Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2009 ]

1112209/624π.ε./13.5.2009 Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση θανάτου επιτηδευματία που ασκούσε ατομική επιχείρηση. Καταλογισμός παραβάσεων Κ.Β.Σ.

(Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση θανάτου επιτηδευματία που ασκούσε ατομική επιχείρηση. Καταλογισμός παραβάσεων Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1112209/624π.ε./13.5.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση θανάτου επιτηδευματία που ασκούσε ατομική επιχείρηση. Καταλογισμός παραβάσεων Κ.Β.Σ.Με τα παραπάνω σχετικά έγγραφά σας, μας γνωρίζετε ότι φορολογούμενη η οποία ασκούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «Υπηρεσίες παροχής καταλύματος από Ξενοδοχείο-Εκμετάλλευση Μπαρ» και τηρούσε βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., απεβίωσε στις 6/8/2001. Οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτής μετά το θάνατό της και χωρίς προηγουμένως να κάνουν έναρξη εργασιών ως κοινωνία κληρονόμων, συνέχισαν να ασκούν την επιχείρηση αυτή μέχρι την 1/2/2002, οπότε τρείς από αυτούς συνέστησαν Ο.Ε. με
αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ξενοδοχείου. Για το χρονικό διάστημα από 6/8/2001 μέχρι και 30/11/2001 οι εν λόγω κληρονόμοι εξέδωσαν και έλαβαν στοιχεία στο όνομα της θανούσης τα οποία και καταχώρησαν στο θεωρημένο μηχανογραφημένο βιβλίο Β΄ κατηγορίας που τηρούσε η θανούσα, όπως διαπιστώσατε από τις σελίδες 1-8 αυτού που σας προσκομίστηκαν. Για το χρονικό διάστημα από 1/12/2001 μέχρι 1/2/2002 μας γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα αφού όπως σας δήλωσαν προφορικά οι κληρονόμοι απώλεσαν τις υπόλοιπες θεωρημένες σελίδες του βιβλίου εσόδων-εξόδων καθώς και τα στοιχεία που αφορούσαν αυτό το διάστημα. Όσον αφορά το πρόσθετο βιβλίο πελατών πόρτας μας γνωρίζετε ότι η τελευταία καταχώρηση σ’ αυτό είναι στις 10-8-2001 και ότι έχουν απολεσθεί κατά δήλωση των κληρονόμων οι υπόλοιπες θεωρημένες σελίδες του. Ενόψει των ανωτέρω και όσων ειδικότερα αναφέρετε στα σχετικά έγγραφά σας, ζητάτε να προσδιορίσουμε τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που πρέπει να καταλογιστούν τόσο στην ατομική επιχείρηση της θανούσης όσο και στην κοινωνία κληρονόμων.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν σήμερα μετά τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 24 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία.
Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε κοινωνία κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και πριν από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαμβάνοντα, όσο και του εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού να έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.
Σε περίπτωση που η κατά το προηγούμενο εδάφιο έκδοση φορολογικών στοιχείων συνεχίζεται μετά την πάροδο εξαμήνου από το χρόνο που προέκυψε η μεταβολή στο φορέα της επιχείρησης, επιβάλλεται σε βάρος του ασκούντος την επιχείρηση το πρόστιμο της παραγράφου 2 περιπτώσεις α΄ και ε΄ του άρθρου 5 του ν.2523/1997.

2. Η Δ/νση Ελέγχου στο 1036889/13318/ΔΕ-Γ/31-3-2009 απαντητικό έγγραφό της αναφέρει ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι προαναφερόμενες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία που αφορούν διενεργηθείσες συναλλαγές κατά το διάστημα από το χρόνο θανάτου του επιτηδευματία μέχρι την ίδρυση της συγκεκριμένης Ο.Ε., δηλαδή από 6-8-2001 μέχρι 1-2-2002, δεν χαρακτηρίζονται ως εικονικά και δεν επιβάλλονται σχετικά πρόστιμα Κ.Β.Σ. ή άλλες κυρώσεις, εφόσον αφορούν πραγματικές συναλλαγές και πριν από κάθε έλεγχο έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των συμβαλλόμενων, η αξία αυτών έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των οικείων φόρων που προκύπτουν από αυτά.

3. Περαιτέρω με το 1103175/685π.ε./0015/9-6-2008 έγγραφο της Δ/νσής μας έχει διευκρινιστεί ότι για χρονικό διάστημα έξι μηνών από το θάνατο του επιτηδευματία δεν επιβάλλονται κυρώσεις στην κοινωνία των κληρονόμων για την έκδοση και λήψη στοιχείων στο όνομα του αποβιώσαντα, τα οποία έχει καταχωρήσει στα φορολογικά βιβλία του θανόντα. Τα παραστατικά αυτά δεδομένου ότι αφορούν συναλλαγές της κοινωνίας μεταφέρονται αναλυτικά ή συγκεντρωτικά στα βιβλία της κοινωνίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΚΒΣ για την προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων. Στην περίπτωση της συγκεντρωτικής καταχώρισης, τα βιβλία του θανόντος που περιέχουν τις αναλυτικές καταχωρήσεις, πρέπει να διαφυλάσσονται από την κοινωνία στο χρόνο που προβλέπεται
από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ όπως και τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί στο όνομα του θανόντος.
Στην περίπτωση που η κοινωνία διέκοψε τις εργασίες της πριν την παρέλευση του εξαμήνου χωρίς να έχει θεωρήσει δικά της βιβλία, τα δε παραστατικά που αφορούσαν συναλλαγές της είχαν εκδοθεί ή ληφθεί στο όνομα του θανόντος, είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία αυτού, πρέπει να θεωρηθούν από την κοινωνία ιδιαίτερα βιβλία και να ενημερωθούν με τα εκδοθέντα παραστατικά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση που η κοινωνία διέκοψε τις εργασίες της πριν την παρέλευση του εξαμήνου (διάρκεια εργασιών αυτής από 6/8/2001 μέχρι 1/2/2002) χωρίς να έχει θεωρήσει δικά της βιβλία, για το χρονικό διάστημα από 6/8/2001 μέχρι 30/11/2001, εφόσον τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν και λήφθηκαν στο διάστημα αυτό στο όνομα της θανούσης, τα οποία αφορούν συναλλαγές της κοινωνίας, έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της θανούσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στην κοινωνία για μη τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων για το διάστημα αυτό. Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να θεωρηθούν από την κοινωνία ιδιαίτερα βιβλία και να ενημερωθούν με τα παραστατικά αυτά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
Για το χρονικό διάστημα από 1/12/2001 μέχρι 1/2/2002, εφόσον διαπιστωθεί ότι η κοινωνία πραγματοποίησε συναλλαγές, επειδή γι’ αυτές δε μπορεί να επαληθευτεί η καταχώρησή τους στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της θανούσης αφού έχει δηλωθεί από τους κληρονόμους η απώλεια των υπόλοιπων θεωρημένων σελίδων αυτού, θα επιβληθεί στη κοινωνία ιδιαίτερο πρόστιμο ανά διαχειριστική περίοδο για μη τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων.
Επίσης για το χρονικό διάστημα από 11/8/2001 μέχρι 30/11/2001, που αποδεδειγμένα υπάρχουν συναλλαγές, θα επιβληθεί στην κοινωνία ιδιαίτερο πρόστιμο για μη τήρηση του πρόσθετου βιβλίου πελατών (πόρτας), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προαναφερομένων, αφού η τελευταία καταχώρηση σ’ αυτό είναι στις 10/8/2001 και έχει δηλωθεί από τους κληρονόμους η απώλεια των υπόλοιπων θεωρημένων σελίδων αυτού. Το ίδιο πρόστιμο θα επιβληθεί και για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2002-1/2/2002 εφόσον για το χρονικό διάστημα από 1/12/2001 έως 1/2/2002 διαπιστωθεί ότι η κοινωνία πραγματοποίησε συναλλαγές.
Τέλος, για τη μη διαφύλαξη τόσο του βιβλίου εσόδων-εξόδων όσο και του πρόσθετου βιβλίου πελατών (πόρτας) της θανούσης, θα πρέπει να επιβληθούν στους κληρονόμους ιδιαίτερα πρόστιμα, δεδομένου ότι, όπως ήδη έχει διευκρινιστεί από τη Διοίκηση (σχετ. έγγραφο 1035206/283/0015/26.6.2006), εφόσον αποδέχθηκαν την κληρονομιά είχαν υποχρέωση να διαφυλάττουν τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρούσε η αποβιώσασα για όσο χρόνο απαιτείται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

5. Όπως δε αναφέρετε στο έγγραφό σας από τα προσκομισθέντα βιβλία προκύπτει ότι εκδόθηκαν αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/ 2003, τουλάχιστον από το νούμερο 2251 έως το νούμερο 3548, δεν προσκομίσθηκαν όμως δύο μπλοκ στελεχών με τις αποδείξεις από αρ. 3251 έως αρ. 3350. Επίσης, δεν προσκομίστηκαν τυχόν στελέχη με αρίθμηση άνω του υπ. αρ. 3550, ταυτόχρονα όμως έχουν απολεστεί και τα σχετικά βιβλία (εσόδων- εξόδων και πρόσθετο), οπότε δεν μπορεί να συναχθεί συμπέρασμα ως προς το εάν και πόσες τυχόν α.π.υ. εκδόθηκαν μετά την υπ. αρ. 3550.

6. Συνεπώς, κατ εφαρμογή των οριζομένων με τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, όπως ισχύει, η απώλεια των 100 (από αρ. 3251 έως 3350) εκδοθεισών αθεώρητων α.π.υ. συνιστά μία αυτοτελή παράβαση ανά πενήντα φύλλα. Από το έγγραφό σας δεν γίνεται σαφές από ποιον φέρονται να έχουν εκδοθεί τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις εγγραφές στο βιβλίο εσόδων- εξόδων. Τα πρόστιμα της μη διαφύλαξης για τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την αποβιώσασα θα επιβληθούν στον κάθε ένα κληρονόμο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κληρονομιά, ενώ τα πρόστιμα μη διαφύλαξης για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από την κοινωνία θα επιβληθούν στην κοινωνία.

7. Εξάλλου, για την τυχόν μη διαφύλαξη στελεχών τυχόν εκδοθεισών α.π.υ. μετά την υπ. αρ. 3550, δεδομένου ότι δεν διαφυλάσσονται ούτε τα σχετικά θεωρημένα βιβλία, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί παράβαση, καθώς δεν είναι σαφές εάν όντως εκδόθηκαν στοιχεία και σε καταφατική περίπτωση πόσα.

8. Όσον αφορά τα θέματα α) μη διαφύλαξης των ταινιών της ταμειακής μηχανής (καρουλιών), και β) μη διαφύλαξη των ημερήσιων δελτίων «Ζ» που εκδόθηκαν από ταμειακή μηχανή, σε συνδυασμό με την πραγματοποιηθείσα ανάγνωση μνήμης από την οποία προέκυψε ο αριθμός των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 – Φ.Ε.Κ. Α΄ 84), όταν χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μετρητοίς, καθώς και επί πιστώσει από τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, η ταινία αυτής θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων αυτών αν αποτυπώνονται σ’ αυτήν όλες οι ενδείξεις που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό για τις αποδείξεις αυτές, εκτός από την αναγραφή και ολογράφως του ποσού της αμοιβής.

10. Επίσης, όπως έχει διευκρινισθεί με τις υποπεριπτώσεις β) και γ) της περίπτωσης ζ), της παραγράφου 33.1. του άρθρου 33 της ερμηνευτικής εγκύκλιου 3/1992, η μη διαφύλαξη στελεχών στοιχείων συνεπάγεται πρόστιμο ανά 50 φύλλα. Ειδικά, για τις ταινίες των ταμειακών μηχανών, που χρησιμοποιούνται ως στελέχη των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση απώλειας θεωρείται ότι δεν διαφυλάχθηκαν τόσα στοιχεία όσο το πλήθος των συναλλαγών που διενεργήθηκαν και το οποίο (πλήθος) προκύπτει από το ημερήσιο δελτίο «Ζ». Στην εν λόγω περίπτωση το πλήθος των στοιχείων προκύπτει από την ανάγνωση της μνήμης.

11. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διευκρινίσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2523/1997, δεδομένου ότι η ισχύουσα διάταξη περί μη διαφύλαξης στοιχείων (περ.θ΄, παρ.8, άρθρο 5 ν.2523/1997) είναι ουσιαστικά όμοια με την αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη (άρθρο 33 παρ. 1ζ του Κ.Β.Σ.).

12. Κατά συνέπεια η περίπτωση της μη διαφύλαξης των ρολών χαρτοταινίας-στελέχους της Φ.Τ.Μ. θεωρείται μη διαφύλαξη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων. Επομένως, για τον καταλογισμό παράβασης προς τους κληρονόμους και την κοινωνία, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω στην παρ.6, ως προς την μη διαφύλαξη των εκδοθέντων Α.Λ.Π. από την Φ.Τ.Μ., επιβάλλεται μια (1) αυτοτελή παράβαση ανά πενήντα (50) μη διαφυλαχθείσες Α.Λ.Π. επί του συνολικού πλήθους των εκδοθέντων και μη διαφυλαχθέντων, εφόσον αυτό προέκυψε από τον έλεγχο των δεδομένων που αναγνώσθηκαν στην φορολογική μνήμη της εν λόγω Φ.Τ.Μ.

13. Το δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ» του οποίου η έκδοση και το περιεχόμενο προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2.8. και 2.26.2. της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/ 1474/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 «περί των τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» είναι το δελτίο συγκεντρωτικής αναφοράς, το οποίο αφορά τα συνολικά αθροίσματα των συναλλαγών της ημέρας (από το προηγούμενο «Ζ») και στο οποίο εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι αξίες από τα εκδοθέντα με τη φ.τ.μ. φορολογικά στοιχεία (Α.Λ.Π. - Α.Π.Υ.).

14. Περαιτέρω, από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν, προκύπτει ότι σε περίπτωση χρήσης ταμειακής μηχανής τα ημερήσια δελτία «Ζ» αποτελούν δικαιολογητικά εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία και εκδίδονται και διαφυλάσσονται σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση που γίνεται η ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με μία μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή των ημερήσιων δελτίων «Ζ» του κάθε μήνα, με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς) κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. Για τη μη διαφύλαξη επομένως των ημερήσιων δελτίων «Ζ», καταλογίζεται η παράβαση της περ. θ΄, παρ. 8, άρθρο 5 ν.2523/1997.

15. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για τις παραβάσεις της μη διαφύλαξης των α.π.υ., των αποδείξεων λιανικής και των «Ζ» έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, περί ύπαρξης ανώτατου ορίου (οροφής) έως το δεκαπενταπλάσιο του προστίμου ανά χρήση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο