Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2009 ]

Άρθρα Προσαυξήσεις - πρόστιμα

(Προσαυξήσεις - πρόστιμα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Τελευταία ενημέρωση 1-5-2013


Προσαυξήσεις Φόρων από 1/1/2005

ΦΟΡΟΙ

Αντικείμενο

Εκπρόθεσμης δήλωσης φόρος Ανακριβής Δήλωση - φόρος Μη υποβολή δήλωσης - φόρος Σχετικές διατάξεις
 • Αποζημιώσεις απολυθέντων
 • Ελευθέρων επαγγελματιών
 • Εργολάβων Δημοσίων έργων
 • Κινητών αξιών
 • Φ.Μ.Υ
1,5% ανά μήνα και μέχρι το 60% 3% ανά μήνα και μέχρι 120% 3,5% ανά μήνα και μέχρι 120% άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997 (άρθρο 26 νόμου 3943/2010)
 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Φόρος εισοδήματος Φυσικών προσώπων
 • Φορολογία μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογία κληρονομιών Δωρεών Γονικών παροχών
1,0% ανά μήνα και μέχρι 60% 2% ανά μήνα και μέχρι 120% 2,5% ανά μήνα και μέχρι 120% Σχετικά άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997 (άρθρο 26 νόμου 3943/2010)

Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.5 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 2238/1994,ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται μέχρι 31/7/2013.Συνεπώς,μετά την κατάργηση ουσιαστικά του άρθρου 70 για πράξεις που εκδίδονται από 1.8.2013 και μετά δεν υπάρχει περιορισμός των πρόσθετων φόρων.
Συνεπώς, για πράξεις που εκδίδονται από την 1/8/2013 και μετά, δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός των πρόσθετων φόρων. Να τονίσουμε ότι για τις πράξεις αυτές ακολουθείται η ειδική διοικητική διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 70β' του ν. 2238/1994.

 

ΦΠΑ

Αντικείμενο

Εκπρόθεσμης δήλωσης φόρος Ανακριβής Δήλωση - φόρος Μη υποβολή δήλωσης - φόρος Σχετικές διατάξεις
 • ΦΠΑ χρεωστική Περιοδική Δήλωση
1,5% ανά μήνα και μέχρι 60% 3% ανά μήνα και μέχρι 120% 3,5% ανά μήνα και μέχρι 120% άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997 (άρθρο 26 νόμου 3943/2010)
 
 • ΦΠΑ χρεωστική Εκκαθαριστική Δήλωση
1,5% ανά μήνα και μέχρι 60% 3% ανά μήνα και μέχρι 120% 3,5% ανά μήνα και μέχρι 120%  
 
 
  Εκπρόθεσμη Μη υποβολή
 • ΦΠΑ Πιστωτική Περιοδική Δήλωση
Από 117- 1170 ευρώ Από 117- 1170 ευρώ


 • ΦΠΑ πιστωτική - μηδενική Εκκαθαριστική Δήλωση
Από 117- 1170 ευρώ Από 117- 1170 ευρώ


1.Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο προκύπτει ότι παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία που προκύπτει απ'αυτά ή υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μπορεί να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.

2. Εφόσον διαπιστώνεται η μη υποβολή από τον υπόχρεο του φόρου, περιοδικής δήλωσης για κάποια φορολογική περίοδο, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας μπορεί, χωρίς άλλη ελεγκτική ενέργεια, να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου, με την οποία προβαίνει στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, των ποσοστών και των εκπτώσεων του φόρου με βάση τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων στις οποίες έχει προβεί ο υπόχρεος κατά τις τρεις προηγούμενες φορολογικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, ως φορολογητέα αξία ανά συντελεστή φόρου λαμβάνονται οι αντίστοιχοι μέσοι όροι που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις.
 Για επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας, των ποσοστών και των εκπτώσεων του φόρου γίνεται με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, προσαυξημένα κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3. Η προσωρινή πράξη περιέχει τη φορολογητέα αξία που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, το φόρο που αναλογεί, τις εκπτώσεις του φόρου, καθώς και τον πρόσθετο φόρο.

4. Κατά της προσωρινής πράξης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, η οποία δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στις περιπτώσεις αυτές αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο και δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου και την ενδεχόμενη κύρια δίκη.

5. Από το φόρο που βεβαιώνεται οριστικά αφαιρείται ο φόρος της προσωρινής πράξης.

Προσοχή: Σύμφωνα με το νόμο ν 4152/2013, Υποπαράγραφος Α.6., παρ. 4 και 5 η περ.α΄.

4. Στο άρθρο 49 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 48 ή του άρθρου 48 Α.»
 
5. Στο άρθρο 50 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.»
ΚΒΣ

  Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673,00 ΕΥΡΩ μετά το τέλος του έτους. Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673,00 μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673,00.
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις [Κατηγορία Βιβλίων Α]
900,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3] 300,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις [Κατηγορία Βιβλίων Β]
1.800,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3] 600,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις [Κατηγορία Βιβλίων Γ]
2.700,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3] 900,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]
 • μη υποβολή Ισοζυγίων ή εκπρόθεσμη υποβολή πέραν των 6 μηνών
2.700,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]
 • μη καταχώρηση της απογραφής των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών
2.700,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]
Σχετικά άρθρα 5,9 του νόμου 2523/1997

 

Φ.Α.Π. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Νομικά πρόσωπα - φυσικά πρόσωπα

    Μή δήλωσης  
Εκπρόθεσμης δήλωσης Ανακριβής Δήλωση - φόρος Ελέγχου Σε περίπτωση συμβιβασμού
 
 • Εκπρόθεσμη υποβολή (φόρος)
1,0% ανά μήνα και μέχρι 60% 2% ανά μήνα και μέχρι 120% 2,5% και μέχρι 120% περιορίζεται στα 3/5 ή στο 60% Σχετικά άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997 καθώς και άρθρο 16 ν.3634/2008

 

ΙΚΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εκπρόθεσμη πληρωμή

 
 • ΙΚΑ εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών
3,0% τον πρώτο μήνα 1,0% ανά μήνα για τους επόμενους και μέχρι 120% άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 3232/2004

ΑΠΔ

     
 • Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ πριν από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ
3% πάνω στις συνολικές εισφορές της ΑΠΔ Αρθρο 7 πρ 1 νόμου 2972/2001
 
 • Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ μετά από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ
1% πάνω στις συνολικές εισφορές της ΑΠΔ για μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά. Αρθρο 7 πρ 1 νόμου 2972/2001

ΕΒΚΝΠ

 • Μή καταχώρηση στοΕιδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
500,00 ευρώ άρθρο 2 του Ν. 2556/1997 και 10 του Ν. 3232/2004
ΣΥΡΡΟΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Ρητά προβλέπεται ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μιας περιπτώσεων επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν ΑΠΔ ίδιας χρονικής περιόδου, επιβάλλεται το ένα μόνο ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης και αν αυτά είναι διαφορετικά, επιβάλλεται το μεγαλύτερο.

Παράδειγμα

Για κάποιον εργοδότη για τον οποίο διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις για την ίδια χρονική περίοδο (π.χ. παράλειψη απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών και μη υποβολή ΑΠΔ) επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 45%.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ
 • Αλλαγή της επωνυμίας
καταργήθηκε

Aρθρα 6 του Ν 2972/2001, 10 παρ. 1 του Ν 3050/2002 και 9 του Ν.3232/2004 και 22 νόμου 4075/2012
 

 • Αλλαγή της νομικής μορφής
καταργήθηκε
 • Αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων
καταργήθηκε
 • Αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους
καταργήθηκε
 • Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη
καταργήθηκε
 • Οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της
καταργήθηκε
 • Επαναλειτουργία της επιχείρησης που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή και σε παράρτημα του εργοδότη
καταργήθηκε
 • Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη
καταργήθηκε

 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

      Μή δήλωσης  
  Εκπρόθεσμης δήλωσης φόρος Ανακριβής δήλωσης φόρος φόρος Ελέγχου Σε περίπτωση συμβιβασμού  
 
 • Δήλωσης Τελών Χαρτοσήμου
1,0% ανά μήνα και μέχρι 100% 2% ανά μήνα 2,5% ανά μήνα και μέχρι 200% περιορίζεται στα 3/5 ή στο 60% Σχετικά άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997
   
 • Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Τελών Χαρτοσήμου σε περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος

Από 117- 1170 ευρώ [Περιορίζεται στο 1/3] σε περίπτωση συμβιβασμού


  
 

 

 

ΣΕΠΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1.

Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας

Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α΄) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β΄) και τροποποιήθηκε από το άρθ. 6 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ
2.

Ελλιπής τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών

Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α΄)

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
3.

Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών

Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/09 (ΦΕΚ 75 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

4.

Μη χορήγηση αδείας

Άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) και άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ’, όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄)

ΠΟΛY ΥΨΗΛΗ

5.

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής αδείας

Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6.

Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών (απλών ή προσαυξημένων κατά 100% σε περίπτωση πταίσματος του εργοδότη)

Άρθ. 4 παρ. 1 εδ γ΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄), άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β΄ του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.Δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α΄), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

7.

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της αδείας

Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8.

Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας

Άρθ. 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄), άρθ. 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄) και άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 4 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

2.

Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 1 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

3.

Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας.

Άρθ. 16 παρ. 1 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου η προσλήψεων νέων εργαζομένων

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α’)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

5.

Μη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου η προσλήψεων νέων εργαζομένων

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/06 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6.

Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα

Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

7.

Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα

Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

9.

Μη κατάθεση προγράμματος ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 6 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

10.

Μη ανάρτηση προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή/και ωρών εργασίας

Άρθ. 16 παρ. 4 & 6 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

11.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Άρθ 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

12.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα (όταν ο κατατεθειμένος πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος).

Άρθ. 16 παρ. 3 και 6 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

13.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού που αφορά προσλήψεις νέων εργαζομένων και ο πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος.

Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’) και άρθ. 16 παρ. 6 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286 Α΄).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ - ΑΡΓΙΕΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας άνευ σχετικής αδείας.

Άρθ. 1 παρ. 3, 3 παρ. 1, 4, 9 παρ. 3 και 4 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2.

Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών

Άρθ. 11, 12, 13 και 14 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Λειτουργία επιχειρήσεως (βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα βιοτεχνική δραστηριότητα) κατά Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Άρθ. 1 παρ. 2 και άρθ. 3 παρ. 2 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Λειτουργία καταστήματος κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Άρθ. 46 παρ. 2 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) , άρθ. 1 παρ. 2 , άρθ. 3 παρ. 2 και άρθ. 4 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

5.

Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας

Άρθ. 12 και 13 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6.

Απασχόληση εργαζομένων κατά τις ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος

Άρθ. 7 του ν.δ. 1037/71 (ΦΕΚ 235 Α΄), άρθ. 12 και 13 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

7.

Εργασία σε ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) σε εμπορικό κατάστημα

Άρθ. 42 παρ. 4 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 2874/2000, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ – ΑΡΓΙΕΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

8. Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α., ή α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) Όροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ως και ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

9.

Απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας Άρθ. 16 παρ. 2 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

10. Μη χορήγηση ελαχίστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε περίπτωση διακεκομμένης λειτουργίας καταστήματος Άρθ. 42 παρ. 6 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

11. Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων Άρθ. 2 παρ. 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 7 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

12. Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση Άρθ. 2 παρ. 6 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 8 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

13. Μη χορήγηση διαλείμματος

 

Άρθ. 4 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

14. Μη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης Άρθ. 3 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1.

Μη τήρηση βιβλίου υπερωριών

Άρθ. 9 παρ. 1 περ. β΄ του π..δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 319 Β΄) για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΧΑΜΗΛΗ
2.

Μη ανάρτηση αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης

 

Άρθ. 9 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄), άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄, παρ. 3 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄)

 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

3.

Μη ύπαρξη αδείας υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων καταστημάτων

Άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και παρ. 4 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χωρίς προηγούμενη αναγγελία και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)] του π.δ. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
5.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
6.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Τραπεζών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών.

Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄), άρθ. 5 της από 23.05.2002 ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ,, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11885/10.7.2002 (ΦΕΚ 892 Β΄), άρθ 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

 

7.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού εμπορικών επιχειρήσεων, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 9 και 12 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 42 παρ. 4 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄) και άρθ. 13 ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), υπαλληλικού, εργατοτεχνικού, υγειονομικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κλινικών, κτλ χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Υ.Α. 39431/1961 (ΦΕΚ 234 Β΄), άρθρα 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθρο 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την υ.α. 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθρο 13 ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων υ.α. βάσει του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

9.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)] του π.δ. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α΄), β.δ. 14.08.1936 (ΦΕΚ 368 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθρο 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
10.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), ξενοδοχείων, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 259 Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

11.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κουζίνας χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 20714/1976 (ΦΕΚ 683 Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
12.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), θυρωρών, φυλάκων, νυχτοφυλάκων (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

ΥΑ 65982/1966 (ΦΕΚ 600, Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώιηκεκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
13.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) προσωπικού επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών

Άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με την ΔΔΔΔ 102/1984, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11452/1985 (ΦΕΚ 73 Β΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

 

α) Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

 

 

β) Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου βιβλίου δρομολογίων

α) Άρθ. 1 παρ. 2 & 4 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του π.δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218 Α΄) και αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθ. 1 του π.δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α΄),

β) ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2.

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθρα 2 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Μη εφοδιασμός, θεώρηση βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθ. 3 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

4.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ,) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και οδηγών βυτιοφόρων χωρίς χορήγηση εκ των υστέρων αδείας με την προσκόμιση στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των αντιγράφων του βιβλίου δρομολογίων

Άρθ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 28.01.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το β.δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) (σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα και άρθρο 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ. 815/1961 (ΦΕΚ 206 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Άρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΕΛ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη κατάθεση προς θεώρηση μηνιαίου πίνακα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. β΄ του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

2.

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη, χορήγηση αντιγράφων ημερησίου βιβλίου εργασίας προσωπικού και δρομολογίων προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. γ΄ και άρθ. 3 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Μη υποβολή στο τέλος της εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και Δρομολογίων, των εντός της περιόδου εργασίας ημερών εργασίας του προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 4 και άρθ. 30 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Παράβαση πενθήμερης εβδομαδιαίας ανάπαυσης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

5.

Παράβαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6.

Παράνομη υπερωριακή απασχόληση προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 33 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Απασχόληση ανηλίκων χωρίς βιβλιάριο εργασίας

Άρθ. 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄)

 

 

ΥΨΗΛΗ

 

 

2.

Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

Άρθ. 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄), άρθ. 4, 7 και Παραρτήματα Ι και ΙΙ του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄), άρθ. 4 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) και ΥΑ 103621/2003 (ΦΕΚ 875 Β΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
3.

Παράβαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων

Άρθ. 5 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄) και άρθ. 3 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4.

Μη επίδειξη μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. β΄ του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ
5.

Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. α΄ του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)

Άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν.. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ως και άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

2. Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό και με το άρθρον μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

3. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β΄), ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β΄), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β΄), άρθ. 2 του Ν.Δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 435/76 & άρθ. 1 του Ν.Δ. 147/73 σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

   

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

4. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύκτα

ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β΄), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β΄) όπως τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 27019/2/1953 (ΦΕΚ/Β/16-12-53) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

5. Μη καταβολή αποδοχών ανυπαιτίου κωλύματος

Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

6. Μη καταβολή αποδοχών μετά των νομίμων προσαυξήσεων για εργασία πέραν της συμβατικώς καθορισμένης μερικής απασχόλησης

Άρθ. 2 παρ. 9 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 11 εδ. β΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

7. Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας

ΥΑ 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β΄), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

8.

Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει Σ.Σ.Ε, ,Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας

Άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄), π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
9. Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Άρθρο 10 της ΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β΄)

ΥΨΗΛΗ

10.

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

Άρθ. 8 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ
11. Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης

Άρθρο μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) σε συνδυασμό με μία από τις απαριθμούμενες περιπτώσεις παράνομης υπερωριακής απασχόλησης

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
12. Μη καταβολή προσαύξησης 7,5 % στις αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων, εφόσον το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως

Άρθ. 2 παρ. 9 εδ. β΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
13. Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς

Άρθ. 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ : ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1. Παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών & άλλων πεποιθήσεων αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού

 

Α) Άρθρα 1, 2, 3, 4 και 17 του Ν. 3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής)

 

Β) Άρθ. 1, 2, 7, 8 και 17 του Ν. 3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού καταγωγής )

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2. Παραβίαση αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών & γυναικών

 

Άρθ. 2-11 και 16 παρ. 2 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Άκυρη απόλυση εγκύου ελλείψει σπουδαίου λόγου

Άρθ. 15 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ153 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β΄) & το άρθ. 9 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

2.

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου

Άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3. Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)

Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4. Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας

Άρθ.ο 6 ΕΓΣΣΕ 15.04.2002, άρθ.α 8 και 9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.04 ΕΓΣΣΕ, άρθ. 7 περ. γ’ της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5. Παράβαση της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις: α) Απαγόρευση διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους. β) Μη χορήγησης άδειας ανατροφής

γ) Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

δ) Μη χορήγηση άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

ε) Μη χορήγηση άδειας σε μονογονεϊκές οικογένειες

στ) Μη χορήγηση αδείας για γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

 

α) Άρθ. 4 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

 

β) Άρθ. 5 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

 

γ) Άρθ. 7 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, άρθ. 5 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008

δ) Άρθ. 4 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 9 παρ. 2του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

ε) Άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 15.4.2002

στ) Άρθ. 12 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας (προϋπηρεσίας)

Α) Υπαλλήλων άρθ. 2 του Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67Α΄) & άρθρο 678 ΑΚ

Β) Εργατοτεχνιτών άρθ. 4 του β.δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α΄) & άρθ. 678 Α.Κ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2.

Μη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών.

Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250 Α΄) και άρθ. 5 του Ν. 3227/04 (ΦΕΚ 31 Α΄ )

ΥΨΗΛΗ

3.

Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών.

Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250 Α΄) και άρθ. 5 του Ν. 3227/04 (ΦΕΚ 31 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»

Άρθ.4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του π.δ. 240/06 (ΦΕΚ 252 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

5.

Ελλιπής γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 2 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6.

Μη γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 3 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

7.

Μη κατάρτιση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις

Άρθ.1 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

8.

Μη ανάρτηση του κανονισμού εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας

Άρθ. 2 και 4 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

9.

Α) Άρνηση πρόσβασης στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης καθώς και στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας από τον εργοδότη

Β) Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη

Α) Άρθ. 7 παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

Β) Άρθ. 7 παρ. 1 περ. η΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

10.

Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών

Άρθ. 7 παρ. 1 περ. ιδ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

11.

Παράβαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων

Άρθ. 1, 3, 5 και 6 του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

12.

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας

Άρθρα 4, 5 και 10 του π.δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

13.

Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

Άρθ. 8 και 9 του π.δ. 178/2002 (ΦΕΚ 164 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

14.

Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94 και το άρθρο 1 ν. 2639/98

Άρθ. 7 του Ν. 3762/2009 (75 Α΄)

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

15.

Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ)

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

16.

Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 16 του Ν. 1264/82

Άρθ. 16 παρ. 2, 3, 5, 7 και 8 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄)

ΧΑΜΗΛΗ

17.

Μη τήρηση διαδικασίας απολύσεως συνδικαλιστικού στελέχους

Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

18.

Μη θεώρηση ημερήσιου δελτίου απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα

Άρθ. 33 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄), ΥΑ 1801/1989 (ΦΕΚ 569 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

19.

Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των έξι (6) μηνών ανά ημερολογιακό έτος

Άρθ. 2 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 3 εδ. δ΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

20.

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως

Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΒ: ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη χορήγηση αδείας για συμμετοχή σε εξετάσεις

Άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996, άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2. Μη χορήγηση αδειών προβλεπομένων από ΕΓΣΣΕ: α) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος

 

β) Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

 

γ) Άδεια λόγω AIDS

 

δ) Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου

 

α) Άρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003

β) Άρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθ. 12 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄)

γ) Άρθ. 11 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004

δ) Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 9.6.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.5.2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΓ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε.,, Δ.Α. ή Υ.Α., ή κανονισμού εργασίας

Άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄), άρθ. 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, ΔΑ ή κανονισμών εργασίας, που προβλέπουν τους συγκεκριμένους όρους

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ


 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μέγιστο Ελάχιστο
1 ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Σ) 40 1
2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ) 60 1

 
ΣΥΝΟΛΑ 100 2
3 ΥΠΟΤΡΟΠΗ (Υ) Χί+1 ή Χί+2 ΚΛΙΜΑΚΑ
4 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΒΣ) (τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε συστάσεις, βαθμός υπαιτιότητας, παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου . μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κτλ) ΕΠΙΛΕΓΩ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

 
ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ (ΑΠ) ................. ΑΠ........................
5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Θ) (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΒΠ =ΑΠ*ΣΥΝΤ.ΒΑΡΥΤ (Θ)

 

 


 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ (1-40ΜΟΡΙΑ)  
1 5 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
6 10 ΧΑΜΗΛΗ
11 20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
21 30 ΥΨΗΛΗ
31 40 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1-60ΜΟΡΙΑ) ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2Β "ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ)"
1 12 1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)
13 24 11-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
25 36 51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
37 48 151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
49 60 251-ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
   
ΥΠΟΤΡΟΠΗ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ)  
Η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις την τελευταία τετραετία ή η έκδοση μίας τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Χί+1 ή Χί+2 ΚΛΙΜΑΚΑ
   
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΒΣ) ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΠΙΝΑΚΑΣ 4 "ΒΑΘΜΟΣ λΑΜΗΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"
    ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΠΙΝΑΚΑΣ 4 "ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΙ0ΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"
    ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ 4 "ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"
           

ΚΛΙΜΑΚΕΣ Χί

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ

 

1

Πολύ μικρά

2-20

500 €

3.000 €

2

Μικρά

21-40

3.001 €

6.000 €

3

Μεσαία

41-60

6.001 €

15.000 €

4

Υψηλά

61-80

15.001 €

30.000 €

5

Πολύ υψηλά

81-100

30.001 €

50.000 €

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Θ)

 
   

ΒΠ=ΑΠ*ΣΥΝΤ.ΒΑΡΥΤ. Θ

1 0.5
2 0.75  
3 & ΑΝΩ 1  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Μεταβλητές ή κριτήρια: Διακριτές τιμές δεικτών για κάθε κριτήριο (ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ)


 
ΑΕ = Δείκτης μεταβολής αριθμού εργαζομένου Σ = Δείκτης σοβαρότητας των συνεπειών της παράβασης & έκτασης κινδύνου Κ= Δείκτης Κατηγορίας επιχείρησης Α.Β ή Γ με βάση το αρ. 10 του Ν. 3850/2010
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ Σοβαρότητα τ<π ν συνεπειών & της έκτασης κινδύνου ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 1 έως 5 1 ΧΑΜΗΛΗ 1 Κατηγορία Γ
3 6 έως 20 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 2 Κατηγορία Γ
5 21 έως 50 3 ΥΨΗΛΗ 3 Κατηγορία Β
7 51 έως 100 4 ΠΟΛΗ ΥΨΗΛΗ 4 Κατηγορία Β
9 101 και πάνω 9 ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 5 Κατηγορία Α

 

 

Μαθηματικοί τύπος υπολογισμού εύρουί εκτιμώμενου προστίμου (πέντε ΒΑΘΜ'ΙΔΕΣ)


 

ΕΠ =

ΑΕ*

Σ*

Κ

 

1

1

1

 

3

2

2

 

5

3

3

 

7

4

4

 

9

9

5


 

ΚΛΙΜΑΚΕΣπροσδιορισμού του ΥΨΟΥΣτων προστίμων (ΕΞΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ)


 
Κλίμακες Xi ΟΡΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΙΊΣΤΟ
1" κλίμακα ΕΩΣ και 11 500,00 € 2.500,00 € Πολύ μικρό
2η κλίμακα Από 12 έως και 22 2.501,00 € 5.000,00 € Μικρό
3η κλίμακα Από 23 έως και 45 5.001,00 € 10.400,00 € Μεσαίο
4η κλίμακα Από 46 έως και 90 10.401,00 € 20.300,00 € Σημαντικό
5η κλίμακα Από 91 έως και 135 20.301,00 € 30.200,00 € Υψηλό
6η κλίμακα Από 136 και άνω 30.201,00 € 50.000,00 € Πολύ υψηλό

 

Βήματα προσδιορισμού του βασικού προστίμου


 
Περιγραφή παράβασης- Νομοθεσία (άρθρο, παράγραφος) Λ Γ= Δείκτης

Αριθμού

Εργαζομένου

Σ = Δείκτης σοβαρότητας των συνεπειών της παράβασης & έκτασης κινδύνου Κ= Δείκτης Κατηγορίας επιχείρησης Υ= Υποτροπή επιχείρησης (επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεοων για παρόμοιες παραβάσεις την τελευταία τετραετία ή έκδοση μίας τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης) ΕΠ=ΑΕ* Σ*Κ, Εκτίμηση Προστίμου (γινόμενο) : Κλίμακα

εύρους

προστίμου

(Xi)

Ποσό βασικού προστίμου (ΒΠ) Αναπροσαρμογή του βασικού προστίμου (ΒΠ) προς τα πάνω

 

ΚΔείκτης Κατηγορίας επιχείρησης Α,Β ή Γμε βάση το αρ. 10 

του Ν. 3850/2010

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description ΒΑΣΙΛΗΣ | Ιουνίου 26, 2013 10:07 π.μ. | Απάντηση
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ (ΔΗΦΟΔΩ - ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΛΠ), ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΤΑΞΥ , ΤΣΜΕΔΕ ΚΛΠ)
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο