Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2008 ]

102913/181/0015/22.4.2008 Επιβολή προστίμων σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου – επιτηδευματία

(Επιβολή προστίμων σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου – επιτηδευματία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 102913/181/0015/22.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου – επιτηδευματία.


Με το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας θέτετε υπόψη μας ότι στην Υπηρεσία σας εκκρεμεί υπόθεση επιβολής προστίμων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) στους κληρονόμους αποβιώσαντος φυσικού προσώπου-επιτηδευματία, που αφορούν παραβάσεις για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων από τον αποβιώσαντα οι οποίες διαπιστώθηκαν μετά το θάνατο του και περαιτέρω ρωτάτε: α) εάν εκδίδονται πράξεις επιβολής προστίμων του Κ.Β.Σ. και του Φ.Π.Α. σε βάρος του αποβιώσαντος επιτηδευματία (με κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους κληρονόμους του), ο οποίος απεβίωσε πριν την ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου και β) εάν τα εν λόγω πρόστιμα θα βαρύνουν τους κληρονόμους του αποβιώσαντος.
Επί των ανωτέρω ερωτημάτων σας και όσον αφορά τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς Κ.Β.Σ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2238/1994-Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος-(ΦΕΚ Α’151), αναφορικά με την κοινοποίηση των φύλλων ελέγχου «Αντίγραφο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, κοινοποιείται στον υπόχρεο μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου.…Ειδικά η κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου σε περίπτωση πτώχευσης γίνεται στο σύνδικο και τον πτωχό και σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου στους κληρονόμους του…».
2. Περαιτέρω, από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία έχει γίνει δεκτό (Σ.τ.Ε. 179 και 180/1977, εγκύκλιος Σ.4162/129/ΠΟΛ.195/23.9.1982) ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη φορολογική αρχή για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. είναι μεν διοικητικές ποινές οικονομικού χαρακτήρα, αλλά δεν έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα και δεν αποσβήνονται με το θάνατο του υπόχρεου παραβάτη, αλλά κληρονομούνται, σαν υποχρεώσεις της κληρονομιάς και καταβάλλονται από τους κληρονόμους (σχετ. έγγραφα 1087194/171/17.2.2005 και 1035206/283/26.6.2006).
3. Εξάλλου, με την εγκύκλιο 1095807/1736/ΔΕ–Α΄/10.10.2007(Διευθύνσεις Ελέγχου και Κ.Β.Σ.), κοινοποιήθηκε η αριθμ. 551/2006 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπόψη γνωμοδότηση, η φορολογική αρχή δε δύναται να επιβάλλει πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και να λάβει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997 μέτρα, σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου, υποκρυπτόμενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
Παράλληλα στην υπόψη εγκύκλιο και για την ορθή εφαρμογή της σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω αφορούν τις περιπτώσεις έκδοσης και λήψης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων με υποκρυπτόμενα πρόσωπα στις πράξεις αυτές και όχι τις λοιπές συνήθεις περιπτώσεις έκδοσης και λήψης τέτοιων στοιχείων.
Συνεπεία των προαναφερόμενων από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, μόνον τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου και όχι φερόμενου ως εκδότη, αποσβένονται με το θάνατο του παραβάτη και δεν κληρονομούνται ως υποχρεώσεις της κληρονομιάς (σχετ. έγγραφο 1002759/15/24.1.2008).
4. Ενόψει των προαναφερομένων, για την περίπτωση που μνημονεύετε στο σχετικό έγγραφό σας (έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων από επιτηδευματία που απεβίωσε πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου) και εφόσον οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος φυσικού προσώπου-επιτηδευματία έχουν κάνει αποδοχή της κληρονομιάς του, τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. για παραβάσεις που υπέπεσε ο αποβιώσας (φυσικό πρόσωπο), επιβάλλονται στους κληρονόμους του ως υποχρεώσεις της κληρονομιάς και δεν υπόκεινται σε απόσβεση με το θάνατο του παραβάτη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο