Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2009 ]

Αρ.Πρωτ.: 43721/13.7.2009 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία

(Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009
Αριθ. Πρωτ. : 43721

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα
Φαξ: 213 136 4383
Πληροφορίες: Κ. Γαλάνης
Τηλέφωνο: 213 136 4519   


ΘΕΜΑ: Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις της παρ, 1 περ. 15 και παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008, ΦΕΚ Α΄ 263, “Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”

2. Την γνώμη της ΚΕΔΚΕ που διατυπώθηκε με την 128/2314/17-6-2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού


Αποφασίζουμε

1. Η σφράγιση καταστήματος ή επιχείρησης δικαιοδοσίας του οικείου δήμου ή κοινότητας διενεργείται από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από έγγραφη εντολή του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας. Στην εντολή αναγράφονται τα στοιχεία του καταστήματος ή της επιχείρησης, ο λόγος σφράγισης, η χρονική διάρκεια αυτής και ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή.
Σφράγιση μπορεί να γίνει όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η απουσία του ενδιαφερομένου κατά την υλοποίηση της σφράγισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

2. Η εντολή σφράγισης επιδίδεται στον καθ’ ου η σφράγιση ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε υπάλληλο της επιχείρησης από τη Δημοτική Αστυνομία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκτέλεσή της, προκειμένου να γίνει δυνατή η απομάκρυνση από το κατάστημα ή την επιχείρηση των ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων και τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων της επιχείρησης.

3. Η σφράγιση εκτελείται, την ημέρα που έχει οριστεί, από τουλάχιστον δύο (2) δημοτικούς αστυνομικούς. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζονται όλες οι είσοδοι του καταστήματος. Ως μέσα για τη διενέργεια της σφράγισης χρησιμοποιούνται ισπανικός κηρός (βουλοκέρι), μεταλλική σφραγίδα του οικείου ΟΤΑ (μολυβδοσφραγίδα) και κορδόνι. Η σφράγιση γίνεται σε εμφανές σημείο της εισόδου του καταστήματος, τοποθετουμένου του ισπανικού κηρού στις δύο άκρες του κορδονιού με το οποίο σφραγίζεται η είσοδος και τίθεται η μολυβδοσφραγίδα.
Σε περίπτωση, που σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, σφραγίζεται τμήμα μόνο του καταστήματος ή της επιχείρησης, ή μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός, η σφράγιση γίνεται με τρόπο, ώστε να τίθεται εκτός λειτουργίας το τμήμα που σφραγίζεται ή ο εξοπλισμός, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του λοιπού τμήματος του καταστήματος ή της επιχείρησης.

4. Για τη σφράγιση συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από τους δημοτικούς αστυνομικούς που την διενήργησαν και από τον υπεύθυνο του καταστήματος, αφού πρώτα, αυτή αναγνωστεί από ένα δημοτικό αστυνομικό. Επίσης, η έκθεση μπορεί να υπογραφεί από έναν ή δύο παρευρισκομένους μάρτυρες, εφόσον θελήσουν, διαφορετικά πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην Έκθεση Σφράγισης.
Εάν το κατάστημα είναι κλειστό ή ο καθ΄ ου η σφράγιση ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού απουσιάζει ή αρνείται να υπογράψει την Έκθεση Σφράγισης, τότε γίνεται σχετική μνεία στο σώμα αυτής και θυροκολλείται.
Η Έκθεση Σφράγισης συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία του δήμου, το δεύτερο αντίτυπο παραδίδεται στον καθ’ ου η σφράγιση ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή θυροκολλείται, το τρίτο αντίτυπο παραδίδεται, με αποδεικτικό επίδοσης, στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περίπτωση που στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου που διενεργεί τη σφράγιση υπηρετούν μέχρι πενήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της παραβίασης της σφράγισης ή στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας αν υπηρετούν σ’ αυτήν πάνω από πενήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί και το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος.
Στις περιπτώσεις άρνησης παραλαβής της Έκθεσης Σφράγισης από τον καθ’ ου ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και της θυροκόλλησης, η Έκθεση Σφράγισης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή.
Η διαδικασία της Σφράγισης δύναται να υποστηρίζεται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διασφαλίζεται το απαραβίαστο της διαδικασίας.

5. Η Έκθεση Σφράγισης συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα της παρούσας, στην οποία αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία του δήμου ή της κοινότητας και της αρμόδια υπηρεσίας που διενεργεί τη σφράγιση.
β) Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία.
γ) Τα στοιχεία των δημοτικών αστυνομικών  που διενεργούν τη σφράγιση.
δ) Η ημερομηνία και η ώρα που διενεργείται η σφράγιση.
ε) Το είδος του καταστήματος που σφραγίζεται και ο ιδιοκτήτης αυτού, όπως αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
στ) Η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος ή της επιχείρησης
ζ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο σφραγίζεται το κατάστημα
η) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Εντολής Σφράγισης
θ) Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σφράγιση και ο αριθμός τους
ι) Τα σημεία του καταστήματος ή του εξοπλισμού στα οποία διενεργήθηκε η σφράγιση
ια) Παρατηρήσεις. Ιδίως αναγράφεται αν ο καθ’ ου η σφράγιση ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του παρίστατο κατά τη διαδικασία σφράγισης, αν αρνήθηκε να υπογράψει ή να παραλάβει την Έκθεση Σφράγισης, αν το κατάστημα ήταν κλειστό κατά τη διαδικασία σφράγισης, αν έγινε θυροκόλληση, τα στοιχεία της ταυτότητας τυχόν παρευρισκομένων μαρτύρων (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου) καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο από τους διενεργήσαντες τη σφράγιση.

6. Η αποσφράγιση του  καταστήματος πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως από τη Δημοτική Αστυνομία μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σφράγισης. Σε περίπτωση που αυτή απαιτείται να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της διάρκειας (προσωρινή διαταγή άρσης του μέτρου ή αναστολή της σφράγισης, έκτακτη ανάγκη κλπ ) απαιτείται έγγραφη εντολή από το αρμόδιο όργανο.
Για την πραγματοποίησή της συντάσσεται Έκθεση Αποσφράγισης σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα της παρούσας. Στην Έκθεση Αποσφράγισης εκτός των στοιχείων που αναγράφονται στην έκθεση σφράγισης, αναγράφεται και ο λόγος της αποσφράγισης.
Η Έκθεση Αποσφράγισης συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα τα οποία παραδίδονται κατ’ αναλογία με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας.

7. Σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούν μέχρι πενήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί, εφόσον εντοπίζεται από δημοτικό αστυνομικό παραβίαση των σφραγίδων που έχουν τεθεί σε κατάστημα που έχει σφραγιστεί, ενημερώνεται άμεσα, εγγράφως, δια της υπηρεσίας και προφορικά από τον ίδιο, το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της ΕΛ.ΑΣ.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προκόπης Παυλόπουλος
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο