Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2008 ]

1060156/3229/0002Α/2.6.2008 Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή ελεγκτών των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών

(Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή ελεγκτών των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΥΠΟΙΚ 1060156/3229/0002Α/2.6.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Α’
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Η.Κουρόγιωργας
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
FAX: 210 - 32.30.829ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή ελεγκτών των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-10-1995) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 23 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α΄/4-8-2004) με τις οποίες έχουν προβλεφθεί και λειτουργούν τα ΔΕΚ και τα ΠΕΚ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 280/97 «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων» που δημομσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203/8-10-1997 τεύχος Α΄ προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητές τους, η εσωτερική διάρθρωσή τους και η στελέχωση αυτών κατά κατηγορία υπαλλήλων όπως ισχύει.

3. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1082242/1024/006 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1580 Β΄/20-10-2004) καθορίστηκαν οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΔΕΚ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

4. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1055336/555/0006Α Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 990 Β΄/28-5-2008) καθορίστηκαν τα ειδικά προσόντα και οι συντελεστές βαρύτητας (μόρια) καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία και το όργανο αξιολόγησης των υποψηφίων ελεγκτών των ΔΕΚ και των ΠΕΚ του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Όσοι εφοριακοί υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας συμπλήρωσαν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 5 (πέντε) έτη τουλάχιστον πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις των ελεγκτών των ΔΕΚ και των ΠΕΚ θα πρέπει να υποβάλλουν την Αίτηση με τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Προσωπικού Δ2 (ΔΟΥ) Τμήμα Α΄ μέχρι και 18-6-2008 ημέρα Τετάρτη.

6. Όσοι εφοριακοί υπάλληλοι των ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας συμπληρώνουν αντίστοιχα κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 7 (επτά) έτη οι ΤΕ και 12 (δώδεκα) οι ΔΕ έτη τουλάχιστον πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις των ελεγκτών των ΠΕΚ θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Προσωπικού Δ2 (ΔΟΥ) Τμήμα Α΄ μέχρι και 18-6-2008 ημέρα Τετάρτη. Στο σημείο αυτό τονίζουμε ιδιαίτερα ότι θα ληφθούν υπόψην μόνο οι αιτήσεις των υποψηφίων που θα φέρουν πρωτόκολλο της Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι και 18-6-2008 ημέρα Τετάρτη.

7. Συνημμένα σας στέλνουμε:
• Υπόδειγμα Αίτησης.
• Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος.
• Υπόδειγμα δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ν. 2496/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄), η οποία θα συμπληρωθεί από όλους τους υποψηφίους χωρίς την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν εκ των υστέρων μόνο από τους υπαλλήλους που θα τοποθετηθούν ως ελεγκτές στα ΔΕΚ και στα ΠΕΚ.

8. Η αξιολόγηση γνώσεων και προσωπικότητας των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1055336/555/0006Α Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 990 Β΄/28-5-2008) στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει επίσης να δηλώσουν τη σειρά προτίμησης και καμία αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή μετά την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων.

9. Σας γνωρίζουμε ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν ως ελεγκτές ΔΕΚ και ΠΕΚ και:
α) Έχουν το βαθμό του Δ/ντή μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε θέση Δ/ντή ή Υποδ/ντή.
β) Είναι Προϊστάμενοι Τμημάτων μπορούν να τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων στα ΔΕΚ ή στα ΠΕΚ ή να τοποθετηθούν ως ελεγκτές στα ΔΕΚ ή στα ΠΕΚ ή να παραμείνουν στις θέσεις τους διατηρώντας την ιδιότητα του ελεγκτή ΔΕΚ ή ΠΕΚ.

10. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν έγκαιρα με ατομική ειδοποίηση για την ημερομηνία και τον τόπο που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις.

11. Για το κριτήριο άσκησης καθηκόντων  ελεγκτή οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου για το χρόνο άσκησης καθηκόντων ελεγκτή.
β) Κατάσταση διενεργηθέντων τακτικών φορολογικών ελέγχων σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στην οποία αναφέρονται απαραίτητα η ελεγχθείσα επιχείρηση, το έτος διενέργειας του ελέγχου και η αρμόδια ΔΟΥ.
Σε περίπτωση που οι διενεργηθέντες έλεγχοι είναι περισσότεροι από δέκα (10) θα γραφούν τουλάχιστον δέκα (10). Στην έννοια των τακτικών φορολογικών ελέγχων δεν περιλαμβάνονται η περαίωση υποθέσεων με αποφάσεις χωρίς τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.
Μαζί με την κατάσταση θα υποβληθούν και βεβαιώσεις των Προϊσταμένων των ΔΟΥ ή Προϊσταμένων Τμημάτων Ελέγχων με τις οποίες θα βεβαιώνεται η διενέργεια του ελέγχου από τον συγκεκριμένο υπάλληλο ή αντίγραφα της πρώτης και της τελευταίας σελίδας των εκθέσεων ελέγχου θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου.

12. Δε θα λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης και δε θα εξετάζονται:
α) Αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς την υποβολή ταυτόχρονα του Βιογραφικού Σημειώματος και της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
β) Κριτήρια αξιολόγησης για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά.

13. Η αίτηση για διόρθωση του πίνακα μοριοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 5 ημέρες πριν από την ειδική διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και προσωπικότητας.

14. Η προκήρυξή μας αυτή να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε υπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι με ευθύνη των Προϊσταμένων της Υπηρεσίας τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο