Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2009 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.69/30.10.2009 1. Προσαύξηση ποσού σύνταξης των μέχρι 31/12/92 ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει μετά τις 10.500 και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 παρ.1 του Ν.3655/2008 και τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης. 2. Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.27/09 Εγκυκλίου μας.

(1. Προσαύξηση ποσού σύνταξης των μέχρι 31/12/92 ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει μετά τις 10.500 και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 παρ.1 του Ν.3655/2008 και τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης. 2. Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.27/09 Εγκυκλίου μας.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 30 / 10 / 2009
Αριθ. Πρωτ.Σ22/8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες :Μ. Σπυριδάκης
Αριθ. Τηλεφώνου:2105215280-1
FAX: 2105228747
e-mail : [email protected]


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 69

ΘΕΜΑ : 1. Προσαύξηση ποσού σύνταξης των μέχρι 31/12/92 ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει μετά τις 10.500 και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 παρ.1 του Ν.3655/2008 και τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης.

2. Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.27/09 Εγκυκλίου μας.

ΣΧΕΤ.: α) Η 97/08 Εγκύκλιος του τμήματος Κύριας Σύνταξης της Δ/νσής μας.
β) To Φ1500/2530/72/10-9-09 έγγραφο της ΓΓΚΑ
γ) Η 27/09 Εγκύκλιος μας.


Ι. Όπως είναι γνωστό, με τη διάταξη του άρθρου 145 παρ.1 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α'/3-4-08), θεσπίστηκε κίνητρο παραμονής στην εργασία, για τους μέχρι 31-12-92 ασφ/νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα, το ποσό της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την 3/4/08, εφόσον συμπληρώνουν άνω των 10.500 ημερών ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας τους, προσαυξάνεται για κάθε 300 ημέρες ασφ/σης άνω των 10.500 και μέχρι 900 κατ' ανώτατο όριο, κατά ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης κατάταξης, επί το ποσοστό που προκύπτει από τη διαφορά του ποσοστού του πίνακα β' άρθρου 29 του ΑΝ 1846/1951, όπως ισχύει, της ίδιας κλάσης και του ποσοστού 3,3%.

Για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με χρόνο ασφ/σης αποκλειστικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δόθηκαν ήδη αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα με την σχετική Εγκύκλιο 97/08 της Δ/νσής μας.

Επειδή όμως σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης με την νομοθεσία περί διαδοχικής ασφ/σης, λόγω κενού της σχετικής νομοθεσίας, προέκυψε διχογνωμία ως προς το εάν η ως άνω προσαύξηση θα πρέπει να υπολογίζεται κατά τον προσδιορισμό της τμηματικής μας σύνταξης ή στο καταβλητέο ποσό της σύνταξης, η υπηρεσία μας απευθύνθηκε με ερώτημα στο Υπουργείο, το οποίο με το σχετικό β' έγγραφό του, φωτοαντίγραφο του οποίου σας κοινοποιούμε, κατέστησε σαφές, ότι για λόγους ενιαίας μεταχείρισης και ενιαίας κρίσης για όλες τις περιπτώσεις, η προσαύξηση ποσού σύνταξης των μέχρι 31/12/92 ασφ/νων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, για τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει μετά τις 10.500, θα γίνεται στο συνολικό καταβλητέο ποσό σύνταξης, το οποίο πρακτικά σημαίνει, ότι στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφ/σης, θα υπολογίζεται στην κλάση της επανένταξης του άρθρου 31 του Ν.1469/1984, στις περιπτώσεις απονομής με το άρθρο 1 του Ν.3232/2004.

Για πληρέστερη κατανόηση, παραθέτουμε τα ποσοστά της ως άνω προσαύξησης ανά ασφ/κη κλάση και σχετικό παράδειγμα υπολογισμού της:

Ασφ/κή κλάση             Ποσοστό Πιν.Β'                 Προσαύξηση άρθρου 145 παρ.1
1η και 2η                    1,5%                                 3,3% - 1,5 % = 1,8%
3η                              1,8%                                 3,3% - 1,8 % = 1,5%
4η                              1,9%                                 3,3% - 1,9 % = 1,4%
5η                              2,1%                                 3,3% - 2,1% = 1,2%
6η                              2,2%                                 3,3% - 2,2% = 1,1%
7η – 11η                     2,3%                                 3,3% - 2,3% = 1%
12η – 28η                   2,5%                                 3,3% - 2,5% = 0,8%

Παράδειγμα:

Ημερ. αίτησης:10/2008 Ασφ/κή κλάση: 15η,  Συντάξιμες αποδοχές ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ):900 ευρώ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 7.000 ΗΑ,                                       Βασική σύνταξη ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 220 ευρώ.
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ):4.200 ΗΑ,                                   Κ.Ο.ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 406 ευρώ.

α) Τμηματική Σύνταξη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΕΟΔ: 958,31 Χ 7.000 : 11.200 = 598,94 ευρώ
ΕΚΟ: 486,84 Χ 7.000 : 11.200 = 304,28 ευρώ
Αυτ. Δικ.: 549,43 ευρώ (συμφερότερο)

β) Τμηματική Σύνταξη ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ).
Βάσει ποσοστού αναπλήρωσης: 900 Χ 4.200 : 300 Χ 3% = 378 ευρώ
Αναλογία βασικής σύνταξης: 220 Χ 4.200 : 11.200 = 82,5 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ : 378 + 82,5 = 460,5 ευρώ ( συμφερότερο)

Αναλογία Κ.Ο. = 406 Χ 4.200 : 11.200 = 152,25 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ + ΟΑΕΕ : 598,94 + 460,5 = 1.059,44 ευρώ

Επανένταξη στην 17η ΑΚ με ποσό σύνταξης: 1.084,31 ευρώ.

Υπολογισμός προσαύξησης του άρθρου 145 παρ.1.

Ημέρες εργασίας: 11.200 ΑΚ: 17η

Ποσοστό προσαύξησης 0,8% 25πλάσιο ΑΚ: 1.445,75 ευρώ.

1.445,75 Χ 0,8% Χ 11.200 – 10.500 = 11,57 Χ 2 (πάντα ακέραιος αριθμός) = 23,14 ευρώ
                                        300

Καταβλητέο ποσό

Σύνολο ποσού 17ης ΑΚ: 1.084,31 ευρώ

Προσαύξηση ημερών: 23,14 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 1.107,45 ευρώ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
1.107,45 Χ 460,5 : 1.059,44 Χ 14 Χ Αναλογιστικό Συντελεστή

Ευνόητο είναι, ότι, όταν ο υπολογισμός γίνεται με το άρθρο 10 του Ν.1405/1983, θα ακολουθείται η διαδικασία ωσάν να πρόκειται για απονομή σύνταξης αποκλειστικά με χρόνο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. Εγκ.97/08).

Η κοινοποιούμενη διάταξη και ως προς τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφ/σης, ισχύει από τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ, δηλαδή από 3/4/08 και μετά. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 3/4/08, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ περιπτώσεις ασφ/νων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 3/4/08 και πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντιμετωπιστούν με τροποποίηση των αποφάσεων ως προς το ποσό της σύνταξης από ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

ΙΙ. Με την ευκαιρία συμπληρώνουμε την 27/09 Εγκύκλιό μας στο σημείο που αφορά την επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού κατά την μεταβίβαση της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας λόγω θανάτου με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα το ποσό επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού θα προκύπτει από το γινόμενο του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης κάθε μέλους (λόγω θανάτου), με το ποσό της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα (της απονομής σύνταξης αναπηρίας πριν την επανένταξη) δια του αθροίσματος των τμηματικών συντάξεων (ΙΚΑ και συμμετέχοντα της απονομής σύνταξης αναπηρίας πριν την επανένταξη) επί τον αριθμό 14 (αριθμός καταβαλλόμενων ετήσιων συντάξεων) και τον αναλογιστικό συντελεστή κάθε μέλους.

Παράδειγμα:

Σύνταξη αναπηρίας Π.Α. 80% χρον. περ. 16/3/04 -31/3/06, συμμετέχων ΟΑΕΕ (ΤΣΑ)

Τμηματική Σύνταξη ΙΚΑ 168,75

Τμηματική Σύνταξη ΟΑΕΕ (ΤΣΑ) 278,38

ΣΥΝΟΛΟ 447,13

Το ποσό των 447,13 επανεντάσσεται στην 14η ΑΚ και χορηγείται το ποσό των 480,46 ευρώ, οπότε η τμηματική σύνταξη του ΟΑΕΕ (ΤΣΑ), για τον υπολογισμό της επιβάρυνσής του, διαμορφώνεται σε 299,13 ευρώ (480,46 Χ 278,8 : 447,13 = 299,13)

Η δε επιβάρυνση του ΤΣΑ, για την χρονική περίοδο 16/3/04 – 31/3/06, ανέρχεται σε 299,13 Χ 28 μήνες = 8.375,64 ευρώ.

Στις 27/1/2006 επέρχεται ο θάνατος και η χήρα με την από 20/2/2006 αίτησή της ζητά να της μεταβιβαστεί η σύνταξη.

Με την 27/09 εγκύκλιο μας δεχτήκαμε ότι στις περιπτώσεις μεταβίβασης της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας, λόγω θανάτου δεν θα γίνεται εκ νέου υπολογισμός της σύνταξης αλλά θα μεταβιβάζεται στα δικαιοδόχα μέλη κατά το ποσοστό που τους αναλογεί το ποσό που ελάμβανε ο θανών.

Επομένως από 1/2/2006 μεταβιβάζουμε στην χήρα σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου της το ποσό των 400,82 (Κ.Ο. θανάτου) έναντι του ποσού των 363,76 ευρώ (ποσοστό 70% επί του οργανικού ποσού της 14ης ΑΚ)
Εννοείται ότι σε περίπτωση που το οργανικό ποσό είναι μεγαλύτερο του Κ.Ο. θα καταβάλλεται αυτό.

'Αρα η τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ, για τον υπολογισμό επιβάρυνσης του, διαμορφώνεται ως εξής :

400,82 Χ 278,38 (τμηματική σύνταξη συμμετέχοντα πριν την επανένταξη) = 249,55 ευρώ

447,13 (άθροισμα τμηματικών συντάξεων πριν την επανένταξη)

και επομένως , η επιβάρυνση του ΤΣΑ για τον οριστικό διακανονισμό της σύνταξης θανάτου θα είναι η εξής :

249,55 Χ 14 Χ 18,515 (αναλογικός συντελεστής θανάτου ανδρών, χήρα 58 ετών ) = 64.685,86 ευρώ.


Όμως επειδή το ΤΣΑ με τον προσωρινό διακανονισμό της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας έχει προκαταβάλει το ποσό των 598,26 ευρώ (299,13 Χ 2 μήνες) αυτό συμψηφιστεί με τον οριστικό διακανονισμό της σύνταξης θανάτου και η επιβάρυνση του ΤΣΑ θα ανέλθει στο ποσό των 64.087,60 ευρώ (64.685,86 – 598,26).

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω.O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο