Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2008 ]

1101359/569/0015/20.10.2008 Σχετικά με επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος

(Σχετικά με επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1101359/569/0015/20.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σχετικά με επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος.Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με την επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης (ως προς την ποσότητα και την αξία) τιμολογίου αγοράς
αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος, μετά την παραλαβή του από τον εκδότη αυτού, προκειμένου να τύχει επιστροφής Φ.Π.Α., θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 περίπτωση β΄ του άρθρου 5 του ν.2523/1997 «Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880). Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 8 και 9.».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10, περίπτωση γ’ του άρθρου 5 του ν.2523/1997, όπως προστέθηκαν και ισχύουν (από 24.9.2002) με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 7 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α’), «στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή μέρος αυτής, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών.
Εφόσον η εικονικότητα των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους αγρότες – λήπτες των στοιχείων».
2. Περαιτέρω, στην περίπτωση που διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε βάρος αγρότη, για την κατασκευή πλαστών και εικονικών τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποίησε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό προκειμένου να τύχει επιστροφής Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. πετρελαίου, όσον αφορά την επιβολή των προστίμων, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 10 περίπτωση γ’, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος αγρότης δεν έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή, αλλά κατασκεύασε – εξέδωσε – χρησιμοποίησε εικονικά τιμολόγια αγοράς προκειμένου να τύχει επιστροφής Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. πετρελαίου και κατά συνέπεια θα πρέπει να καταλογισθούν σε βάρος του οι παραβάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφος 4 του ιδίου νόμου. (Σχετ. έγγραφο 1088092/654/0015/12.11.2002).
Ομοίως, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι, εφόσον η νόθευση (παραποίηση-αλλοίωση) τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος, προκειμένου να τύχει επιστροφής του Φ.Π.Α., έλαβε χώρα αποδεδειγμένα σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης των εν λόγω στοιχείων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως προς το επιβλητέο πρόστιμο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 περίπτωση β΄ του άρθρου 5 του ν.2523/1997. (Σχετ. έγγραφο 1100365/549/0015/6.10.2008).
3. Ενόψει των προαναφερομένων, ως προς το πρόστιμο που θα επιβληθεί στον εν λόγω αγρότη του ειδικού καθεστώτος, στην περίπτωση που προαναφέρεται, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 περίπτωση β΄ του άρθρου 5 του ν.2523/1997, υπό την προϋπόθεση ότι η νόθευση (παραποίηση-αλλοίωση) του υπόψη τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων από αυτόν, προκειμένου να τύχει επιστροφής του Φ.Π.Α., έλαβε χώρα αποδεδειγμένα σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης του εν λόγω στοιχείου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο