Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2008 ]

1000514/7/ 0015/14.2.2008 Επιβολή προστίμου στην περίπτωση μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων από δικηγόρο και εμφάνιση των αντίστοιχων συναλλαγών στα βιβλία βάσει των αποδείξεων προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου

(Επιβολή προστίμου στην περίπτωση μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων από δικηγόρο και εμφάνιση των αντίστοιχων συναλλαγών στα βιβλία βάσει των αποδείξεων προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1000514/7/ 0015/14.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου στην περίπτωση μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων από δικηγόρο και εμφάνιση των αντίστοιχων συναλλαγών στα βιβλία βάσει των αποδείξεων προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου.


Με το από 21.12.2007 έγγραφό σας μας γνωρίζετε ότι από διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δικηγόρος δεν έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία για διάστημα περίπου δύο χρήσεων, ενώ στο βιβλίο εσόδων- εξόδων που τηρεί έχουν καταχωρηθεί ως έσοδα τα ποσά που εμφανίζονται ως εισπραχθέντα από τα γραμμάτια προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου, τα οποία έχουν εκδοθεί για παραστάσεις του σε δικαστήρια και σε συμβόλαια και αφορούν αμοιβές κάτω των 880 ευρώ η κάθε μία. Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε εάν πρέπει να καταλογιστούν αυτοτελείς παραβάσεις για μη έκδοση στοιχείων ή εάν, παρόλαυτά, το γεγονός ότι οι εν λόγω συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων εξόδων προ του ελέγχου οδηγεί σε μία γενική παράβαση. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.3026/1956 (Κώδικας περί δικηγόρων) και τα άρθρα 9 και 10 του ν.1093/1980, τόσο στις περιπτώσεις παράστασης δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων όσο και ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, η ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από τον πελάτη στο δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια ο σύλλογος αποδίδει στο δικηγόρο καθαρή την αμοιβή του, αφού έχει διενεργήσει τις νόμιμες κρατήσεις. Ο μηχανισμός αυτός σκοπό έχει την εξασφάλιση τόσο του δικηγόρου ως προς την είσπραξη της ελάχιστης αμοιβής του, όσο και των δικηγορικών συλλόγων και του Δημοσίου για τη διενέργεια των κρατήσεων.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατονομάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 «περί φορολογίας εισοδήματος», μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.

3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι σε περίπτωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο επί του οποίου αναγράφεται ότι έχει καταβληθεί η ελάχιστη αμοιβή από τον πελάτη στο δικηγόρο θεωρείται ότι πράγματι έχει γίνει η καταβολή αυτή, και συνεπώς πρέπει κατά το χρόνο αυτό να εκδίδεται και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Β.Σ.

4. Εξάλλου με τις διατάξεις των παραγράφων 8(α) και 10(α) του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (ποινολόγιο) ορίζεται ότι η παράλειψη έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου συνιστά αυτοτελή παράβαση, ενώ στις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου και νόμου προβλέπεται η οροφή των δεκαπέντε παραβάσεων ανά χρήση κατά την πρώτη έκδοση της Α.Ε.Π. και εφόσον πρόκειται για αξιακά στοιχεία αφορά τα στοιχεία αξίας κάτω των 880 ευρώ. Στο εν λόγω ποινολόγιο (ν.2523/1997) δεν περιλαμβάνεται διάταξη για μετάταξη των ανωτέρω αυτοτελών παραβάσεων σε μια γενική κατά χρήση σε περίπτωση εμφάνισης της εν λόγω συναλλαγής στα φορολογικά βιβλία.

5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι για τη μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών αξίας κάτω των 880 ευρώ η κάθε μία καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις με οροφή τις δεκαπέντε ανά χρήση κατά την πρώτη έκδοση της Α.Ε.Π. μέσα στη χρήση , κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των παρ.8 (α) 9 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και 10(α) για άνω των 880 ευρώ του ίδιου άρθρου και νόμου, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω συναλλαγές εμφανίζονται στα φορολογικά βιβλία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο