Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2008 ]

1068113/402/0015/11.7.2008 Λαθραία διακίνηση τσιγάρων. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις Κ.Β.Σ. αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας

(Λαθραία διακίνηση τσιγάρων. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις Κ.Β.Σ. αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1068113/402/0015/11.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Λαθραία διακίνηση τσιγάρων. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις Κ.Β.Σ. αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας με το οποίο ζητάτε τις απόψεις μας επί των θεμάτων που θίγονται σ΄ αυτό αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: A. Άποψη της υπηρεσίας μας η οποία διατυπώθηκε και σε προηγούμενο έγγραφό μας προς την Κ.Υ. του πρώην ΣΔΟΕ (αρ. πρωτ.1108980/791/0015Β/29-11-1999) είναι ότι στις περιπτώσεις διαπίστωσης λαθρεμπορίας και κατοχής λαθρεμπορευμάτων χωρίς τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία, υφίστανται τόσο οι παραβάσεις της
τελωνειακής νομοθεσίας όσο και της φορολογικής (Κ.Β.Σ.) και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κάθε μία αυτοτελώς, για τους εξής λόγους:
α) Οι ανωτέρω νομοθεσίες εισάγουν η κάθε μία ξεχωριστό δίκαιο, η μη τήρηση δε των κατ΄ ιδίαν διατάξεων, ταυτόχρονα ή μη και των δύο, παράγει τις έννομες συνέπειες ξεχωριστά όπως αυτές προβλέπονται διακεκριμένα από το κάθε καθεστώς χωρίς να απορροφώνται η μία από την άλλη.
β) Όπου ο νομοθέτης θέλει την απορρόφηση παραβάσεων, το ορίζει ρητά.
B. Περαιτέρω και όσον αφορά τον προσδιορισμό της αξίας της αποκρυβείσας συναλλαγής η οποία πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον υπολογισμό και την επιβολή του προστίμου για την μη έκδοση από τον ελεγχόμενο τιμολογίου για την αγορά των τσιγάρων στις περιπτώσεις που δεν εκδόθηκε τιμολόγιο από τον πωλητή αυτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών.
2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, Βάση Υπολογισμού Νο2 (ΒΑΣ. ΥΠ.2) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ’ ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής ισούται με την αξία της συναλλαγής ή του στοιχείου ή μέρους αυτών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά περίπτωση.
3. Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του ιδίου ως άνω άρθρου, όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε.
4. Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων για την επιβολή του ισόποσου προστίμου (λόγω μη έκδοσης από τον ελεγχόμενο τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για την αγορά των τσιγάρων), ως αξία της συναλλαγής (ΒΑΣ. ΥΠ.2), θα πρέπει να ληφθεί η αξία που θα αναγραφόταν επί του στοιχείου στην περίπτωση που αυτό είχε εκδοθεί από τον υπόχρεο/πωλητή, δηλαδή η αξία των αγαθών και οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις πλην του Φ.Π.Α. που αναγράφονται επί του στοιχείου, και όχι οι επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκεινται μεν τα αγαθά, πλην όμως νομίμως δεν αναγράφονται επί του τιμολογίου και υπολογίζονται εκ των υστέρων (μετά την έκδοση του στοιχείου) διακριτά, με βάση την αναγραφόμενη στο τιμολόγιο αξία των αγαθών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο