικία του ασθενούς, όσο και στην οικία του φορέα παροχής υπηρεσιών ή σε άλλο τόπο «στο πλαίσιο ασκήσεως ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος» (ΔΕΚ10/9/2002, C-141/200).

3.- Η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας εμποδίζει να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχειρίσεως, από την άποψη της επιβολής του φ.π.α., επιχειρήσεις που ενεργούν τις ίδιες πράξεις είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα (ΔΕΚ 7/9/1999, C-216/97). Πρέπει επομένως να γίνει δεκτό ότι και η απαλλαγή της περιπτ.γ' της ίδιας παραγράφου των ιατρικών υπηρεσιών δεν επιφυλάσσεται μόνο υπέρ των φυσικών προσώπων φορέων των υπηρεσιών αυτών, αλλά και υπέρ νομικών προσώπων, αρκεί οι υπηρεσίες να παρέχονται από πρόσωπα που κατέχουν τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα (ΔΕΚ 10/9/2002, C-141/2000).

4.- Σχετικά με τις παροχές της παραγρ. 1, στοιχ.γ', της έκτης οδηγίας παρατηρείται ότι με τη διάταξη αυτή παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να καθορίζουν αυτά τα ιατρικά επαγγέλματα, τον τρόπο και τους φορείς ασκήσεως τους. Όπως επισημαίνεται στην υπ'αριθμ.πρωτ. 1137236/6512/2090/Α0014 ΠΟΛ.1334, για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων αυτών προβλέπεται χορήγηση ή κατοχή άδειας που εκδίδεται από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και, επιπροσθέτως από τη δήλωση έναρξης εργασιών και την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.

5.- Για να συμπληρωθούν, εντούτοις, οι απαραίτητες για την απάντηση στο ως άνω ερώτημα ερμηνευτικές παρατηρήσεις επί των ανωτέρω διατάξεων, πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του όρου «ιατρική περίθαλψη» που, όπως προεξετέθη, πρέπει να παρέχεται από πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) στο οποίο κατά την εθνική νομοθεσία παρέχεται η άδεια με ειδική διοικητική πράξη.

Έχει κριθεί από το ΔΕΚ (Αποφ.14/9/2000, C-384/98, 0/9/2002, Ο¬Ι 41/2000, 23/2/88, C-353/85) ότι η έννοια του όρου «Παροχές ιατρικής περίθαλψης» δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει ιατρικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό διαφορετικό από εκείνο της διάγνωσης, της περίθαλψης και, στο μέτρο του δυνατού, της θεραπείας ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας. Επομένως, η διάγνωση (ιατρική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ), είτε αυτή γίνεται με αφορμή την εκδήλωση ασθένειας ή ανωμαλίας της υγείας, είτε χωρίς τέτοια εκδήλωση, προληπτικά, θεωρείται ιατρική παρέμβαση, απαλλασσόμενη από τον φ.π.α., όταν πραγματοποιείται με σκοπό θεραπευτικό. Έτσι, έχει κριθεί από το ΔΕΚ (Αποφ. 14/9/200, C-384/98) ότι δεν απαλλάσσονται από τον φ.π.α. οι ιατρικές πράξεις βιολογικών αναλύσεων που αποσκοπούν στην απόδειξη της γενετικής συγγένειας ατόμων. Αντίθετα, με την απόφαση της 20/11/2003 C-307/2001, του ΔΕΚ κρίθηκε ότι διάγνωση για την εξακρίβωση ασθένειας θεωρείται ιατρική παρέμβαση απαλλασσόμενη από τον φ.π.α. είτε αποσκοπεί στη θεραπεία του ίδιου του εξεταζομένου, που εν τέλει και αυτή εξυπηρετείται, είτε αποσκοπεί στη προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Περαιτέρω, η περίθαλψη (χειρουργική επέμβαση, χορήγηση φαρμάκων κ.λ.π.) απαλλάσσεται από τον φ.π.α. όταν αποσκοπεί στη θεραπεία νόσου ή στο μετριασμό και στην απάλειψη (στο μέτρο του δυνατού) των ανωμαλιών της υγείας. Πέραν πάσης αμφιβολίας επομένως έχει κριθεί από το ΔΕΚ ότι όχι όλες οι ιατρικές παρεμβάσεις απαλλάσσονται από τον φ.π.α., αλλά μόνον αυτές που έχουν θεραπευτικό υπό την ως άνω έννοια σκοπό. Άλλως, όταν δεν έχουν τέτοιο σκοπό, και εξυπηρετούν απλώς το γενικό συμφέρον, ανήκουν στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, μη απαλλασόμενες από τον φ.π.α.
Ο θεραπευτικός σκοπός της ιατρικής παρέμβασης αποτελεί βασική προϋπόθεση της απαλλαγής. Δεν απαιτείται η ιατρική παρέμβαση να είναι επιτυχής, αλλά και δεν αρκεί να σκοπεί απλώς την βελτίωση της εμφάνισης, όταν αυτή παρίσταται ως αυτοσκοπός. Απαιτείται ο σκοπός της ιατρικής παρέμβασης να συνδέεται άμεσα με την αποκατάσταση της υγείας.. Και ναι μεν ο θεραπευτικός σκοπός μιας ιατρικής παροχής δεν πρέπει να ερμηνεύεται ιδιαίτερα στενά (ΔΕΚ απόφ. της 20/11/2003 και ΔΕΚ απόφ. της 6/11/2003 υπόθ. 45/2001) αλλά, σε κάθε περίπτωση, η ερμηνεία αυτή πρέπει πάντοτε να χωρεί στα πλαίσια που διαγράφει ο σκοπός που εξυπηρετείται με την καθιέρωση των απαλλαγών, που είναι η προστασία της υγείας, και της ζωής των ανθρώπων (προτ. εισαγγελέως στις υποθέσεις C-394/04, C-395/04). Επομένως, όταν η βελτίωση της εμφάνισης δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το συγκεκριμένο αισθητικό πρόβλημα, ενόψει των συνθηκών εκάστης συγκεκριμένης περίπτωσης (ηλικία, φύλο, βαθμός του προβλήματος, αιτία, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες κ,λ.π.), εμφανίζεται να αναιρεί την γενική κατάσταση της υγείας του, δεν κρίνεται συμβατό με τις ερμηνευόμενες διατάξεις να αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής τους.

IV.- Κατ' ακολουθίαν όλων των προεκτεθέντων κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, γίνονται δεκτά τα εξής:

1.- Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «SKIN LASER - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από το χρόνο που λειτουργεί νόμιμα ως πολυϊατρείο, εμπίπτει κατ7 αρχήν, για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει, στις απαλλακτικές διατάξεις της παρ.1 στοιχ. δ' και ε' του Ν.2859/2000, οι οποίες, όμως, πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με το άρθρο 13, παρ.1, περ.γ' της έκτης Οδηγίας. Δηλαδή δεν απαλλάσσονται όλες, αδιακρίτως, οι ιατρικές παρεμβάσεις αλλά μόνον αυτές που αποσκοπούν στη θεραπεία ασθένειας ή την αποκατάσταση ανωμαλίας της υγείας.

2.- Είναι καθήκον επομένως τοο φορολογικού ελέγχου να ελέγξει σύμφωνα με τα παραπάνω το χαρακτήρα κάθε παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας από νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα ως πολυϊατρείο. Αν δηλαδή η παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία αποβλέπει στη θεραπεία ασθένειας ή στην αποκατάστασης της ανωμαλίας της υγείας, ή αν η υπηρεσία αυτή είναι κοσμητική και μόνο. Η σχετική κρίση είναι τεχνική -επιστημονική και θα πρέπει να στηρίζεται στο σύνολο των ειδικών περιστάσεων που αφορούν κάθε συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο