Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2009 ]

1070954/723/31.7.2009 Πρόστιμο Κ.Β.Σ. επί μη σύνταξης απογραφής από υπόχρεο τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας

(Πρόστιμο Κ.Β.Σ. επί μη σύνταξης απογραφής από υπόχρεο τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1070954/723/31.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Πρόστιμο Κ.Β.Σ. επί μη σύνταξης απογραφής από υπόχρεο τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας.


Με το 21618/8.7.2009 έγγραφό σας ζητάτε διευκρινίσεις σχετικά με τις παραβάσεις που θα καταλογισθούν σε βάρος φορολογουμένου ο οποίος τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει συντάξει και καταχωρήσει στο βιβλίο απογραφών την κατά
ποσότητα κι αξία απογραφή των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής των χρήσεων που λήγουν στις 31/12/2007 και 31/12/2008.
Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς και εκδίδεται χωριστή κατά διαχειριστική περίοδο απόφαση επιβολής προστίμου.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι για τις γενικές παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα (1), ενώ με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και άρθρου, όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν.3522/2006 και οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 1.1.2007, ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση, σε μη τήρηση λογιστικών βιβλίων ή τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας για τους επιτηδευματίες της Γ’ κατηγορίας ή σε μη τήρηση του ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών ή του βιβλίου από
γραφών, καθώς και σε μη σύνταξη ή εκπρόθεσμη σύνταξη του ισολογισμού ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται σε δύο (2) για όλες ή μερικές από τις παραπάνω παραλείψεις.

3. Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν επίσης με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν.3522/2006 και οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 1.1.2007, ορίζεται ότι σε περίπτωση μη καταχώρησης της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται σε τρία (3).

4. Επιπλέον στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα βιβλία του Κώδικα αυτού, πλην των πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενημερώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά περίπτωση μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, είναι ως να μην τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν.

5. Περαιτέρω με το-έγγραφό μας 1056474/374/0015/14.9.2007- διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση κατά την οποία επιτηδευματίας με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν καταχώρησε στο βιβλίο απογραφών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας την ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και την αξία αυτών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται σε βάρος του μια γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας ένα (1) και όχι οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και στ’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, οι οποίες αφορούν επιτηδευματίες που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία.

6. Σε σχέση με το ερώτημά σας για το είδος των παραβάσεων που θα κατολογισθούν στις περιπτώσεις που αναφέρετε στην αίτησή σας από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο παράβαση μη τήρησης του βιβλίου απογραφής από επιτηδευματία που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας, η παράβαση αυτή αποτελεί γενική παράβαση και επισύρει πρόστιμο με Σ.Β.1 και θα καταχωρηθεί στον Κ.Α.Δ: 673. Σε περίπτωση που καταλογισθεί παράβαση εκπρόθεσμης ενημέρωσης (ή μη εμπρόθεσμης ενημέρωσης) του βιβλίου απογραφής, αυτή επίσης είναι γενική παράβαση με Σ.Β.:1 και θα καταχωρηθεί στον Κ.Α.Δ.:674.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο