Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/526/20.10.2009 Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ Β/18/16.1.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης»

(Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ Β/18/16.1.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης»)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/526/20.10.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.


Θέμα: Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ Β/18/16.1.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης».


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.    Την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α/106/2006) «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις».

2.    Την απόφαση 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ Β/18/16.1.2007) του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος της δημόσιας πρότασης».

3.    Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

'Αρθρο 1

H παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης της απόφασης 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που ως αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης προσφέρονταν κινητές αξίες, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα επιλογής από τον αποδέκτη του ανταλλάγματος αποκλειστικά σε μετρητά, τότε το τίμημα στο οποίο ο προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας, οι οποίες θα του προσφερθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξόδου, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του ν.3461/2006

'Αρθρο 2

1.    Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

2.    Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3.    Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος      
Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης           

Ο Α' Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Π. Χαντζηνικολάου

Ο Β' Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης


Τα μέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο