Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.102/22.10.2009 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ.

(ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα ,   22  / 10 / 2009 
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 19  / 101691  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                  
Οργανισμός  Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών                               
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ        
ΤΜΗΜΑ            : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ     : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΤΗΛ.                 : 210 5274375
       
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 102
     
ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. »
ΣΧΕΤ.: Τα άρθ.61 του Ν.2676/99 και άρθ.30, 35 του Π.Δ.258/05
Το αρ.πρωτ.Φ10035/20624/815/23-12-08 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.


Ύστερα από ερωτήματα Περ/κων Δ/νσεων του Οργανισμού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1983, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.2676/1999 και τις διατάξεις του Ν.3385/2005 και ισχύουν σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνά το ύψος των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων. Τούτο δε προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από σαράντα (40).

Αν το ποσό της οφειλής είναι μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται στις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις το μεν ποσό μέχρι είκοσι (20) μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων παρακρατείται – κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε – το δε επιπλέον ποσό πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της οφειλής, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης χωρίς αναδρομικά.

Οι παραπάνω διατάξεις αποτυπώνονται και στο άρθ.30, παρ.2 του Π.Δ. 258/2005 (Καταστατικό του ΟΑΕΕ).
Σύμφωνα με το άρθ.35 του Π.Δ. 258/2005 ο συμψηφισμός των απαιτήσεων του Ταμείου με τη σύνταξη, ενεργείται σε ίσες δόσεις, το ύψος των οποίων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ¼ του ποσού της μηνιαίας σύνταξης .  
Υπάρχουν περιπτώσεις που η μηνιαία σύνταξη καθορίζεται σε οργανικό ποσό μικρότερο του κατωτάτου ορίου ή σε μειωμένο κατώτατο όριο όπως : Διπλοσυνταξιούχοι, σύνταξη αναπηρίας Νέοι ασφαλισμένοι από 1-1-93 και έπειτα , συντάξεις γήρατος (65 ετών με 11 ½ έτη ασφάλισης) του άρθρου 16 του Ν.3232/2004, τμηματική σύνταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς Ε.Ε. και τις Διμερείς Συμβάσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές (και σε άλλες ενδεχομένως) το οριζόμενο ποσό των 20 κατωτάτων ορίων εάν παρακρατηθεί μέχρι 40 δόσεις , η δόση ξεπερνά το 1/4 της σύνταξης και ενίοτε η δόση  είναι ίση ή  και μεγαλύτερη του ποσού της σύνταξης.

Ύστερα από ερώτημα, με το αναφερόμενο στα σχετικά έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου διευκρινίστηκε ότι :
•    το ποσό που δύναται να παρακρατηθεί είναι το ποσό των 20 Κατωτάτων Ορίων και όχι το ποσό των 20 καταβαλλομένων συντάξεων ,
•     δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει επιμήκυνση δόσεων πλέον των σαράντα (40).
Οπότε στις περιπτώσεις που η μηνιαία σύνταξη του ασφαλισμένου είναι μικρότερη του κατωτάτου ορίου, τότε θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα συντάξεων να προσδιορίζει το ποσό της οφειλής που πρέπει να προκαταβάλει ο ενδιαφερόμενος ώστε το υπόλοιπο προς παρακράτηση ποσό από τη σύνταξη να είναι δυνατό να κατανεμηθεί σε δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 40.  
Κρίνουμε σκόπιμο, επίσης, να σας επισημάνουμε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση παρακράτησης οφειλής, δίνεται η δυνατότητα παρακράτησης της  έως και 40 δόσεις όμως ο τελικός προσδιορισμός του αριθμού των δόσεων θα πρέπει να γίνεται αναλογικά, με κριτήρια το σύνολο της οφειλής και το ποσό της σύνταξης  και να μην εξαντλείται πάντα ο αριθμός αυτός.
Δηλαδή :
•    σε κάθε περίπτωση που η σύνταξη ισοδυναμεί με το εκάστοτε καταβαλλόμενο κατώτατο όριο οι δόσεις θα καθορίζονται στον μέγιστο αριθμό (40) ώστε να παρακρατείται το ½ και πλέον (λόγω προσθέτων τελών) της σύνταξης .
•    σε περίπτωση που η σύνταξη είναι μεγαλύτερη, αναλόγως με το ύψος της οφειλής θα προσδιορίζονται τόσες δόσεις ώστε  το ποσό της κάθε δόσης να μην υπολείπεται του ¼ της σύνταξης.
•    στις περιπτώσεις που χορηγείται σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρόνο, ο αριθμός των δόσεων δεν είναι δυνατό να ξεπερνά τον αριθμό των μηνιαίων συντάξεων και εάν προκύπτει υπερβαίνον ποσό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να το προκαταβάλει.
      Στο σώμα της απόφασης θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των δόσεων.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   

Ι. ΜΑΡΙΑ
  Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ             Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ         Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                            α.α.                        ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ              ΠΑΡΟΧΩΝ
                                 
  Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ                       Ε. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ               ΑΘ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ             Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το εποπτεύον Υπουργείου διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν ανταποκριθεί στο έγγραφο κοινοποίησης οφειλής και παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία, τότε έχει δικαίωμα να εξοφλήσει το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2676/99 (έως 36 δόσεις), αλλά η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης της οφειλής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο