Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2008 ]

1085491/473/0015/2.9.2008 Καταλογισμός παραβάσεων σε επιτηδευματίες κατ’ εφαρμογή της αρθμ. 1059817/458/ΠΟΛ. 088/27.6.2006 εγκυκλίου

(Καταλογισμός παραβάσεων σε επιτηδευματίες κατ’ εφαρμογή της αρθμ. 1059817/458/ΠΟΛ. 088/27.6.2006 εγκυκλίου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1085491/473/0015/2.9.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Καταλογισμός παραβάσεων σε επιτηδευματίες κατ’ εφαρμογή της αρθμ. 1059817/458/ΠΟΛ. 088/27.6.2006 εγκυκλίου.


Απαντώντας στην από 11.8.2008 αίτησή σας με την οποία ρωτάτε εάν η έκδοση φορολογικών στοιχείων με μηχανογραφικό τρόπο (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003) χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις από μια χρονική στιγμή και έπειτα μέσα στη χρήση συνιστά λόγο ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των φορολογικών σας βιβλίων, βάσει του άρθρου 30 του π.δ.186/1992, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις των αποφάσεων αυτών, συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ., οι επιτηδευματίες αυτοί συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους κατ’ εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων.
Από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

2. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον οι επιτηδευματίες δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα του ενός μήνα (Ιουνίου) και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και μετά την 1η του έβδομου μήνα, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια, όπως ρητά αναφέρεται στις υπόψη διατάξεις (παρ.1 του παρόντος) τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά να λογίζονται ως αθεώρητα. Σημειώνεται δε ότι η έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων λόγω ύπαρξης κωλυμάτων θεώρησης (μη υποβολή δηλώσεων, ληξιπρόθεσμα χρέη), δεν θεωρείται έκδοση αθεωρήτων εκ παραδρομής και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997.

3. Ακόμη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:
α) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ή το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής που ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού,
β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται,
γ) λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας,
δ) εξοφλεί τιμολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο.
ε) δεν συντάσσει και δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα αυτού ή συντάσσει αυτόν ανακριβώς.
Οι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής τότε μόνο συνιστούν ανεπάρκεια, όταν δεν οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη ή όταν καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων. Δεν συνιστούν αντικειμενική αδυναμία ελέγχου οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε διαπιστωθείσες πλημμέλειες στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, καθώς και η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου του θεωρημένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης, όταν καλύπτονται από καταστάσεις ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή άλλα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσμία που τάσσεται από αυτόν, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν με σαφήνεια τα δεδομένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και επαληθεύονται αυτά από τα βιβλία και στοιχεία.
Η ανεπάρκεια πρέπει να αναφέρεται σε αδυναμία διενέργειας συγκεκριμένων ελεγκτικών επαληθεύσεων για οικονομικά μεγέθη μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα μεγέθη των βιβλίων και στοιχείων και να είναι αιτιολογημένη.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η έκδοση αθεώρητων στοιχείων λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο κατ΄ εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 αποτελεί κατ΄ αρχήν λόγω ανεπάρκειας των βιβλίων. Για να κριθούν όμως εν τέλει τα βιβλία ως ανεπαρκή σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις θα πρέπει να καθίσταται αντικειμενικά αδύνατος ο λογιστικός έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων, θέμα το οποίο κρίνεται αποκλειστικά από τον φορολογικό έλεγχο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο