Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2009 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Ε24747/2.10.2009 Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/1985

(Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/1985)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Ε24747/2009 - ΦΕΚ 2171/Β'/2.10.2009

Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/1985.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 1575/ 1985 (ΦΕΚ Α' 207), «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών», ειδικότερα δε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 3185/ 2003 (ΦΕΚ Α' 229).

3. Την υπ' αριθμ. 09/7.4.2009 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ., μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε νέες τυπικές προϋποθέσεις για την από¬κτηση άδειας άσκησης των επαγγελμάτων του άρθρου 3 του ν. 1575/1985, ως εξής:

Άρθρο 1

1. Στον κάτοχο διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/1992 ή στον κάτοχο ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής χορηγείται:
α. Άδεια Μηχανοτεχνίτη, Τεχνίτη συστημάτων πέδησης, Τεχνίτη αναρτήσεων, Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων και Τεχνίτη εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.
β. Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη και Τεχνίτη Οργάνων, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.
γ. Άδεια Τεχνίτη Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων (σιγαστήρων), Τεχνίτη Ψυγείων και Τεχνίτη Τροχών με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.
δ. Άδεια Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ή συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.

Άρθρο 2

Στον κάτοχο διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρ¬τισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α' 18) ή στον κάτοχο ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής χορηγείται Άδεια Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Άρθρο 3

Η προϋπηρεσία των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης προσαυξάνεται κατά ένα (1) έτος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α' 229), όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Στον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας για τους κατόχους διπλώματος των ΙΕΚ επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης στις ειδικότητες του άρθρου 1 και 2 συνυπολογίζεται ο τυχόν χρόνος πρακτικής άσκησης των έξι μηνών που έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμ. Ζ'/1802/6.2.1996 απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ Β' 104), όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο