Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2008 ]

1072626/476π.ε/0015/14.3.2008 Τήρηση ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου

(Τήρηση ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1072626/476π.ε/0015/14.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τήρηση ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου.Με την αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι στις 9/1/2002 κάνατε έναρξη εργασιών, με μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και θεωρήσατε ”ενιαίο μηχανογραφικό χαρτί πολλαπλής χρήσης” (κωδικός θεώρησης 998) για την εκτύπωση του Γενικού Ημερολογίου, του Γενικού Καθολικού και του Ημερολογίου Εγγραφών Ισολογισμού, αλλά το χρησιμοποιήσατε και για την εκτύπωση του Ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών χωρίς να υποβάλλεται τη σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ρωτάτε δε να σας γνωρίσουμε το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται στην περίπτωση αυτή.
Αναφορικά με το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με την ΑΥΟΟ 1046323/326/0015/ΠΟΛ.1167/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 Β΄/13.6.2002) οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας με μηχανογραφικό τρόπο στην έδρα τους, από 1.9.2002 υποχρεούνται να εκτυπώνουν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, θεωρημένο ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται ότι η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων και καταστάσεων, μπορεί να γίνεται σε ενιαίο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί γενικής αρίθμησης, με την προϋπόθεση ότι κατά την
εκτύπωση αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης, δίδεται ενιαία εσωτερική αρίθμηση των σελίδων κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης και με το σημείωμα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ το είδος των βιβλίων και των καταστάσεων που θα εκτυπωθούν από το ενιαίο έντυπο.
Η επέκταση της δυνατότητας της εκτύπωσης και άλλου θεωρημένου βιβλίου ή κατάστασης από το ίδιο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί επιτρέπεται, εφόσον πριν από την εκτύπωση του νέου βιβλίου ή κατάστασης δηλωθεί αυτό εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που θεώρησε το μηχανογραφικό χαρτί.
3. Επίσης με την εγκύκλιο 1075400/528/0015/ΠΟΛ.1225/18.9.2002, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. αναφορικά με τη θεώρηση του «Ισοζυγίου Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών», προβλέπεται ότι για τους επιτηδευματίες οι οποίοι εκτυπώνουν τα βιβλία τους από ενιαίο έντυπο δόθηκε η δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 να υποβάλλουν σχετική γνωστοποίηση μέχρι την 31.10.2002 για επέκταση της χρήσης του ενιαίου εντύπου και στο παραπάνω ισοζύγιο. Τη δυνατότητα αυτή την έχουν και οι επιτηδευματίες οι οποίοι από ενιαίο έντυπο εκτυπώνουν βιβλία (ημερολόγια – γενικό καθολικό) τα οποία από 1.9.2002 παύουν να εκτυπώνονται θεωρημένα. Οι επιτηδευματίες οι οποίοι για την εκτύπωση των ημερολογίων ή του Γενικού Καθολικού ή του Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα (ξεχωριστά) έντυπα δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα έντυπα αυτά για την εκτύπωση του ισοζυγίου. Έχουν όμως τη δυνατότητα αυτά τα θεωρημένα έντυπα να τα χρησιμοποιήσουν από 1.9.2002 για την εκτύπωση των αθεώρητων πλέον ημερολογίων ή του Γενικού Καθολικού.
4. Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’, της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ., όπως τροποποιήθηκε με το ν.3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003, ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας εκτυπώνει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών «Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών».
5. Από το συνδυασμό των διατάξεων που προαναφέρονται προκύπτει ότι από 1.9.2002 οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας με μηχανογραφικό τρόπο στην έδρα τους, υποχρεούνται να εκτυπώνουν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών. Παρέχεται όμως η δυνατότητα να εκτυπωθεί το ανωτέρω ισοζύγιο στο τηρούμενο ενιαίο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί εφόσον γίνει σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ακόμη προκύπτει ότι απαιτείται γνωστοποίηση κάθε φορά που επεκτείνεται η δυνατότητα εκτύπωσης και άλλου θεωρημένου βιβλίου ή κατάστασης σε ήδη θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί πολλαπλής χρήσης.
6. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι εφόσον είχατε την υποχρέωση αλλά δεν γνωστοποιήσατε την εκτύπωση του ισοζύγιο γενικού – αναλυτικών καθολικών στο ενιαίο μηχανογραφικό χαρτί πολλαπλής χρήσης στο οποίο κατά τη θεώρησή του δεν προβλεπόταν η εκτύπωση του εν λόγω βιβλίου, τότε η μη γνωστοποίηση για επέκταση χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού χαρτιού αποτελεί γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και αφορά τη διαχειριστική περίοδο που συντελέστηκε η παράβαση της μη υποβολής της γνωστοποίησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο