Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2009 ]

1019097/67/13.2.2009 Κοινοποίηση Απόφασης Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. - Καταβολή αυτού

(Κοινοποίηση Απόφασης Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. - Καταβολή αυτού)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1019097/67/13.2.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. - Καταβολή αυτού.


Με την από 20/1/2009 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, σε ποιον επιδίδεται Απόφαση Επιβολής Προστίμου του Κ.Β.Σ., ποιος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και ποιος καταβάλλει το πρόστιμο, επί Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικής στο καταστατικό της οποίας ορίζεται ότι την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος.
Επί των ερωτημάτων αυτών σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Για τις παραβάσεις εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 A΄).
2. Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ιδίου πιο πάνω νόμου (ν.2523/1997) ορίζεται ότι «Στις κοινοπραξίες επιτηδευματιών, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρείες το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στα μέλη τους, το καθένα από τα οποία ευθύνεται εις ολόκληρον».
3. Επίσης με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του πιο πάνω νόμου (ν.2523/1997) ορίζεται ότι: «Ειδικά, για τη βεβαίωση και καταβολή των προστίμων, που προβλέπονται από το άρθρο 8 και για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς βεβαίωση και καταβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 5, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν.2238/1994».
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κεφαλαίου Β΄ (ΕΛΕΓΧΟΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ) του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) ορίζεται ότι: «Ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, μπορεί αν αμφισβητεί την ορθότητά του, να προτείνει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
Περαιτέρω με την παράγραφο 8 του άρθρου 64 του ιδίου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι: «Την πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και αν πρόκειται για κοινοπραξία ή κοινωνία εκείνος που ορίζεται για το σκοπό αυτόν, ο οποίος και υπογράφει την πράξη της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
5. Επίσης με την εγκύκλιο 1081029/6403/ΠΟΛ.1103/12.10.2004 κεφάλαιο ΣΤ΄ παράγραφος 3 διευκρινίζεται ότι τα μέλη των κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών, που ασκούν επιχείρηση, ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για τις κύριες και πρόσθετες οφειλές από φόρους, τέλη, εισφορές και πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις γενικά που αφορούν τις συγκεκριμένες εταιρείες και είναι βεβαιωμένες στο όνομά τους.
6. Έπειτα από τα προαναφερόμενα Απόφαση Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) για τις παραβάσεις εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που εκδίδεται επί ονόματι της Αστικής Εταιρείας κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της (Άρθρο 9 παρ.1 του ν.2523/1997). Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της (Άρθρο 64 παρ. 8 του ν.2238/1994) και εν προκειμένω από τον πρόεδρο αυτής ο οποίος όπως ορίζεται από το καταστατικό εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
Περαιτέρω σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2523/1997 και τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 κεφάλαιο ΣΤ΄ της εγκυκλίου ΠΟΛ.1103/12.10.2004 τα μέλη της εταιρείας ευθύνονται αλληλέγγυα για την καταβολή του προστίμου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο