Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-2008 ]

1109948/613/0015/18.11.2008 Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ.

(Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1109948/613/0015/18.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ.Με τα παραπάνω σχετικά έγγραφά σας θέτετε υπόψη μας τα ακόλουθα:
α) επιτηδευματίας δε ζήτησε και δεν έλαβε φορτωτικές και επίσης ο ως άνω επιτηδευματίας (ο οποίος κατέβαλλε και το κόμιστρο της μεταφοράς αξίας 10-15 ευρώ ανά φορτωτική) δεν εξέδωσε τιμολόγια, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992) για τις χρήσεις 2007 και 2008 και β) ομοίως, επιτηδευματίας δε ζήτησε και δεν έλαβε δελτία αποστολής και τιμολόγια πώλησης ή δελτία αποστολής – τιμολόγια πώλησης σε 12 περιπτώσεις (αξίας 12 ευρώ ανά περίπτωση) από τον προμηθευτή του και περαιτέρω δεν εξέδωσε τιμολόγια σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις 2007 και 2008. Τέλος, ρωτάτε αναφορικά με το είδος των καταλογιστέων παραβάσεων, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται.
Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.1) και 18 (παρ.2) του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας υποχρεούται να ζητά και να λαμβάνει το αντίτυπο του στοιχείου που προορίζεται γι αυτόν.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2, εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επομένου από την έκδοσή του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλομένου.

3. Επίσης, καθόσον αφορά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από αρνούμενους ή εκδίδοντες ανακριβώς τιμολόγιο, με την εγκύκλιο 3/1992 (παρ.12.10.1.) διευκρινίζεται ότι αυτό εκδίδεται:

«2. Επί αρνήσεως έκδοσης τιμολογίου πώλησης αγαθών, τα οποία παραλαμβάνονται από τον αγοραστή χωρίς να εκδοθεί Δ.Α. από τον πωλητή, το τιμολόγιο αγοράς εκδίδεται άμεσα (με την παραλαβή).
3. Επί αρνήσεως έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.».

4. Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., ο μεταφορέας με βάση τα έγγραφα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραμένει στο μεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σ’ αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος.

5. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 7 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, η φορτωτική περιέχει το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς και αποτελεί ουσιαστικά φορολογικό στοιχείο – φορτωτικό έγγραφο για παροχή υπηρεσίας – μεταφοράς εμπορευμάτων, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 12.4.3. της εγκυκλίου 3/1992 (ερμηνευτική των διατάξεων του Κ.Β.Σ.), αντί φορτωτικής εκδίδεται τιμολόγιο για περιπτώσεις μεταφοράς, όπου παρέχονται υπηρεσίες «πακέτο» (φορτοεκφόρτωση, ασφάλιση εμπορευμάτων, οργάνωση διανομής κ.λπ.)-(σχετ. έγγραφο 1083135/662π.ε./0015/28.3.2007).

6. Ενόψει των προαναφερομένων, βάσει των δεδομένων που θέτετε υπόψη μας (εισαγωγικό μέρος του παρόντος), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Για τη χρήση 2007 και για τις δύο (2) περιπτώσεις των επιτηδευματιών εφόσον δε ζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν φορολογικά στοιχεία και δεν εκδόθηκαν τα φορολογικά στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. από αυτούς, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περ.α΄ της παρ.8 και της παρ.9 του άρθρου 5 του ν.2523/1997.
β) Για τη χρήση 2008 για τον επιτηδευματία που παρελάμβανε αγαθά, χωρίς να συνοδεύονται αυτά από δελτίο αποστολής του προμηθευτή του, τυγχάνουν επίσης εφαρμογής οι διατάξεις της περ.α΄ της παρ.8 και της παρ.9 του άρθρου 5 του ν.2523/1997.
Ομοίως για τη χρήση 2008 για τον επιτηδευματία που δεν ελάμβανε φορτωτικές παρά τη σχετική υποχρέωσή του, εφόσον η διαχειριστική περίοδος που πραγματοποιήθηκαν οι υπόψη συναλλαγές λήγει στις 31/12, η προθεσμία έκδοσης τιμολογίου λήψης υπηρεσιών από αυτόν δεν έχει ακόμα παρέλθει, σύμφωνα με όσα διευκρινίσθηκαν με την παρ. 12.10.1. της προαναφερομένης εγκυκλίου 3/1992.
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το είδος της καταλογιστέας παράβασης είναι θέμα που σχετίζεται απολύτως με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα κατά το χρόνο ελέγχου και διαπίστωσης της παράβασης και ειδικότερα στην περίπτωση που εξετάζεται, όπως επισημαίνεται και στην παρ. 12.10.1. της ερμηνευτικής εγκυκλίου των διατάξεων του Κ.Β.Σ. 3/24.11.1992, τα δεδομένα εκείνα που αναφέρονται στην εκτίμηση ότι δεν προτίθεται ο πωλητής να εκδώσει τιμολόγιο. Ένδειξη μπορεί να αποτελέσει η παρέλευση εύλογου χρόνου από την προβλεπόμενη προθεσμία για την έκδοση του τιμολογίου, καίτοι έχει οχληθεί ο υπόχρεος. Πάντως, επειδή σε καμία περίπτωση δε μπορεί το τιμολόγιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. να εκδοθεί μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που πραγματοποιήθηκε η υπόψη συναλλαγή, κρίσιμος χρόνος για τον καταλογισμό ή μη παράβασης, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται θεωρείται η λήξη της διαχειριστικής περιόδου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο