Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-2008 ]

1103175/685π.ε/0015/9.6.2008 Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση θανάτου επιτηδευματία που ασκούσε ατομική επιχείρηση

(Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση θανάτου επιτηδευματία που ασκούσε ατομική επιχείρηση)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1103175/685π.ε/0015/9.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση θανάτου επιτηδευματία που ασκούσε ατομική επιχείρηση.


Με το ως άνω υπ΄ αριθμ. 1 σχετικό έγγραφό σας, μας γνωρίζετε ότι φορολογούμενος ο οποίος ασκούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση Φ.Δ.Χ. και τηρούσε βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., απεβίωσε στις 29/11/2006. Οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτού (σύζυγος κατά 25% και γιος κατά 75%) μετά το θάνατό του και χωρίς προηγουμένως να κάνουν έναρξη εργασιών ως κοινωνία κληρονόμων, συνέχισαν να ασκούν την επιχείρηση αυτή εκδίδοντας στοιχεία στο όνομα του αποβιώσαντα μέχρι τις 11.5.2007, τα οποία καταχώρησαν στο θεωρημένο βιβλίο Β΄ κατηγορίας που τηρούσε ο αποβιώσας. Στις 2.5.2007 η σύζυγος του αποβιώσαντα μεταβίβασε το ποσοστό κυριότητάς της επί του Φ.Δ.Χ. στο γιο της και αυτός στις 9.5.2007 έκανε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης. Μας ρωτάτε να σας γνωρίσουμε εάν η κοινωνία των κληρονόμων υποχρεούται να θεωρήσει βιβλία, τον τρόπο καταχώρησης των συναλλαγών, καθώς και τα πρόστιμα που πρέπει να επιβληθούν.
Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Στο ως άνω υπ΄ αριθμ. 2 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου αναφέρεται ότι “με την παρ.4 του άρθρου 19 του ν.2523/1997 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία.
Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε κοινωνία κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και πριν από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαμβάνοντα, όσο και του εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού να έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές, τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν στο όνομα του αποβιώσαντα μετά το θάνατό του δεν θεωρούνται εικονικά και συνεπώς δεν επιβάλλονται οποιεσδήποτε κυρώσεις εκ του λόγου αυτού σε βάρος του εκδότη των εν λόγω στοιχείων, καθώς και σε βάρος των επιχειρήσεων που τα έλαβαν.”
2. Επίσης σύμφωνα στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.2523/1997 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι σε περίπτωση που η κατά το προηγούμενο εδάφιο έκδοση φορολογικών στοιχείων συνεχίζεται μετά την πάροδο εξαμήνου από το χρόνο που προέκυψε η μεταβολή στο φορέα της επιχείρησης, επιβάλλεται σε βάρος του ασκούντος την επιχείρηση το πρόστιμο της παρ.2 περιπτώσεις α΄ και ε΄ του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για χρονικό διάστημα έξι μηνών από το θάνατο του επιτηδευματία δεν επιβάλλονται κυρώσεις στην κοινωνία των κληρονόμων για την έκδοση και λήψη στοιχείων στο όνομα του αποβιώσαντα, τα οποία έχει καταχωρήσει στα φορολογικά βιβλία του θανόντα. Τα παραστατικά αυτά δεδομένου ότι αφορούν συναλλαγές της κοινωνίας μεταφέρονται αναλυτικά ή συγκεντρωτικά στα βιβλία της κοινωνίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΚΒΣ για την προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων. Στην περίπτωση της συγκεντρωτικής καταχώρισης, τα βιβλία του θανόντος που περιέχουν τις αναλυτικές καταχωρήσεις, πρέπει να διαφυλάσσονται από την κοινωνία στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ όπως και τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί στο όνομα του θανόντος.
Στην εν λόγω περίπτωση, δεδομένου ότι η κοινωνία διέκοψε τις εργασίες της πριν την παρέλευση του εξαμήνου χωρίς να έχει θεωρήσει δικά της βιβλία, τα δε παραστατικά που αφορούσαν συναλλαγές της είχαν εκδοθεί ή ληφθεί στο όνομα του θανόντος, είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία αυτού, πρέπει να θεωρηθούν από την κοινωνία ιδιαίτερα βιβλία και να ενημερωθούν με τα εκδοθέντα παραστατικά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο