Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2009 ]

1036193/83/0006Γ/2.4.2009 Οδηγίες για την αρμοδιότητα χορήγησης Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς μη επιτηδευματίες

(Οδηγίες για την αρμοδιότητα χορήγησης Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς μη επιτηδευματίες)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 2 Απριλίου 2009
Αριθ. Πρωτ.:1036193/83/ 0006Γ
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Γ΄
II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Ρουμελιώτης 
Τηλέφωνο: 210 – 3228218
FAX: 210 - 32.30.829
   

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την αρμοδιότητα χορήγησης Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς μη επιτηδευματίες.


   
Στα πλαίσια της διαχείρισης των παραπόνων και υποδείξεων πολιτών και υπαλλήλων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με σκοπό την αποδοτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και με αφορμή το αριθμ. 6051/1/16-4-2008/17-06-08 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, με τις σχετικές υποδείξεις για τη διευθέτηση υποθέσεων αλλοδαπών, αιτούντων πολιτικό άσυλο ,σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Με τις διατάξεις της αριθμ. 1027411/842/Δ.Μ./26-2-1998 (ΦΕΚ Β193) ΑΥΟ ορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την απόδοση του Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.

Β. Όπως αναφέρεται στην αριθμ.1022772/482/ΔΜ/ΠΟΛ.1090/7.8.2002 εγκύκλιο για τη χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπό, εκτός των άλλων απαιτείται και η προσκόμιση του στοιχείου νομιμοποίησής του στην Ελλάδα, όπως η άδεια διαμονής, το «Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» και άλλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα.

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: ‘’έγγραφα, που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία, αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιόν του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση και ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού’’.
   
Επίσης στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Ακόμη σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο «…γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το Δελτίο ταυτότητος ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά (όπως π.χ. διαδικασία αυτοψίας στις περιπτώσεις έναρξης επιτηδεύματος κ.λπ.), γίνονται αποδεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο…»

Από τα παραπάνω και δεδομένου ότι τα πάσης φύσεως νομιμοποιητικά έγγραφα των αλλοδαπών, όπως περιγράφονται ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έχουν λήξει, αποτελούν δημόσια έγγραφα, συνάγεται η υποχρέωση της Διοίκησης να δέχεται τα δηλωθέντα στοιχεία, που αναγράφονται σ’ αυτά.

Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις, η διευθέτηση των υποθέσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται εκ μέρους των Δ.Ο.Υ., με την αποδοχή των αναγραφόμενων στα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα στοιχείων και επιπρόσθετα με τη χρήση της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 εκ μέρους των συναλλασομένων, πέραν των δηλώσεων – αιτήσεων Μ1………, έντυπα ΤΑΧΙS, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου προς τις Δημόσιες και Διοικητικές Αρχές, με ειδικές διατάξεις.
   
Αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις στην πρακτική  των συναλλαγών:

α. Δεν χρειάζεται κατά τη χορήγηση ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, σε αντίθεση με τους επιτηδευματίες και τα νομικά πρόσωπα, για τους οποίους ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις, η προσκόμιση θεωρημένου μισθωτηρίου για την απόδειξη της δ/νσης διαμονής αλλοδαπού, που στο Δελτίο παραμονής ή σε κάποιο άλλο έγγραφο αρμόδιας αρχής έχει δηλωθεί  διεύθυνση διαμονής.

β. Κριτήριο για τον καθορισμό της αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. που θα χορηγήσει το ΑΦΜ αποτελεί η διαμονή του προσώπου και όχι υποχρεωτικά η κατοικία, ενώ γίνεται αποδεκτή η έννοια της φιλοξενίας. Η διαμονή σύμφωνα με το άρθρο 53 του Αστικού Κώδικα λογίζεται ως κατοικία του προσώπου, αν δεν δύναται να αποδειχτεί η τελευταία κατοικία του. Ορισμένοι αλλοδαποί στερούνται κατοικίας με τη φυσική έννοια και για την ασφάλεια των συναλλαγών και γενικά για την άσκηση αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τους λογίζεται ως κατοικία η διαμονή μέχρι να αποκτήσουν κατοικία.

γ. Γενικά επισημαίνεται, ότι η χορήγηση ΑΦΜ, και ειδικά στα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, αποτελεί προϋπόθεση για παρεπόμενες έννομες σχέσεις τους με την Διοίκηση, στα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Ακριβές Αντίγραφο                                               
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                        

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο