Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2009 ]

1006395/20/9.2.2009 Καταχώρηση στα βιβλία ΑΕ ενοικίου αξίας μικρότερης από την πραγματικά καταβληθείσα-Επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ.

(Καταχώρηση στα βιβλία ΑΕ ενοικίου αξίας μικρότερης από την πραγματικά καταβληθείσα-Επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1006395/20/9.2.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Καταχώρηση στα βιβλία ΑΕ ενοικίου αξίας μικρότερης από την πραγματικά καταβληθείσα-Επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ.Με το 1249/19-1-2009 έγγραφό σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία ….., από το έτος 1989, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ., μισθώνει ένα ακίνητο από ιδιώτη το οποίο χρησιμοποιεί ως επαγγελματική της στέγη. Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος του εκμισθωτή προέκυψε από ένα άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο δεν είχε κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ., ότι το δηλωθέν μηνιαίο μίσθωμα ήταν μικρότερο από αυτό που πραγματικά εισέπραττε ο εκμισθωτής από την εν λόγω εταιρεία, η οποία όπως διαπιστώσατε και εσείς στη συνέχεια από έλεγχο που διενεργήσατε στο αρχείο της υπηρεσίας σας, στις υποβληθείσες απ’ αυτή δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δήλωνε δαπάνη ενοικίου μικρότερη από αυτή που πραγματικά κατέβαλε. Ενόψει των ανωτέρω και όσων ειδικότερα αναφέρετε στο έγγραφό σας, ζητάτε να σας γνωρίσουμε τις παραβάσεις που πρέπει να καταλογιστούν στην εν λόγω Α.Ε.
Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται ότι o επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.
2. Επίσης με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 ορίζεται ότι αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται
στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση.
4. Ακόμη, με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση η μη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων α’ και γ’.
5.Τέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση η κάθε ανακριβής καταχώρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της περίπτωσης γ’.
6. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον διαπιστωθεί (θέμα πραγματικό) ότι για τη διαφορά της δηλωθείσας από την πραγματικά καταβληθείσα αξία των ενοικίων υπάρχουν πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποτελούν δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία όπως, το αποδεικτικό που εκδίδει η τράπεζα όταν η καταβολή του ενοικίου γίνεται μέσω αυτής, η απόδειξη πληρωμής της οποίας η έκδοση προβλέπεται από τη λογιστική επιστήμη προκειμένου να ενημερωθεί το ταμείο της επιχείρησης όταν η καταβολή του ενοικίου δεν αποδεικνύεται με άλλο αποδεικτικό στοιχείο, η απόδειξη είσπραξης ενοικίου που εκδίδει ο εκμισθωτής, κ.λ.π., τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία της εν λόγω ΑΕ, τότε για τις μη καταχωρήσεις αυτές, πρέπει να καταλογιστούν στη συγκεκριμένη επιχείρηση αυτοτελείς παραβάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997.Στην περίπτωση που υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλο το ποσό του ενοικίου που έχει πραγματικά καταβληθεί και στα τηρούμενα βιβλία έχουν καταχωρηθεί μικρότερα ποσά, τότε για τις ανακριβείς αυτές καταχωρήσεις, πρέπει επίσης να καταλογιστούν αυτοτελείς παραβάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο