Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1996 ]

ΠΟΛ.1121/8.4.1996 Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 Ν.2386/1996

(Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 Ν.2386/1996)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Απριλίου 1996
Αρ. Πρωτ. 1042733/312/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1121

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν.2386/1996".

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω, ως έχουν, τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.2386/96 "Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43/7.3.1996 τεύχος Α' με τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις της, παρ. 5 του άρθρου 28 του Π.Δ/τος 186/1992, που αφορούν την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων. Η παραπάνω τροποποίηση σύμφωνα με την παρ. 29 περ. ζ' του ίδιου νόμου, έχει εφαρμογή από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από την 1.1.1995 και μετά.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2386/1996
Αρθρο 1


Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α')
............................................................
13. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του Π.Δ/τος 186/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Για την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Οι μετοχές, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους. Ειδικότερα οι τράπεζες και γενικά τα πιστωτικά ιδρύματα του Ν.2076/1992 αποτιμούν τις συμμετοχές και χρεόγραφά τους στη συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους.

β. Για τα χρεόγραφα της πιο πάνω περιπτώσεως α' ως τρέχουσα τιμή θεωρείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμή τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης. Ειδικά, για τα αμοιβαία κεφάλαια ως τρέχουσα τιμή θεωρείται ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης.

γ. Οι μετοχές ανωνύμων εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους.

δ. Τα κάθε φύσης χρεόγραφα και οι τίλοι, που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, αποτιμώνται στην κατ' είδος παρούσα αξία τους κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Η αξία αυτή προσδιορίζεται με βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή τίτλου".
......................................................................
Αρθρο 29

Εναρξη ισχύος
...................................................................
ζ) Των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 20, για τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο