Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2009 ]

1021012/46/0015/19.2.2009 Παραβάσεις μη διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων

(Παραβάσεις μη διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1021012/46/0015/19.2.2009
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Παραβάσεις μη διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν θεωρούνται, αθροιστικά ή διαζευκτικά, ως παραβάσεις μη διαφύλαξης εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου: α) η μη διαφύλαξη των ταινιών της ταμειακής μηχανής, β) η μη διαφύλαξη των ημερήσιων δελτίων «Ζ» που εκδόθηκαν από ταμειακή μηχανή και γ) η απώλεια φορολογικής ταμειακής μηχανής, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 – Φ.Ε.Κ. Α΄ 84), όταν χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μετρητοίς, καθώς και επί πιστώσει από τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, η ταινία αυτής θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων αυτών αν αποτυπώνονται σ’ αυτήν όλες οι ενδείξεις που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό για τις αποδείξεις αυτές, εκτός από την αναγραφή και ολογράφως του ποσού της αμοιβής.
Επίσης, όπως έχει διευκρινισθεί με τις υποπεριπτώσεις β) και γ) της περίπτωσης ζ), της παραγράφου 33.1. του άρθρου 33 της ερμηνευτικής εγκύκλιου 3/1992, η μη διαφύλαξη στελεχών στοιχείων συνεπάγεται πρόστιμο ανά 50 φύλλα. Ειδικά, για τις ταινίες των ταμειακών μηχανών, που χρησιμοποιούνται ως στελέχη των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση απώλειας θεωρείται ότι δεν διαφυλάχθηκαν τόσα στοιχεία όσο το πλήθος των συναλλαγών που διενεργήθηκαν και το οποίο (πλήθος) προκύπτει από το ημερήσιο δελτίο «Ζ».
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διευκρινίσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2523/1997, δεδομένου ότι η ισχύουσα διάταξη περί μη διαφύλαξης στοιχείων (περ.θ΄, παρ.8, άρθρο 5 ν.2523/1997) είναι ουσιαστικά όμοια με την αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη (άρθρο 33 παρ. 1ζ του Κ.Β.Σ.).
Κατά συνέπεια η περίπτωση μη διαφύλαξης των ταινιών της ταμειακής μηχανής, θεωρείται μη διαφύλαξη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.
2. Το δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ» του οποίου η έκδοση και το περιεχόμενο προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2.8. και 2.26.2. της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/ 1474/ΠΟΛ.1135/0015/26.10.2005 «περί των τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» είναι το δελτίο συγκεντρωτικής αναφοράς, το οποίο αφορά τα συνολικά αθροίσματα των συναλλαγών της ημέρας (από το προηγούμενο «Ζ») και στο οποίο εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι αξίες από τα εκδοθέντα με τη φ.τ.μ. φορολογικά στοιχεία (Α.Λ.Π. - Α.Π.Υ.).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν, προκύπτει ότι σε περίπτωση χρήσης ταμειακής μηχανής τα ημερήσια δελτία «Ζ» αποτελούν δικαιολογητικά εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία και εκδίδονται και διαφυλάσσονται σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση που γίνεται η ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με μία μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή των ημερήσιων δελτίων «Ζ» του κάθε μήνα, με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς)
κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
Για τη μη διαφύλαξη επομένως των ημερήσιων δελτίων «Ζ», καταλογίζεται η παράβαση της περ.θ΄, παρ.8, άρθρο 5 ν.2523/1997, πλην όμως η περίπτωση αυτή θεωρείται μη διαφύλαξη δικαιολογητικών εγγραφών και όχι μη διαφύλαξη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.
3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), ο χρήστης ή κάτοχος φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος οφείλει να διαφυλάσσει το φορολογικό μηχανισμό ή το μέρος του συστήματος με τα ενταμιευμένα σ’ αυτά δεδομένα για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων.
Κατά συνέπεια σε περίπτωση μη διαφύλαξης του φορολογικού μηχανισμού (π.χ. φ.τ.μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καταλογίζεται η οικεία παράβαση (από 1.1.2007 εφαρμόζεται η περ.στ΄, της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.1809/88), από τα προαναφερόμενα όμως προκύπτει ότι δεν θεωρείται ως μη διαφύλαξη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο