Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2009 ]

1021735/93/16.3.2009 Μη καταχώρηση Α.Π.Y. στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και στα πρόσθετα βιβλία – Πλήθος και ύψος προστίμων

(Μη καταχώρηση Α.Π.Y. στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και στα πρόσθετα βιβλία – Πλήθος και ύψος προστίμων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1021735/93/16.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μη καταχώρηση Α.Π.Y. στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και στα πρόσθετα βιβλία – Πλήθος και ύψος προστίμων.


Με το από 26.2.2009 έγγραφό σας μας γνωρίζετε ότι πολλές φορές σε ελέγχους που διεξάγει η Υπηρεσία σας σε ελεύθερους επαγγελματίες διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταχωρηθεί πελάτες – συναλλαγές στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία, έχουν όμως εκδοθεί προς αυτούς τους πελάτες αθεώρητες Α.Π.Υ. με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 και ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος των παραβάσεων που θα καταλογιστούν στην περίπτωση που το στοιχείο αξίας που έχει εκδοθεί για τις συναλλαγές αυτές δεν καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων καθώς και στην περίπτωση που διαπιστώνεται καταχώρηση αυτών στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
Σχετικά με το θέμα αυτό σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται αντιστοίχως ότι για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των προστίμων γενικές παραβάσεις είναι αυτές για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο ανά διαχειριστική περίοδο ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών και αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση.
2. Επιπλέον η περίπτωση η΄ της παραγράφου 8 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζει ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Η μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου θεωρείται γενική παράβαση.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (όπως συμπλήρωσε και κωδικοποίησε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/2002), απαλλάσσονται από τη θεώρηση τα φορολογικά στοιχεία αξίας του Κ.Β.Σ., στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., και υποχρεούνται οι επιτηδευματίες να αναγράφουν σ’ αυτά (τα πρόσθετα βιβλία) την αξία και τον αύξοντα αριθμό του φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
4. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β’ της παρ.5 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο για αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, εφόσον εκδόθηκαν από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία (Γ’ κατηγορίας ή εσόδων-εξόδων) εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
5. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8β’ του άρθρου 5 του ν.2523/1997 θεωρείται αυτοτελής παράβαση η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου. Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδρομής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία (Γ’ κατηγορίας ή εσόδων-εξόδων), πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, θεωρείται γενική παράβαση.
6. Ενόψει των προαναφερομένων εφόσον δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, δηλαδή οι συναλλαγές που απεικόνιζαν οι εν λόγω Α.Π.Υ. δεν είχαν καταχωρηθεί στο πρόσθετο βιβλίο, λογίζεται ότι εκδόθηκαν αθεώρητες. Περαιτέρω εφόσον η παράλειψη αυτή (έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων) είχε δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και είχαν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στο βιβλίο εσόδων εξόδων, πριν από τη διαπίστωσή της από το φορολογικό έλεγχο, δεν επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του ελέγχου είχαν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων έστω και αν δεν δηλώθηκε η παράλειψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καταλογίζεται μία (1) γενική παράβαση.
Εφόσον δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο