Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2008 ]

1081949/442/0015/3.12.2008 Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων

(Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1081949/442/0015/3.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την άποψη της Υπηρεσίας σας ότι, οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό πράξης θεώρησης, το είδος και το πλήθος των θεωρηθέντων φορολογικών στοιχείων σε συγκεκριμένους επιτηδευματίες, που προκύπτουν από τα «ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ» και τις ατομικές καρτέλες, που τηρούνται στο τμήμα του ΚΦΣ (νυν Κ.Β.Σ.) εμπίπτουν στο καθιερούμενο απόρρητο από τις διατάξεις του άρθρου 44 (παρ.1) του π.δ.99/77 (νυν άρθρο 31 του π.δ.186/1992) όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1012/19.1.1989.
Περαιτέρω και συμπληρωματικά στο παραπάνω σχετικό έγγραφο σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2515/1997, από 1ης Ιανουαρίου 1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθέντα τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια, που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) να εκδίδονται από τους υπόχρεους θεωρημένα καθώς και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις οποίες εκδίδουν όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ., εφόσον αυτά έχουν θεωρηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996 και δεν χρησιμοποιηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997. Τα ως άνω, ισχύουν και για κάθε βιβλίο ή στοιχείο, που προέρχεται από συνένωση ή συγχώνευση με τα προηγούμενα φορολογικά στοιχεία. Η έκδοση δηλαδή των ως άνω στοιχείων μετά την 1.1.1998 λογίζεται ως έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ.5 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο για αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή παράλειψη αυτή πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
3. Τέλος, όπως έχει διευκρινισθεί στην παρ.33.7 της 3/24.11.1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των αντισυμβαλλομένων (ληπτών) που παρέλαβαν αθεώρητα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία για πραγματική συναλλαγή, ενώ έπρεπε να είναι θεωρημένα, με την προϋπόθεση ότι αυτά καταχωρήθηκαν κανονικά στα τηρούμενα βιβλία από αυτούς, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης.
4. Ενόψει των ανωτέρω η λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων ή στοιχείων που η θεώρησή τους κατέστη άκυρος από 1/1/98, βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.1 του ν.2515/97, εφόσον είναι ακριβή και εμφανίζουν πραγματική επαγγελματική συναλλαγή, έχουν δε καταχωρηθεί εμπροθέσμως στα τηρούμενα βιβλία (των ληπτών τους), δεν επισύρει κυρώσεις από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. σε βάρος του λήπτη αυτών τηρουμένης της προαναφερθείσας προϋπόθεσης (έγγραφά μας 1036455/305/0015/8.5.1998, 1054613/354/ 0015/15.5.1998).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο