Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2008 ]

1036925/525/0015/7.11.2008 Μηχανογραφικά εκδιδόμενο στοιχείο, με συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων χειρόγραφα

(Μηχανογραφικά εκδιδόμενο στοιχείο, με συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων χειρόγραφα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1036925/525/0015/7.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μηχανογραφικά εκδιδόμενο στοιχείο, με συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων χειρόγραφα.


Με την από 13.10.2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ο προμηθευτής σας αποστέλλει προς την εταιρίας σας από τη Γερμανία αγαθά (συνοδευόμενα με delivery note) με εταιρία διεθνών ταχυμεταφορών και όταν αυτά φτάσουν στις εγκαταστάσεις της τελευταίας στην Ελλάδα, κατόπιν σχετικής εντολής σας, παραδίδονται στους πελάτες σας συνοδευόμενα από δελτία αποστολής που εκδίδονται από την ταχυμεταφορική κατ΄ εντολήν και για λογαριασμό σας, διευκρινίζοντάς μας προφορικά ότι η ταχυμεταφορική δεν πραγματοποιεί προσωρινή εναπόθεση αλλά μόνο μεταφόρτωση των αγαθών. Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την αποφυγή της έκδοσης δελτίων αποστολής από την ταχυμεταφορική στην Ελλάδα ρωτάτε εάν είναι δυνατή η έκδοση δελτίου αποστολής από την έδρα σας στην Αθήνα μέσω φορολογικού μηχανισμού και η αποστολή του ηλεκτρονικά στην έδρα του προμηθευτή σας στην Γερμανία, προκειμένου αυτό να συνοδεύσει τα εμπορεύματα μέχρι την έδρα του πελάτη σας στην Ελλάδα. Επί των προαναφερθέντων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Τα θέματα των ενδοκοινοτικών διακινήσεων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρας μας έχουν αντιμετωπιστεί με την Α.Υ.Ο. 1041614/3124/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995, διευκρινίσεις δε έχουν παρασχεθεί με την ερμηνευτική εγκύκλιο 11356/1350/ 0015/ΠΟΛ.1306/5.12.1995. Ειδικότερα, στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται προσωρινή εναπόθεση από τη μεταφορική εταιρία, για τη διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ΄εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού εισαγωγέα) σε τρίτο πρόσωπο εντός Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:

α) Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρας μας μέχρι το σημείο παράδοσης.
β) Το δελτίο αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται, κατ΄εντολή και για λογαριασμό του αρχικού «εισαγωγέα» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη εγκύκλιο Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987 (τριγωνική διακίνηση).
γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λ.π.), εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών και τα στοιχεία του παραλήπτη τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση). Στην τελευταία περίπτωση ο παραλήπτης- τρίτος, κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του Κ.Β.Σ., αντίτυπο του οποίου αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό εισαγωγέα).
Με βάση το δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α και β καθώς και το εκδιδόμενο δελτίο ποσοτικής παραλαβής της περίπτωση γ, εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής), από τον αρχικό εισαγωγέα στον πελάτη τους (παραλήπτη- τρίτο) σε ένα μήνα από την έκδοση των ως άνω στοιχείων (δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής).

2. Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1054353/323/0015/3.6.2008) είναι δυνατή η δημιουργία των ηλεκτρονικών στοιχείων “a.txt”και “b.txt” μέσω μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ από την εκδότρια επιχείρηση και η εν συνεχεία αποθήκευση των εν λόγω φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τρίτη επιχείρηση η οποία έχει αναλάβει την εκτύπωση και αποστολή τους στους πελάτες. Επίσης, έχει γίνει δεκτό (έγγραφό μας 1084020/899/0015/ 25.11.2003) ότι είναι δυνατή η on line εκτύπωση τιμολογίου σε εγκατάσταση τρίτου, χωρίς αυτό να προσδίδει στο χώρο αυτό την έννοια του υποκαταστήματος.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπόψη ότι, όπως μας διευκρινίσατε προφορικά, κατά την έναρξη της αποστολής από τη Γερμανία γνωρίζετε τα πρόσωπα στα οποία θα παραδοθούν τα αγαθά μετά την έλευσή τους στην Ελλάδα, μπορείτε να εφαρμόσετε κάποια από τις ανωτέρω λύσεις για την διακίνησή τους (παράγραφος 1 του παρόντος εγγράφου). Η λύση δε που προτείνετε, δηλαδή η συνοδεία των αγαθών με δικά σας δελτία αποστολής ήδη από τη Γερμανία, θα μπορούσε να υιοθετηθεί, εφόσον στην ουσία η τρίτη επιχείρηση (προμηθευτής σας) αναλαμβάνει μόνο την εκτύπωση των δελτίων αποστολής, για την έκδοση των οποίων παραμένει υπεύθυνη ως εκδότρια η δικής σας επιχείρηση, με την προϋπόθεση να αναγράφεται επί του δελτίου αποστολής και η ημερομηνία και ώρα εισόδου των αγαθών στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να είναι συμβατή με την πρώτη από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο