Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2008 ]

1081507/438/0015/28.8.2008 Επιβολή προστίμου για απώλεια βιβλίων και στοιχείων κατά το χρόνο διακοπής της επιχείρησης

(Επιβολή προστίμου για απώλεια βιβλίων και στοιχείων κατά το χρόνο διακοπής της επιχείρησης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1081507/438/0015/28.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου για απώλεια βιβλίων και στοιχείων κατά το χρόνο διακοπής της επιχείρησης.


Απαντώντας στην από 28.7.2008 αίτησή σας με την οποία ρωτάτε εάν είναι δυνατή η εκπρόθεσμη διακοπή επιχείρησης εφόσον έχουν απωλεσθεί τα βιβλία και τα στοιχεία αυτής, εάν τίθεται θέμα παραγραφής της παράβασης αυτής (απώλειας) και εάν ασκεί επίδραση το
γεγονός της εκ του νόμου ακύρωσης φορολογικών στοιχείων με ημερομηνία θεώρησης πριν την 31.12.1996, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά τα θέματα δικής μας αρμοδιότητας:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσης τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης ή ανά πενήντα (50) φύλλα φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., συνιστά αυτοτελή παράβαση εκτός αν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανώτερη βία.

3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, εφόσον διενεργηθεί ο προσήκων έλεγχος και διαπιστωθεί ότι ο επιτηδευματίας έχει παύσει τις συναλλαγές του σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και συνεπώς γίνεται αποδεκτή εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών (θέμα πραγματικό που κρίνεται με βάση και οδηγίες που έχουν παρασχεθεί από τη Δ/νση Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) και μάλιστα σε χρήση για την οποία έχει ήδη παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρο, δεν μπορούν να βεβαιωθούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και να επιβληθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα για απώλεια βιβλίων, στοιχείων, δικαιολογητικών εγγραφής και φ.τ.μ. Επισημαίνεται, όμως, όπως έχει διευκρινιστεί με τα έγγραφα μας (1059171/468/19.7.2006, 1120377/849 π.ε./0015/3.1.2008) ότι η υποχρέωση προσκόμισης των θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων υφίσταται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το χρόνο διαφύλαξης των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν συγκεκριμένες χρήσεις αφού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Κατά συνέπεια, η μη προσκόμιση από τον υπόχρεο κατά τη διακοπή των εργασιών του των θεωρημένων αχρησιμοποίητων (μη εκδοθέντων) φορολογικών στοιχείων, επισύρει σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα από εκπρόθεσμή δήλωση διακοπής κ.λ.π.) το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ.8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997.

4. Τέλος, σας διευκρινίζουμε ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2515/1997, όπως ερμηνεύτηκαν με την 1095661/560/0015/ΠΟΛ.1263/19.9.1997 εγκύκλιό μας, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία είχαν θεωρηθεί μέχρι 31.12.1996 και παρέμειναν αχρησιμοποίητα μέχρι 31.12.1997, και τα οποία καθίσταντο από 1.1.1998 αυτομάτως άκυρα στα χέρια των εκδοτών, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η προσκόμισή τους στην αρμόδια ΔΟ.Υ. για ακύρωση, αφορούσαν τη μη προσκόμισή τους κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και όχι τη μη προσκόμισή τους κατά τη διακοπή επιτηδεύματος. Συνεπώς, όλα τα θεωρημένα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ακυρωθέντων δυνάμει του ν.2515/1997 πρέπει να προσκομίζονται προς ακύρωση κατά το χρόνο της διακοπής (εκπρόθεσμης ή μη).

5. Το παρόν με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερόμενου κοινοποιείται στη Δ/νση Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις τυχόν δικές της ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο