Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2008 ]

1081579/437/0015/28.8.2008 Πρόστιμα Κ.Β.Σ. λόγω μη καταχώρησης Α.Λ.Π. και εκκαθαρίσεων από τη διάθεση εφημερίδων στα τηρούμενα βιβλία

(Πρόστιμα Κ.Β.Σ. λόγω μη καταχώρησης Α.Λ.Π. και εκκαθαρίσεων από τη διάθεση εφημερίδων στα τηρούμενα βιβλία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1081579/437/0015/28.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Πρόστιμα Κ.Β.Σ. λόγω μη καταχώρησης Α.Λ.Π. και εκκαθαρίσεων από τη διάθεση εφημερίδων στα τηρούμενα βιβλία.Απαντώντας στην από 29.7.2008 αίτησή σας, στην οποία επισυνάπτετε αποφάσεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. με τη σχετική έκθεση ελέγχου και τα όσα προφορικά μας διευκρινίσατε, σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 της 1115278/ 842/0015/ΠΟΛ.1292/8.9.1993 (ΦΕΚ 728Β΄) ορίζεται ότι: «Καθορίζουμε τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εφημερίδων και περιοδικών που προορίζονται να πωληθούν λιανικώς ως εξής:
α) Για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και διακινούνται είτε μέσω πρακτορείων είτε από τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις προς τρίτους
(υποπράκτορες, εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των αποστολέων έναντι προμηθείας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ.7) του ΚΒΣ (π.δ.186/1992) από τα πρακτορεία ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, κατά περίπτωση, και όχι από τους τρίτους.
β) Για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και αποστέλλονται περαιτέρω από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) προς τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστημάτων ψιλικών και λοιπά σημεία λιανικώς πώλησης), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των υποπρακτόρων έναντι προμηθείας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ.7) του ΚΒΣ (π.δ.186/1992) από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), μια φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προμήθειες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ΚΒΣ.
γ) Οι υποπράκτορες, οι εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι λοιποί τρίτοι που πωλούν λιανικώς εφημερίδες και περιοδικά για λογαριασμό άλλων (πρακτορείων, εκδοτικών επιχειρήσεων και υποπρακτόρων, κατά περίπτωση), μπορούν για τις πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών λιανικώς να μην εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης προς το κοινό, εφόσον η παρακολούθηση των πωλήσεων γίνεται με τις εκκαθαρίσεις που εκδίδονται κατά τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά πωλούνται πάντοτε σε ορισμένη τιμή.».
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση η μη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων α΄ και γ΄.
3. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι για τις γενικές παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα (1).
4. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου.
5. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι οι επιτηδευματίες που πωλούν λιανικώς εφημερίδες για λογαριασμό τρίτων (πρακτορείων κ.λ.π.) δεν υποχρεούνται στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης εφόσον η παρακολούθηση των πωλήσεων γίνεται με τις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι τρίτοι και οι οποίες πρέπει να καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία, δεδομένου ότι αποτελούν στοιχεία εσόδου. Η μη καταχώρηση αυτών στα τηρούμενα βιβλία αποτελεί αυτοτελή παράβαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.
Στην περίπτωση όμως που εκδίδονται και αποδείξεις λιανικής πώλησης για τη διάθεση εφημερίδων στο κοινό δεδομένου ότι αποτελούν έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτων πρέπει να καταχωρούνται σε ιδιαίτερο χώρο (ή στήλη) όταν τηρούνται βιβλία Β΄ κατηγορίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος. Η μη καταχώρηση αυτών αποτελεί γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας ένα (1), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος, δεδομένου ότι δεν είναι από αυτές που αναφέρονται αφενός στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (αυτοτελείς παραβάσεις) και αφετέρου στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (γενικές παραβάσεις με συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο του ένα (1)).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο