Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2008 ]

1055336/555/0006Α/19.5.2008 Καθορισμός των προσόντων και των συντελεστών βαρύτητας, καθώς και του τρόπου, της διαδικασίας και του οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων ελεγκτών των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

(Καθορισμός των προσόντων και των συντελεστών βαρύτητας, καθώς και του τρόπου, της διαδικασίας και του οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων ελεγκτών των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα,    19  Μαΐου   2008
Αριθ. Πρωτ.:  1055336 / 555 / 0006Α


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Α’
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Η.Κουρόγιωργας
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
FAX: 210 - 32.30.829   


ΘΕΜΑ: Καθορισμός των προσόντων και των συντελεστών βαρύτητας, καθώς και του τρόπου, της διαδικασίας και του οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων ελεγκτών των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών


                                                               
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3610 /2007 (ΦΕΚ 258 Α) «Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Ν.3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών  και  άλλες  διατάξεις» (Α΄ 149).
γ) Του Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57Α’) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ,στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών».
δ) Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 27) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

                                          
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τα  προσόντα (κριτήρια) επιλογής των ελεγκτών των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, την κλίμακα  βαθμολογίας και  τα μόρια για  καθένα απ’ αυτά,  καθώς και τον τρόπο, τη διαδικασία και το όργανο αξιολόγησης των παραπάνω ελεγκτών, ως εξής :

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

α) Οι υποψήφιοι για ελεγκτές των Δ.Ε.Κ  και των Π.Ε.Κ  πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα και δήλωση περιουσιακής κατάστασης άρθρου 2  Ν.3213/2003 – ΦΕΚ 309 Α΄ (παρ. 13 άρθρο. 3 Ν. 2343/1995).
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν με την παραπάνω αίτησή τους, την προτίμησή  τους για  ένα ή περισσότερα ΔΕΚ ή ΠΕΚ, καθώς και τη σειρά προτίμησης αυτών. Η  δήλωση  προτίμησης  δεν  είναι  δεσμευτική  για  την Υπηρεσία.
 
β) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εφοριακοί υπάλληλοι, κατηγορίας  ΠΕ για τα ΔΕΚ  και  κατηγορίας   ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ  για  τα  ΠΕΚ,  οι οποίοι δεν έχουν τιμωρηθεί για ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, συμπληρώνουν πέντε (5), επτά (7) και δώδεκα (12) έτη, τουλάχιστoν, πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, κατά κατηγορία,  αντίστοιχα (παρ. 9 και 12 άρθρο. 3 Ν. 2343/1995).

γ) Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων ελεγκτών όλων των ΔΕΚ και των ΠΕΚ  γίνεται από Επιτροπή, που συστήνεται με την παρούσα απόφαση και της οποίας η συγκρότηση ορίζεται και ανακαθορίζεται με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   
Η  Επιτροπή θα  εδρεύει στην  Αθήνα, θα  εξετάσει και  θα  αξιολογήσει τους  υποψηφίους, που  υπηρετούν σε  Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σε όλη την Επικράτεια.
   
Υποστηρίζεται  στο  έργο  της,   για  θέματα  που  απαιτούν  ειδικές (τεχνικές  κ.λ.π.) γνώσεις,  από  εμπειρογνώμονες, οι  οποίοι,  ως  εκ  των  ειδικών  γνώσεων,  της  επιστημονικής  κατάρτισης,  της  επαγγελματικής  απασχόλησης   ή  πείρας,  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  αποτελεσματικότερη  διεξαγωγή  του  έργου  της.
Με  την  ίδια  ή  άλλη  απόφαση  του  ίδιου  Υπουργού,  ορίζονται  τα  μέλη  της  παραπάνω  Επιτροπής, καθώς  και  οι  εμπειρογνώμονες  υποστήριξης  αυτής.

δ) Η Επιτροπή διενεργεί ειδική προφορική δοκιμασία (test) αξιολόγησης γνώσεων και προσωπικότητας των υποψήφιων ελεγκτών των ΔΕΚ και των ΠΕΚ και καταρτίζει  ενιαίους πίνακες επιτυχόντων,  έναν για  όλα τα ΔΕΚ και έναν για  όλα τα ΠΕΚ,  κατά κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατατάσσοντας αυτούς σε προσωρινή σειρά επιτυχίας, με βάση το βαθμό επιτυχίας τους στην παραπάνω εξέταση και τη συνεκτίμηση των οριζόμενων στην παράγραφο ΙΙ της παρούσας απόφασης ειδικών προσόντων. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων, γίνεται με φθίνουσα κλίμακα βαθμολογίας.
 
Η τελική  σειρά  κατάταξης  θα  διαμορφωθεί   έπειτα  από  τη διενέργεια   δημόσιας  κλήρωσης,  στην  Αθήνα,  για  όλους  τους  ισοβαθμούντες,  από  την   παραπάνω  Επιτροπή.
            
Επιτυχόντες  θεωρούνται  οι  υποψήφιοι που  συγκέντρωσαν  συνολική  βαθμολογία  60  μορίων (συντελεστών) και  άνω.

ε) Ο χρόνος διενέργειας του παραπάνω test αξιολόγησης γνώσεων και προσωπικότητας των υποψήφιων ελεγκτών των ΔΕΚ και των ΠΕΚ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών, καθώς και ο αριθμός των επιτυχόντων που θα επιλεγούν ως ελεγκτές των ΔΕΚ και των ΠΕΚ., ορίζονται στη σχετική προκήρυξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι  υποψήφιοι  θα  εξεταστούν  σε  εξεταστικά  κέντρα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση.

στ) Η προφορική εξέταση (test αξιολόγησης γνώσεων και προσωπικότητας) των υποψηφίων αποσκοπεί στη διακρίβωση:

1. Της κατοχής ή μη απ’  αυτούς, των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, σε φορολογικά αντικείμενα και στους τομείς της Λογιστικής και της Ελεγκτικής, καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής των γνώσεων αυτών στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

2. Του χαρακτήρα και της προσωπικότητας γενικά του υποψηφίου, περί της κατοχής ή μη απ΄ αυτόν, των απαιτούμενων προσόντων (όπως κύρος, οξυδέρκεια, ευφυία, υπηρεσιακός ζήλος) για την επιτυχή άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων.

ζ) Οι πίνακες επιτυχόντων ελεγκτών ΔΕΚ και ΠΕΚ, ισχύουν για  ένα   χρόνο  από  τη  δημοσίευση  αυτών.
η) Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης όλων των θέσεων ελεγκτών με τον παραπάνω τρόπο, καθήκοντα ελεγκτών ΔΕΚ και ΠΕΚ είναι δυνατόν να ανατίθενται προσωρινά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που μπορούν να ανταποκριθούν στο ανατιθέμενο έργο (παρ. 10 του  άρθρου  3 του Ν. 2343/1995).ΙΙ.- ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Για την επιλογή των ελεγκτών, συνεκτιμώνται και αξιολογούνται τα εξής προσόντα (κριτήρια) των υποψηφίων:

α) Γνώσεις στον φορολογικό – ελεγκτικό τομέα και προσωπικότητα.

β) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Η άσκηση καθηκόντων ελεγκτή Δ.Ο.Υ  ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ σε τακτικούς ελέγχους υποθέσεων επιτηδευματιών που τηρούν Γ΄ κατηγορίας Βιβλία του Κ.Β.Σ.

δ) Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MASTER) ή διδακτορικού διπλώματος, σε θέματα φορολογικά ή λογιστικής ή ελεγκτικής.

ε) Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, εξ αυτών που αναγνωρίζονται ως επίσημες γλώσσες των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, επιπέδου PROFICIENCY για την Αγγλική ή αντιστοίχου επιπέδου για άλλες γλώσσες, αποδεικνυόμενη από σχετικό τίτλο.
Για τους κατόχους τίτλων σπουδών σχολών του εξωτερικού, αρκεί ο τίτλος σπουδών, με την προϋπόθεση ότι, είναι διετούς φοίτησης τουλάχιστον και αποδεικνύεται η παραμονή τους στο εξωτερικό για ίσο χρονικό διάστημα.

στ) Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ή είναι χρήσιμα για την άσκηση του έργου των ελεγκτών, καθώς και η επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. ελεγκτικού αντικειμένου, ολικά ή μερικά, διάρκειας τουλάχιστον τριών εβδομάδων.

Τα προσόντα της περίπτωσης αυτής θα πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο, από την οποία θα προκύπτει η επιτυχής αποφοίτηση από τα ανάλογα κατά περίπτωση προγράμματα.


ΙΙΙ.- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ- ΜΟΡΙΑ
1.- Οι  συντελεστές  βαρύτητας , η  κλίμακα  βαθμολογίας  και  τα  μόρια  για  κάθε  ένα  από  τα κριτήρια και το test της προηγούμενης παραγράφου της παρούσας, ορίζονται, ως  εξής:


  Α/Α         ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΚΛΙΜΑΚΑ  ΣΥΝΤΕ-ΛΕΣΤΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟ- ΒΑΡΥ-ΤΗΤΑΣ ΟΡΙΟ 
    ΛΟΓΙΑΣ   ΜΟΡΙΩΝ
         
    1. Ειδική δοκιμασία(test) αξιολόγησης γνώσεων και προσωπικότητας                              
     0-100 0,5 50
    2. Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας                          
  Για κάθε έτος       - 0,3 6
    3. Άσκηση καθηκόντων ελεγκτή Δ.Ο.Υ ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ.                    
  Για κάθε έτος       -               
      2 22
  4 Διδακτορικό  ή  μεταπτ. δίπλωμα:       -         6
  α) Διδακτορικό  6
  β) Μεταπτυχιακό 3
    5. Γνώση ξένης γλώσσας        -   4 4
    6. Γνώση χρήσης Η/Υ και                      
  προγραμμάτων μηχανογραφικών       
  εφαρμογών καθώς και επιμόρφωση:      
  α) Πρόγραμμα «Βοηθός Ελεγκτή»       - 4 4
  β) Άλλα προγράμματα (όπως WORD, EXCEL, WINDOWS κλπ.)        - 2 2
  γ) Εκπαιδευτικά προγράμματα ελεγκτικού αντικειμένου                
           - 6 6
              
    ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΟΡΙΩΝ     1002. Για τα κριτήρια του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και άσκησης καθηκόντων ελεγκτή Δ.Ο.Υ ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ, οι συντελεστές βαρύτητας για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, υπολογίζονται σε τόσα δωδέκατα, όσοι είναι οι μήνες πραγματικής υπηρεσίας ή άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, κατά περίπτωση.

3. Για το κριτήριο της άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, ο υποψήφιος συνυποβάλλει με την αίτηση συμμετοχής του και μία κατάσταση διενεργηθέντων τακτικών φορολογικών ελέγχων σε δέκα (10) ή και περισσότερες υποθέσεις επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, στην οποία αναφέρονται απαραίτητα η ελεγχθείσα επιχείρηση, το έτος διενέργειας του ελέγχου και η αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία (ΔΕΚ, ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, ΔΟ.Υ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση διενέργειας τακτικών φορολογικών ελέγχων σε λιγότερες από δέκα (10) επιχειρήσεις, ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, υπολογίζεται σε τόσα δέκατα, όσες είναι οι ελεγχθείσες ως άνω υποθέσεις.
Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ και Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ ή Εποπτείας ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ, καθώς και Υποδιευθυντή ελέγχου Δ.Ο.Υ. και Υποδιευθυντή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή,  κατά  τα  ανωτέρω.

4. Για το κριτήριο ελέγχου του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος λαμβάνεται υπόψη μόνον ένας μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό δίπλωμα, που αξιολογείται με 6 μόρια το διδακτορικό δίπλωμα και 3 μόρια το μεταπτυχιακό δίπλωμα (MASTER).
    
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


                                                                               

                                                                    
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο