Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2008 ]

1075778/408/0015/21.10.2008 Χαρακτηρισμός παράβασης επί καταχώρισης των δεδομένων θεωρημένου βιβλίου σε άλλο θεωρημένο βιβλίο. Κύρος βιβλίων επί λήψης εικονικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του εκδότη

(Χαρακτηρισμός παράβασης επί καταχώρισης των δεδομένων θεωρημένου βιβλίου σε άλλο θεωρημένο βιβλίο. Κύρος βιβλίων επί λήψης εικονικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του εκδότη)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1075778/408/0015/21.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός παράβασης επί καταχώρισης των δεδομένων θεωρημένου βιβλίου σε άλλο θεωρημένο βιβλίο. Κύρος βιβλίων επί λήψης εικονικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του εκδότη.


Απαντώντας στο 16850/7-7-2008 ερώτημά σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε: α) το είδος της παράβασης που καταλογίζεται όταν τα δεδομένα ενός θεωρημένου βιβλίου καταχωρούνται σε άλλο βιβλίο επίσης θεωρημένο, β) εάν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων από τη λήψη εικονικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του εκδότη, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το 1075626/476π.ε./14-2-2008 έγγραφό μας η εκτύπωση θεωρημένου βιβλίου από θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης από το οποίο κατά τη θεώρησή του δεν προβλεπόταν η εκτύπωση του εν λόγω βιβλίου και χωρίς την υποβολή σχετικής γνωστοποίησης για επέκταση χρήσης αυτού αποτελεί γενική παράβαση μη υποβολής της γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και αφορά τη διαχειριστική περίοδο που συντελέστηκε η παράβαση της μη υποβολής της γνωστοποίησης.
2. Επίσης σύμφωνα με το 1104175/869/13-1-2005 έγγραφό μας η καταχώριση των αποθεμάτων υποκαταστήματος σε καταστάσεις απογραφής, οι οποίες είχαν θεωρηθεί για άλλο υποκατάστημα, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του (ταυτόχρονα με την έναρξη εργασιών του εν λόγω υποκαταστήματος) και εφόσον με την αξία των αποθεμάτων του υποκαταστήματος αυτού όπως έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση απογραφής είχε ενημερωθεί συγκεντρωτικά το βιβλίο απογραφών, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παράβαση μη τήρησης απογραφής (περ. στ΄ παρ.6 άρθρου 5 ν.2523/1997) για την οποία προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας 3. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ.5 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ως τυπική παράβαση θέμα πραγματικό που εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., διαφορετικά επιβάλλεται ένα γενικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, κατά διαχειριστική περίοδο και κωδικό παράβασης 643.
3. Έπειτα από τα προαναφερόμενα για την καταχώριση όλων των δεδομένων ενός θεωρημένου βιβλίου σε άλλο θεωρημένο βιβλίο με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992) δεν θεωρείται παράβαση μη τήρησης του εν λόγω βιβλίου αλλά παράβαση τήρησης αυτού σε άλλο θεωρημένο βιβλίο και καταλογίζεται μία γενική παράβαση ανά διαχειριστική περίοδο (Kωδικός Παράβασης 643 «Λοιπές Γενικές Παραβάσεις»). Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση της επιλεκτικής καταχώρισης σε άλλο θεωρημένο βιβλίο από το προσήκον τηρούμενο βιβλίο η οποία συνιστά αυτοτελή παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Κ.Β.Σ.
Η ανωτέρω διαπίστωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.5 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ως τυπική παράβαση με την προϋπόθεση ότι για τις αντίστοιχες διαχειριστικές περιόδους δεν υπήρχε κώλυμα θεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 όπως ίσχυαν μέχρι την 22/12/2006 και της παραγρ. 8 του ιδίου άρθρου του Κ.Β.Σ. (θέμα πραγματικό που εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.).
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι η λήψη εικονικών ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων και τα βιβλία κρίνονται ως ανεπαρκή εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την ίδια παράγραφο οι οποίες κρίνονται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 30 τα βιβλία δεν απορρίπτονται για τη χρήση εικονικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης και της λήψης εικονικών ως προς αντισυμβαλλόμενο στοιχείων)
αξίας μέχρι τα 880 ευρώ για κάθε στοιχείο ή μικρότερης αξίας εφόσον αθροιστικά λαμβανόμενα στην ίδια χρήση δεν ξεπερνούν το όριο αυτό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο