Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2009 ]

1042242/525/0006Δ/12.5.2009 Διευκρινίσεις σχετικά με τα μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

(Διευκρινίσεις σχετικά με τα μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 12 Μαΐου  2009
Αριθ. Πρωτ.: 1042242/525/0006Δ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Δ’
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ντασκαγιάννης   
Τηλέφωνο: 210 - 32.22.516
FAX: 210 - 32.30.829
E-mail: [email protected]    

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τα μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών».

1. Σε συνέχεια του αριθ. 1013087/118/0006Δ/3.2.2009 εγγράφου μας, για το παραπάνω θέμα, στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/4607/6.4.2009 εγγράφου της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γεν. Δ/νσης Δ/κής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3731/2008 και εκδόθηκε ύστερα από ερώτημα της Υπηρεσίας μας, που υποβλήθηκε με το αριθ. 1018901/ 188/ 0006Δ/16.2.2009 έγγραφό μας.

2. Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:

i) Στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (όπως π.χ. απόδοση Α.Φ.Μ, εξόφληση τίτλων πληρωμής από τις Δ.Ο.Υ κ.λπ) έχει εφαρμογή η αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.1640/ 21.1.2009 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά συνέπεια, εκτός από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή την προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής γι’ αυτήν ή το διαβατήριο, γίνονται δεκτά, για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων και η άδεια οδήγησης, καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

           
ii) Αναγράφονται τα στοιχεία του μέσου απόδειξης που επιδεικνύεται, όπως π.χ. στις περιπτώσεις επίδειξης της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας, για τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, αναγράφονται ο αριθμός της άδειας ή ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου, αντίστοιχα, κ.λπ.

           
iii) Γίνονται δεκτά το ατομικό βιβλιάριο υγείας, ακόμα και αν δεν έχει θεωρηθεί για το τρέχον έτος, καθώς και η άδεια οδήγησης, ακόμα και αν έχει λήξει, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα βασικά στοιχεία του κατόχου τους.

3. Ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999- ΦΕΚ 45/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, παρακαλούνται να προσαρμόσουν ανάλογα τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη και να λαμβάνουν υπόψη αυτή, κατά το σχεδιασμό των εντύπων αρμοδιότητάς τους.

4. Με μέριμνα των Προϊσταμένων, να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

 

          

Ακριβές Αντίγραφο                                    

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο