Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2009 ]

1058064/283/24.7.2009 Μη αναγραφή της τιμής μονάδας στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής επί παραλαβής οπωρολαχανικών

(Μη αναγραφή της τιμής μονάδας στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής επί παραλαβής οπωρολαχανικών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1058064/283/24.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μη αναγραφή της τιμής μονάδας στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής επί παραλαβής οπωρολαχανικών.Απαντώντας στο 8907/4.6.2009 έγγραφό σας σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή.
Στο βιβλίο ή δελτίο καταχωρούνται με την παραλαβή των αγαθών η χρονολογία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται, ο σκοπός της παραλαβής, καθώς και η τιμή μονάδος επί παραλαβής οπωρολαχανικών και κρεάτων με σκοπό την αγορά ή επί παραλαβής αυτών με σκοπό την πώληση για λογαριασμό τρίτου η τιμή η οποία θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση αγοράς αυτών κατά την ημέρα της παραλαβής τους από τον εντολέα και η συνολική αξία τους.
Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο εισαγωγής της υποπερίπτωσης ηα’ της περίπτωσης η’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, δεν τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής.
Σημειώνεται ότι, το δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης διάταξης, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν.3670/2008 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου, από 20.6.2008. Επισημαίνεται, όμως, ότι με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1104/16.7.2008 έγινε δεκτό να μην επιβάλλονται σε βάρος των υπόχρεων οι κυρώσεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 σε περίπτωση διαπίστωσης παραλείψεων αναφορικά με τις νέες υποχρεώσεις και μόνο για το χρονικό διάστημα από 20.6.2008 μέχρι 31.7.2008.
2. Ακόμη, με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου και καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Η μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση.
3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 12.13.2 της 1118148/936/0015/εγκ. 3/24.11.1992 εγκυκλίου διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η εκκαθάριση που εκδίδεται για τις περιπτώσεις πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου, αποτελεί α) για τον αντιπροσωπευόμενο τρίτο παραστατικό εσόδου (πωλήσεις) και παραστατικό εξόδου (χορηγούμενη προμήθεια), β) για τον αντιπρόσωπο παραστατικό εσόδου (λαμβανόμενη προμήθεια).
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η μη αναγραφή της τιμής μονάδας επί παραλαβής οπωρολαχανικών, στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, από 31.7.2008 και εφεξής, δεδομένου ότι αφορά μη καταχώρηση στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, θεωρείται αυτοτελής παράβαση.
Ακόμη προκύπτει ότι, η ανωτέρω μη καταχώρηση στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί εκκαθαρίσεις (λόγω πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου) δεδομένου ότι, αυτές αποτελούν και παραστατικά εσόδου θεωρείται γενική παράβαση κατ΄ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο