Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2009 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 10575/12.8.2009 Συμπλήρωση της αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης

(Συμπλήρωση της αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009
Α. Π.: 10575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63


ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’ 212).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄),


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε την απόφασή μας αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) ως εξής:

Α) Βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

1. Η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με ελλιπή δικαιολογητικά της παρ.2 της αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης χορηγείται:
α) αν πρόκειται για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα όπου τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της 933/16.1.2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 53 Β)
β) αν πρόκειται για αίτημα ανανέωσης, στην περίπτωση λήξεως του διαβατηρίου εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση νέου.

2. Η προβλεπόμενη από την παρ.3 της αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης, απόδειξη παραλαβής της αίτησης, χορηγείται και στις περιπτώσεις όπου κατατίθεται εμπρόθεσμη αίτηση για ανανέωση άδειας διαμονής ή εντός μηνός από τη λήξη της προηγούμενης, χωρίς να συνοδεύεται από το σύνολο ή μέρος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, που προβλέπονται στην 933/16.1.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 53 Β΄), αναλόγως της κατηγορίας της άδειας, με επιφύλαξη των ρυθμίσεων της προηγουμένης παραγράφου. Οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται, εντός δεκαπέντε ημερών στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.

B ) Διαδικασία επίδοσης αδειών διαμονής

Καθορίζουμε τη διαδικασία επίδοσης των αδειών διαμονής ως κατωτέρω:
1. Η επίδοση των αδειών διαμονής και δελτίων διαμονής ή μόνιμης διαμονής διενεργείται μέσω του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατατέθηκε η σχετική αίτηση, αδιακρίτως της ενδεχόμενης μεταγενέστερης μεταβολής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο μέσο, με βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον ίδιο στη σχετική αίτηση στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να προσέλθει για την τακτοποίηση της υπόθεσής του. Η ειδοποίηση μπορεί να γίνει με έγγραφη επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφώνημα εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή του υπαλλήλου που έκανε την ειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανευρίσκεται, θα πρέπει ο αρμόδιος υπάλληλος να προβεί σε νέα ειδοποίηση, με συστημένη επιστολή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της άδειας διαμονής.

3. Ο Δήμος ή η Κοινότητα επιδίδει, στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό επίδοσης, αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γ.Γ. Περιφέρειας και ταυτόχρονα επικολλά στο διαβατήριό του την αντίστοιχη αυτοκόλλητη ετικέτα ή επιδίδει σε αυτόν το αντίστοιχο δελτίο διαμονής ή μόνιμης διαμονής, αν πρόκειται για μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ ή γονέα ανήλικου ημεδαπού.

4. Εφόσον είχε χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση της παρ.1 της αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της άδειας ή του δελτίου διαμονής είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης αυτής, η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.4 του Ν.3386/2005. Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας ειδοποίησης του ενδιαφερομένου προκειμένου να παραλάβει την εκδοθείσα άδεια διαμονής, η σχετική άδεια κρατείται στο Δήμο ή την Κοινότητα μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της και μπορεί να επιδοθεί σε αυτόν εφόσον προσέλθει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του για την παραλαβή της, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στη συνέχεια ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να επιστρέψει την άδεια διαμονής στην οικεία Περιφέρεια.

6. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας μπορεί να χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γ.Γ. Περιφέρειας μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον, για νόμιμη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η κατά τα ανωτέρω επίδοση ακριβούς αντιγράφου της απόφασης, δεν συνεπάγεται δυνατότητα ανανέωσης της εν λόγω ληγμένης άδειας διαμονής, καθόσον αυτή έχει αποβάλλει την ισχύ της.

Γ) Διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για την ανάκληση των αδειών διαμονής

Καθορίζουμε τη διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής ως κατωτέρω:

1. Κατά την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για ανάκλησης αδειών διαμονής η αρμόδια ΥΑΜ της Περιφέρειας κοινοποιεί αμέσως αυτές στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και παράλληλα ενημερώνει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής.

2. Η επίδοση των απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων ανάκλησης των αδειών διαμονής διενεργείται μέσω του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατατέθηκε η σχετική αίτηση, αδιακρίτως της ενδεχόμενης μεταγενέστερης μεταβολής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

3. Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του προηγουμένου κεφαλαίου. Η ανωτέρω διαδικασία διαρκεί επί τρίμηνο. Μετά την πάροδο του παραπάνω ευλόγου χρόνου τεκμαίρεται γνώση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, παραταύτα αντίγραφο της σχετικής απόφασης μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και μεταγενέστερα κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

4. Εφόσον είχε χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση της παρ.1 της αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης αυτής, η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.4 του Ν.3386/2005. Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

5. Σε περίπτωση άρνησης του ενδιαφερομένου να προσέλθει ή μη ανεύρεσής του, προκειμένου να παραλάβει απορριπτική απόφαση για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή απόφαση ανάκλησης αυτής, ο Δήμος ή η Κοινότητα, αφού εξαντλήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ.2 του προηγούμενου κεφαλαίου, θα πρέπει να αναφέρει εγγράφως τούτο στην οικεία Περιφέρεια, κοινοποιώντας στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.


Δ) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης είναι η έκδοση και επίδοση της προηγούμενης άδειας.

2. Η παραλαβή, από τον οικείο Ο.Τ.Α., αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής, μετά την πάροδο μηνός από τη λήξη της προηγούμενης, δεν είναι δυνατή, με επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης.

Ε) Σε περίπτωση έκδοσης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του ν.3386/2005, κοινής υπουργικής απόφασης, τα οριζόμενα στην παρούσα εφαρμόζονται αναλογικά.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο