Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2009 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 13/2009 Σχετικά με τις τιμές λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων, που απεικονίζονται μέσω του γραμμωτού κώδικα ( BARCODE ) αυτοκόλλητης ετικέτας επί της συσκευασίας-Συσκευασμένα προϊόντα πού διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή, μέσω του συστήματος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »

(Σχετικά με τις τιμές λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων, που απεικονίζονται μέσω του γραμμωτού κώδικα ( BARCODE ) αυτοκόλλητης ετικέτας επί της συσκευασίας-Συσκευασμένα προϊόντα πού διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή, μέσω του συστήματος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »)

Αθήνα,30 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. Πρωτ Α2-4311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ,
ΒΙΟΜ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ. δ/νση Πλ.Κάνιγγος
Τ.Κ. 101.81
Πληροφ. Παν.Νικολάου
Τηλ 210-3837290

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 13


ΘΕΜΑ « Σχετικά με τις τιμές λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων, που απεικονίζονται μέσω του γραμμωτού κώδικα ( BARCODE ) αυτοκόλλητης ετικέτας επί της συσκευασίας-Συσκευασμένα προϊόντα πού διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή, μέσω του συστήματος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »


Έχοντας υπόψη :

1.Τον Ν.1558/1985 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα »

2.Το Π.Δ. 397/1988 « Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Το Ν.Δ. 136/1946 « Περί Αγορανομικού Κώδικος », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Το Π.Δ. 27/1996 « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας- Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης »

5.Το Π.Δ. 122/2004 « Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού »

6.Την Κ.Υ.Α. 15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο »

7.Την Α.Δ 7/09 « Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09 »

8.Την ανάγκη λήψης μέτρων, προς διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, πού προμηθεύεται συσκευασμένα προϊόντα από καταστήματα λιανικής πώλησης.

9.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Αρθρο 1

Στο άρθρο 71 του Κεφαλαίου 4 της Αγορανομικής Διάταξης 7/09,προστίθενται ειδικότερα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5 ,6 και 7, που έχουν ως ακολούθως :

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Σχετικά με τις τιμές λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων που απεικονίζονται επί της συσκευασίας, μέσω του Γραμμωτού Κώδικα ( BARCODE ), συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών, που αναγράφονται στις αναρτημένες ή τοποθετημένες ή προσδεμένες πινακίδες

1.Προκειμένου για προϊόντα, που εκτίθενται προς πώληση σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες από καταστήματα λιανικής πώλησης, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών φέρεται επικολλημένη ετικέτα με τον Γραμμωτό Κώδικα ( BARCODE ) και την τιμή λιανικής πώλησης, απαγορεύεται όπως η εν λόγω τιμή του προϊόντος
διαφέρει από την αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης, που αναγράφεται για το αυτό προϊόν στην αναρτημένη ή τοποθετημένη ή προσδεδεμένη πινακίδα πού αναφέρεται παραπάνω.

2.Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση όπως επί της συσκευασίας των ως άνω προϊόντων, υφίστανται επικολλημένες ετικέτες με το Γραμμωτό Κώδικα ( BARCODE ) περισσότερες της μίας.

3.Στην περίπτωση που η επιχείρηση λιανικής πώλησης, για οποιονδήποτε λόγο προτίθεται να μεταβάλλει την τιμή λιανικής πώλησης κάθε παραπάνω συσκευασμένου προϊόντος, υποχρεούται όπως πριν την έκθεση αυτού προς πώληση έχει απεικονίσει ταυτόχρονα την μεταβαλλόμενη τιμή και επί της τοποθετημένης ή αναρτημένης ή προσδεδεμένης, κατά τα ως άνω, πινακίδας και επί της αντίστοιχης επικολλημένης στην συσκευασία ετικέτας του Γραμμωτού Κώδικα ( BARCODE ), έτσι ώστε να νομιμοποιηθεί η πώληση με την νέα τιμή.

Συντρέχουσας της ανωτέρω υποχρέωσης, προς διευκόλυνση της επιχείρησης, παρέχεται η δυνατότητα όπως η ετικέτα Γραμμωτού Κώδικα με την νέα τιμή επικολλάται επακριβώς πάνω στην προηγούμενη ετικέτα, σε τρόπο ώστε η τελευταία να μην είναι ορατή παντελώς. »

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Προκειμένου για συσκευασμένα απορρυπαντικά πάσης φύσεως,για τά οποία,επί της συσκευασίας τους αναγράφεται,πέραν των εξ άλλων διατάξεων επιβαλλομένων ενδείξεων και ο αριθμός των μεζούρων,εφόσον εκτίθενται προς πώληση για το καταναλωτικό κοινό,οι λιανοπωλητές αυτών υπόκεινται στήν κατωτέρω υποχρέωση
-Επί της πινακίδας,πού αναφέρεται στο ως άνω ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 του παρόντος,εκτός από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης,αναγράφουν επί πλέον τον αριθμό των μεζούρων ανά μονάδα μέτρησης μαζας ή όγκου καί την τιμή της κάθε μεζούρας.

Προς άρση κάθε παρερμηνείας και για την καλυτέρα ενημέρωση των καταναλωτών, μέσω των κατωτέρω παραδειγμάτων,προσδιορίζεται η έννοια της μεζούρας :

Παραδείγματα

-Εστω ότι το καθαρό περιεχομενο της συσκευασίας είναι 3.105 γραμμάρια και ο αριθμός των μεζούρων είναι 27

Αυτό για τον καταναλωτή σημαίνει ότι η κάθε μεζούρα έχει μεγίστη χωρητικότητα 115 γραμμάρια ( 3105 διά 27 )

-Εστω ότι το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας είναι 4.725 ML και ο αριθμός των μεζούρων είναι 27,

Αυτό για τον καταναλωτή σημαίνει ότι η κάθε μεζούρα έχει μεγίστη χωρητικότητα 175 ML ( 4725 διά 27 ).»:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Συσκευασμένα προϊόντα πού διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή, μέσω του συστήματος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »

1.Στις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, υπάγονται τα επώνυμα και σε κλειστή συσκευασία προϊόντα ( τρόφιμα, ποτά, βιομηχανικά είδη μη εδώδιμα ) συμπεριλαμβανομένων και αυτών πού χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε μονάδα μέτρησης μάζας ( κιλό, γραμμάρια κ.λπ ) συμπεριλαμβανομένων των χαρτοπετσετών και του χαρτιού υγείας, σε μονάδα μέτρησης όγκου ( λίτρο, χιλιοστόλιτρο κ.λπ), σε μονάδα μέτρησης μέτρου, σε μονάδα μέτρησης τετραγωνικού μέτρου και σε μονάδα μέτρησης κυβικού μέτρου.
Ειδικά για συσκευασμένα βιομηχανικά μη εδώδιμα προϊόντα, για τα οποία, με βάση ειδικότερες διατάξεις, επί της συσκευασίας τους αναγράφονται οι διαστάσεις αυτού ( μήκος σε μέτρα και πλάτος σε μέτρα ), το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ως εκφραζόμενο σε μονάδα μέτρησης τετραγωνικού μέτρου ( μήκος Χ πλάτος δια 2 )
Επίσης στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται και τα βιομηχανικά μη εδώδιμα συσκευασμένα προϊόντα, που κατά την συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή σετ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι επί της συσκευασίας αυτών δεν αναγράφεται η μονάδα μέτρησης περιεχομένου συσκευασίας
Τέλος στις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,υπάγονται και τά συσκευασμένα απορρυπαντικά πάσης φύσεως,για τά οποία,πέρα του ότι το καθαρό περιεχομενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε μονάδα μέτρησης μάζας ( κιλό.γραμμάρια κ.λπ ) ή σε μονάδα μέτρησης όγκου ( λίτρο,χιλιοστόλιτρο κ.λπ ),στην συσκευασία αυτών
αναγράφεται και ο αριθμός των μεζούρων ανά μονάδα μάζας( π.χ γραμμάρια ) ή ανά μονάδα όγκου ( π.χ ml),κατά περίπτωση.

2.Ως προϊόν 'Α ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε μεμονωμένο προιόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται π.χ. φθηνότερα κατά 0,15 ευρώ ή με έκπτωση 0,15 ευρώ. Το προϊόν αυτό θα είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο προϊόν, που πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

3.Ως προϊόν Β΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως ΔΩΡΟ για τον καταναλωτή.
Το προϊόν αυτό θα είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

4.Ως προϊόν Γ΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε πολυσυσκευασία, εμπεριέχουσα περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι αυτή πωλείται ως εμπεριέχουσα μία ή περισσότερες συσκευασίες ΔΩΡΟ. Τα προϊόντα της πολυσυσκευασίας θα είναι πανομοιότυπα με το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

5.Ως προϊόν Δ΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε πολυσυσκευασία, εμπεριέχουσα περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι αυτή χαρακτηρίζεται « Ως οικονομική συσκευασία ». Τα προϊόντα της πολυσυσκευασίας θα είναι πανομοιότυπα με το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

6.Ως προϊόν Ε΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται, συνοδευόμενο με κάποιο άλλο προϊόν ως ΔΩΡΟ, ανόμοιο προς το βασικό προϊόν, που θα πληρώσει ο καταναλωτής.

7.Ως προιόν ΣΤ΄ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( προκειμένου για απορρυπαντικά πάσης φύσεως μόνο ) θεωρείται κάθε μεμονωμένο προιόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία,για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι προσφέρεται στον καταναλωτή αριθμός μεζούρων ως ΔΩΡΟ.
Το προιόν αυτό θα είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο προιόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

8 .Για τις ανωτέρω ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Γ.-Δ.-Ε.,ΣΤ απαγορεύεται η καταστροφή της συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτών ως μεμονωμένα προϊόντα.
Ειδικά για την ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε, το περιεχόμενο σε αυτήν ΔΩΡΟ θα είναι σε κάθε περίπτωση ενσωματωμένο, ως προς την συσκευασία, μαζί με το κύριο προϊόν συναλλαγής.

9.Προκειμένου για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, που διαθέτουν προς πώληση προϊόντα των παραπάνω προωθητικών ενεργειών, υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση :

-Πάνω ακριβώς από την πινακίδα, που αναγράφει, κατά τα ως άνω την τιμή πώλησης κάθε συσκευασίας προωθητικής ενέργειας μαζί με την τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατόπιν αναγωγής τής πρώτης τιμής στήν δεύτερη ( προωθητικές ενέργειες Α,Β,Γ,Δ καί Ε ) ή πάνω από τήν πινακίδα πού αναγράφει,κατά τά ώς άνω τόν αριθμό τών
μεζούρων,την τιμή κάθε μεζούραςτήν τιμή πώλησης κάθε συσκευασίας προωθητικής ενέργειας,μαζί μέ τήν τιμή ανά μονάδας μέτρησης,κατόπιν αναγωγής τής πρώτης τιμής στήν δεύτερη ( προωθητική ενέργεια ΣΤ ) ,τοποθετείται ιδιαίτερη πινακίδα,στήν οποία αναγράφεται η παρακάτω ένδειξη,πού αναφέρεται στό μεμονωμένο προιόν συσκευασίας,πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια :

« 1 τεμάχιο –Τιμή συσκευασίας……..-Τιμή ανά μονάδα μέτρησης » ή « 1 τεμάχιο-Αριθμός μεζούρων-Τιμή μεζούρας-Τιμή συσκευασίας--Τιμή ανά μονάδα μέτρησης………»,κατά περίπτωση.

Η πρόσθετη αυτή πινακίδα, δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή, για την καλύτερη ενημέρωσή του να επιλέξει αν είναι προς το συμφέρον του να προμηθευθεί το προϊόν της προωθητικής ενέργειας.
Η πρόσθετη αυτή πινακίδα είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση διαθέτει προς πώληση ή όχι συσκευασμένα μεμονωμένα προϊόντα χωρίς προωθητική ενέργεια.

Τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να αναγράφονται και σε ενιαία πινακίδα, με διακριτά μέρη, όπου στο πρώτο αναφέρονται τα στοιχεία χωρίς την προωθητική ενέργεια και στο δεύτερο τα στοιχεία της προωθητικής ενέργειας.

10.Προς άρση κάθε παρερμηνείας επί των ανωτέρω διατάξεων, παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

'Εστω φασόλια συσκευασία 250 γραμμαρίων ανά συσκευασία
Εφαρμογή Α΄ Προωθητικής Ενέργειας
με έκπτωση 0,15 ευρώ

Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
1          250 γραμμ.              0,30 ευρώ                  1,20 ευρώ/κιλό
Πινακίδα προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
1          250 γραμμ.              0,15 ευρώ                  0,60 ευρώ/κιλό


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

'Εστω εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία 0,500 λίτρα ανά συσκευασία
Εφαρμογή Β΄ προωθητικής ενέργειας
με επιπλέον δώρο στο περιεχόμενο της συσκευασίας 0,100 λίτρα

Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
1           0,500 λίτρα             0,50 ευρώ                  1 ευρώ/λίτρο
Πινακίδα προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
1           0,600 λίτρα             0,50 ευρώ                  0,83 ευρώ/λίτρο


ΠΙΝΑΚΑΣ 3

'Εστω ρολό αλουμινόχαρτου σε συσκευασία 4 τετραγωνικών μέτρων
Εφαρμογή Γ΄ προωθητικής ενέργειας με επιπλέον
1 συσκευασία δώρο 4 τετραγωνικών μέτρων

Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Τετραγ. μέτρα Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
1          4 τ.μ.               2 ευρώ                       0,50 ευρώ/τ.μ.
Πινακίδα προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Τετραγ, μέτρα Τιμή συσκευαασίας Τιμή αναγωγής
2          8 τ.μ.               2 ευρώ                       0,25 ευρώ/τ.μ.


ΠΙΝΑΚΑΣ 4

'Εστω ρύζι σε συσκευασία 250 γραμμαρίων ανά συσκευασία
Εφαρμογή Δ΄ Προωθητικής ενέργειας σε οικονομική πολυσυσκευασία, εμπεριέχουσα 3 τεμάχια συνολικού βάρους
750 γραμμαρίων

Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
1          250 γραμμ.              0,80 ευρώ                  3,20 ευρώ/κιλό
Πινακίδα προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
3          750 γραμμ.              2,15 ευρώ                  2,87 ευρώ /κιλό

Για την πλήρη κατανόηση του πίνακα αυτού, εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι αν ο καταναλωτής αγόραζε 3 τεμάχια άνευ προωθητικής ενέργειας θα πλήρωνε συνολικά ( 3 Χ0,80 ) 2,40 ευρώ με τιμή αναγωγής στο κιλό 3,20 ευρώ , ενώ αγοράζοντας την οικονομική συσκευασία θα πληρώσει 2,15 ευρώ συνολικά με τιμή αναγωγής στο κιλό 2,87 ευρώ.


ΠΙΝΑΚΑΣ 5

'Εστω απορρυπαντικό σε σκόνη σε συσκευασία 250 γραμμαρίων, ως κύριο προϊόν συναλλαγής
Εφαρμογή Ε΄ Προωθητικής ενέργειας όπου μαζί με το κύριο αυτό προϊόν προσφέρεται συσκευασμένος καφές ως δώρο

Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
1          250 γραμμ.              1,05 ευρώ                  4,20 ευρώ/κιλό
Πινακίδα προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
                                            με το δώρο          χωρίς το δώρο
1          250 γραμμ.              1,05 ευρώ                  4,20 ευρώ/κιλό


ΠΙΝΑΚΑΣ 6

'Εστω απορρυπαντικό σε συσκευασία 3,105 κιλών ανά συσκευασία και με αναγραφόμενο αριθμό μεζούρων 27 και τιμή μεζούρας 0,05 ευρώ.
Εφαρμογή ΣΤ προωθητικής ενέργειας με επιπλέον δώρο 5 μεζούρων, περαν των 27,πού αναγράφονται στην συσκευασία,πού σημαίνει ότι,λόγω του δώρου αυτού χορηγείται ως δώρο και επιπλέον ποσότητα 575 γραμμάρια

Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας  Μεζούρες  Τιμή /μεζούρα Τιμή συσκευασίας  Τιμή αναγωγής
1           3,105 κιλά                27            0,05 ευρώ             7 ευρώ                         2,25/κιλό
Πινακίδα προωθητικής ενέργειας
Τεμάχιο Βάρος συσκευασίας Μεζόύρες Τιμή/μεζούρα Τιμή συσκευασίας Τιμή αναγωγής
             με δώρο                  με δώρο  μαζί με δώρο  με δώρο
1          3,680 κιλά                 32            0,05 ευρώ             7 ευρώ                         1,90/ κιλό

11.Ο τρόπος μεθοδολογίας, που διαλαμβάνεται κατά περίπτωση στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2,3,4,5 και 6 της ως άνω παραγράφου 10, είναι υποχρεωτικά εφαρμόσιμος για τους λιανοπωλητές, άσχετα αν οι πίνακες αυτοί παρατίθενται χάριν παραδείγματος.

12.'Αλλες μεθοδολογίες προωθητικών ενεργειών πέραν των ανωτέρω Α, Β, Γ, Δ, Ε καί ΣΤ τέτοιων απαγορεύεται.

13.Εφόσον τα καταστήματα λιανικής πώλησης, που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 15 του Ν.802/1978,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πραγματοποιούν « ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » στις τιμές ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, υποχρεούνται όπως, διατηρώντας τις αναρτημένες ή τοποθετημένες ή προσδεμένες πινακίδες με τις ενδείξεις του
παρόντος άρθρου, τοποθετούν, επιπλέον, πάνω ακριβώς από το είδος ειδικότερη πινακίδα με την ένδειξη « ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ……ευρώ ». Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση όπως η τιμή πώλησης με προσφορά να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης του προϊόντος χωρίς προσφορά.

14.Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 13, υπάγονται και τα προϊόντα, που διατίθενται στην κατανάλωση, μέσω του συστήματος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »,που περιγράφεται στις παραγράφους 2,3,4,5,6 και 7 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ »

'Αρθρο 2

1.Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την Χώρα από την 12-10-2009 διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

2.Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο