Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2008 ]

1100765/559/0015/29.10.2008 Επιβολή προστίμου του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης με ανακριβή αξία πώλησης και εμφάνιση της συναλλαγής στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

(Επιβολή προστίμου του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης με ανακριβή αξία πώλησης και εμφάνιση της συναλλαγής στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1100765/559/0015/29.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης με ανακριβή αξία πώλησης και εμφάνιση της συναλλαγής στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.


Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου σε εργολάβο ανέγερσης και πώλησης οικοδομών ο οποίος καταχώρησε στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων- εξόδων, ως έσοδο, συμβόλαια πώλησης ακινήτων σε ιδιώτη, με αξία αυτή του αντικειμενικού προσδιορισμού (55.030,65 και 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα), ενώ το πραγματικό τίμημα της πώλησης ήταν μεγαλύτερο (68.000,00 και 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα), συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τις ως άνω πραγματικές αξίες πώλησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι: «Οι παρακάτω περιπτώσεις, επίσης, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ. 2), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στις κατ’ ιδίαν διατάξεις, με τις οποίες προσδιορίζεται και η τιμή του κατά περίπτωση ισχύοντος συντελεστή βαρύτητας:
α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 880 ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε.»

2. Το ερώτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι εάν το συμβόλαιο που συντάσσεται για την πώληση και μεταβίβαση ακινήτου περιλαμβάνεται στην έννοια του «στοιχείου που ορίζεται από τον Κ.Β.Σ.» που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και εάν συνεπώς επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας σε περίπτωση αναγραφής στο συμβόλαιο τιμήματος μικρότερου από το συμφωνηθέν και καταβληθέν και εφόσον βέβαια η αποκρυβείσα αξία ξεπερνά το ποσό των 880 ευρώ.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1016753/124/0015/5.9.2008) η συγκεκριμένη περίπτωση αναγραφής ανακριβούς τιμήματος στο συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου, εμπίπτει στην περίπτωση της ανακριβούς έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 καθώς το συμβόλαιο εν προκειμένω είναι αναντικατάστατος τύπος από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το νόμιμο παραστατικό που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. (άρθρο 12 παρ.16 και άρθρο 13 παρ.4 αυτού).

4. Περαιτέρω, κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων για να επιβληθεί πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής, σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, απαιτείται η απόκρυψη της συναλλαγής, δηλαδή να μην έχει πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο του ελέγχου η «φωτογραφική» απεικόνιση της πραγματικότητας (μη εμφάνιση της συναλλαγής) στα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ., φορολογικά βιβλία ή στοιχεία και, όπως έχει γίνει δεκτό, ανεξάρτητα εάν η απόκρυψη αυτής συνεπάγεται ή όχι και απόκρυψη φορολογητέου εσόδου. Κατά συνέπεια το ύψος του επιβλητέου προστίμου, για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, συναρτάται με τη θέση περί εμφάνισης ή όχι της συναλλαγής είτε σε φορολογικά στοιχεία είτε απευθείας σε φορολογικά βιβλία, για τους υπόχρεους σε τήρησή τους.

5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η περίπτωση σύνταξης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με τίμημα μικρότερο της πραγματικής συναλλαγής και η ενημέρωση των βιβλίων επίσης με την αναγραφόμενη επί του συμβολαίου αξία, συνιστά αυτοτελή παράβαση των διατάξεων της περ. α΄ της παρ.10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, και κατά συνέπεια επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας καθώς, η εμφάνιση της πραγματικής αξίας στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν θεραπεύει την παράβαση της μη εμφάνισης σε στοιχεία ή/και βιβλία (παρ. 4 του παρόντος εγγράφου).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο